25η Πρόσκληση 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 
 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 158.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (Ν 3463/2006 ΑΡΘΡΟ 202 ΠΑΡ 2)» (1η τροποποίηση) Προϋπολογισμού: 100.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση-Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1, «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5123945 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας, «Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων της Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 9. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Φλώρινας έτους 2023» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 11. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12.  
   

 13. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 8.400,00 [€/έτος] για  την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)» για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (έτη 2023- 2024)  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση Μετακίνησης  Υπηρεσιακών Οχημάτων Εκτός Ορίων Περιφέρειας της Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του  Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των προγόνων, στις 27 Μαΐου του 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 20. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροδενδρίου, στις 30/06/2023Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος motocross του Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 26-27 Μαΐου 2023  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Διεξαγωγή ταξιδιού εξοικείωσης δημοσιογράφων για την προώθηση του τουριστικού  προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Βουλγαρίας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 23. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ», (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «AΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ Φ.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 28. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση του ορεινού αγώνα δρόμου Karpenos Trail με τον πολιτιστικό σύλλογο Πριονίων στις 11 Ιουνίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 29. Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση μηχανήματος (JCB) Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 33. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στην 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 34. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ για τη συμμετοχή τους στη 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.