ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών»
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου»
Θέμα 3ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δ. Γρεβενών”
Θέμα 4ο
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών”
Θέμα 5ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών Δ. Γρεβενών”.
Θέμα 6ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών”
Θέμα 7ο
  • Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 8ο
  • Ορθή επανάληψη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας δημοτικού δάσους Δ.Δ. Αγ. Θεοδώρων” με αριθ. μελ. 37/2010.
Θέμα 9ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Σύνδεση Δημοτικών Κτηρίων”  αριθ. μελ. 266/1999.
Θέμα 10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφείο & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” αριθ. Μελ. 055/2007.
Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)” αριθ. Μελ. 20/2012.
Θέμα 12ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης κολυμβητηρίου», με αριθμό μελέτης 47/2014.
Θέμα 13ο Παράταση δωρεάν παραχώρησης για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ1009, ΚΗΙ1019 και ΚΗΥ3743 φορτηγών (ημιφορτηγών) οχημάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παραχωρημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
Θέμα 14ο Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης “κρίσεων” για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών – αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus Arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Έγκριση (ψήφιση) του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα 16ο Αποδοχή επιχορήγησης 5.359,57 € από Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση (ψήφιση) του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα 17ο Έγκριση (ψήφιση) του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα 18ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
Θέμα 19ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015”
Θέμα 20ο Τροποποίηση της αριθμ. 229/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 21ο Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας στο χώρο του παλαιού Δασαρχείου.
Θέμα 22ο Παράταση χρόνου για έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικατάσταση οικοπέδου στον οικισμό Μεσολουρίου Δήμου Γρεβενών, αιτήσεις της κ. Γάκη Καλλιόπης και του κ. Γάκη Δημητρίου.
Θέμα 23ο Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία «Αφοί Μαρέσιου Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Θέμα 24ο Ορισμός Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του Δημοτικού Ξενώνα Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 25ο Καθορισμός του Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 452/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 26ο Καθορισμός του Τέλους Παρεπιδημούντων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 453/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 27ο Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 454/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 28ο Καθορισμός του Δικαιώματος διαμονής στη Μαθητική Εστία για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 455/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 29ο Καθορισμός του Τέλους Διαφήμισης για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 456/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 30ο Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 457/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 31ο Καθορισμός του Τέλους Ελεγχόμενης Στάθμευσης για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 458/2014 Ο.Ε.).

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 32ο Καθορισμός του Τέλους Αδειών Οικοδομών για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 459/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 33ο Καθορισμός του Τέλους Διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 460/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 34ο Καθορισμός του Τέλους Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 461/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 35ο Καθορισμός του Δικαιώματος Ενταφιασμού για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 462/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 36ο Καθορισμός του Δικαιώματος Αμμοληψίας για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 463/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 37ο Καθορισμός του Τέλους χρήσης καλλιεργήσιμων αγροτικών ακινήτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 464/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 38ο Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (ΔΦ) για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 465/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 39ο Καθορισμός του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 466/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 40ο Καθορισμός των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού   για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 467/2014 Ο.Ε.).
Θέμα 41ο Καθορισμός του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων   για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 468/2014 Ο.Ε.).

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 42ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Κατσάλη Χρήστου.
Θέμα 43ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Γκαντήραγα Δημοκράτη.
Θέμα 44ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης και πεζοδρόμηση τμήματος οδού, αίτηση Φώλια Γεωργίου.
Θέμα 45ο Ορισμός εκπροσώπου και υπευθύνου παραλαβής οικονομικών εκθέσεων του έργου ARCPIN.
Θέμα 46ο Σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεως Στουγιάννη Ιωάννη Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.