Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τι κερδίζει η Alpha Bank από την εξαγορά της Εμπορικής

9 Μαΐου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Οι αναφορές στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης για συνέργειες, προβλέψεις, «μαξιλάρια» ασφαλείας και κεφαλαιακή επάρκεια

Τι κερδίζει η Alpha Bank από την εξαγορά της ΕμπορικήςΤα οφέλη που θα προκύψουν για τον όμιλο για τον ενιαίο όμιλο από την απορρόφηση της Εμπορικής Τράπεζας αναδεικνύει η διοίκηση της Alpha Bank στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Όπως επισημαίνει σχετικά στο ενημερωτικό σημείωμα προς υποψήφιους νέους, αλλά και παλαιούς μετόχους, με την απόκτηση της πρώην θυγατρικής της Credit Agricole δημιουργείται ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης της Alpha Bank, μια σειρά διαδικασιών σε σχέση με την επικείμενη συγχώνευση μεταξύ αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ η ενοποίηση της Εμπορικής στο νέο σχήμα αναμένεται να έχει τελειώσει το αργότερο στις αρχές του 2014.

«Η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα και ενισχύει τη θέση της Τράπεζας στην τραπεζική αγορά, με pro forma ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού €76,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου, 2012» υπογραμμίζει η Alpha Bank στο ενημερωτικό δελτίο.

Οι συνέργειες

Η διοίκησή της εκτιμά ότι η ισχυρή εστίαση των δύο τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη καθιστά τον Ενιαίο Όμιλο σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, οι εκτιμώμενες συνέργιες λειτουργικού κόστους αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το έτος 2015.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα εκτιμά ότι οι συνέργιες λειτουργικού κόστους για το 2013 θα ανέλθουν σε 20 – 30 εκατ. ευρώ, για το 2014 σε 130 – 150 εκατ. ευρώ και για το 2015 σε 165 – 195 εκατ. ευρώ.

«Οι εν λόγω συνέργιες αναμένεται να προκύψουν πρωτίστως από τον εξορθολογισμό του δικτύου, την ενοποίηση των κεντρικών διαδικασιών και των προμηθειών, και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων» σημειώνει η διοίκηση της Alpha Bank.

Εξάλλου, οι συνέργιες από έσοδα και πηγές χρηματοδότησης που προκύπτουν από την εξαγορά αναμένεται επίσης να ολοκληρωθούν κατά το έτος 2015.

Ειδικότερα, για τη χρήση 2013 αναμένεται να ανέλθουν σε 20 – 25 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014 σε 50 – 65 εκατ. ευρώ και για το 2015 σε 75 – 95 εκατ. ευρώ περίπου.

Αυτές εκτιμάται ότι θα προκύψουν κυρίως από τη προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής των προθεσμιακών καταθέσεων της Εμπορικής σε εκείνη της Alpha Bank.

Επιπλέον, η τράπεζα θεωρεί ότι η αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών στον Ενιαίο Όμιλο θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει περαιτέρω την υφιστάμενη πελατειακή βάση της Εμπορικής, πραγματοποιώντας σταυροειδείς πωλήσεις και επιπρόσθετες πωλήσεις στο υπάρχον πελατολόγιο.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση

Πέρα από τις συνέργειες, η συμφωνία με την Credit Agricole για την απόκτηση της Εμπορικής, ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση.

Ειδικότερα, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 2,9 δισ. ευρώ από το γαλλικό όμιλο, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εξαγορά της Εμπορικής συμβάλλει κατά 2,7 δισ. ευρώ στην καθαρή αξία ενεργητικού του Ομίλου, μετά τις προσαρμογές των εύλογων αξιών, βάσει pro forma στοιχείων.

Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης ο pro forma δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I του Ενιαίου Ομίλου) ανέρχεται σε 10,7% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,3% κατά την 31.12.2012.

Επιπλέον, η Εμπορική συνεισφέρει στο νέο σχήμα ένα χαρτοφυλάκιο με δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις 60,8% την 31.12.2012.

Ειδικότερα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Εμπορικής κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε 41,6%, ενώ της Alpha Bank κατά την ίδια χρονική στιγμή σε 22,8%, με κάλυψη μετρητών κατά 45%. Περίπου 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις ύψους €5,0 δισ.

Μαξιλάρι 5 δισ. ευρώ

Επισημαίνεται ότι η Εμπορική διαθέτει κατά την 31.12.2012, ένα κονδύλι από προβλέψεις ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί «κεφάλαιο ασφαλείας» για τον Ενιαίο Όμιλο.

Ως εκ τούτου, η εξαγορά της Εμπορικής εξασφαλίζει στην Alpha Bank επιπλέον 5,0 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, διαθέσιμα προς ενεχυρίαση ως εξασφαλίσεις, εάν παραστεί ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα.

Το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης της Εμπορικής μέσω του Ευρωσυστήματος περιορίζει το συνολικό ύψος χρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας στον ισολογισμό του Ενιαίου Ομίλου, λαμβανομένης υπόψη και της έμμεσης ενίσχυσης ρευστότητας που προκύπτει από το χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις της Εμπορικής ο οποίος ανέρχεται σε 117% κατά την 31.12.2012.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

Εξάλλου, στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου, με τις νέες μετοχές να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στα μέσα του ίδιου μήνα.

Αναλυτικότερα:

13.5.2013 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.

15.5.2013 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση Κεφαλαίου (record date).

16.5.2013 Πίστωση από την Ε.Χ.ΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

17.5.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

27.5.2013 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.

31.5.2013 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

3.6.2013 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

4.6.2013 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants. Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.

7.6.2013 Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

10.6.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.

Μάρκου Αγης

This entry was posted on Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2013 at 17:54 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply