Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Σχετικά µε τη δράση «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών»…

28 Απριλίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ:

Η Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών», Α.Π.: 205/28/Α2 11.01.2013 όπως τροποποιήθηκε µε την Α.Π. 1493/331/A2 4-3-2013, καθορίζει ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 17:00.
Επίσης ορίζει, ότι οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Τοµέα Εφαρµογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας ΜΟ∆ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως την Τρίτη 23 Απριλίου σε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκονται περίπου 12.100 προτάσεις.

Σε απάντηση πολλών ερωτηµάτων και για την ακριβή ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων επενδυτών, σας πληροφορούµε ότι:

1. Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων θα τηρηθεί όπως έχει οριστεί. ∆εν θα δοθεί καµία παράταση.
2. Κατά την διάρκεια των επίσηµων αργιών το ΠΣΚΕ θα λειτουργεί κανονικά και θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων, όλο το εικοσιτετράωρο.
3. Το Help desk του ΠΣΚΕ θα λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 έως 17:00.
Επισηµαίνεται όµως ότι, αιτήµατα αναίρεσης οριστικοποίησης υποβολών από τους επενδυτές θα γίνονται αποδεκτά µέχρι και την Μεγάλη Πέµπτη, 2 Μαΐου.

Προτείνεται στους υποψήφιους επενδυτές η έγκαιρη υποβολή προτάσεων, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από φόρτο του συστήµατος τις τελευταίες ηµέρες.

Η ορθή υποβολή των προτάσεων και η έγκαιρη κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, θα συντείνουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης µε αποτέλεσµα τον ταχύτερο δυνατό χρόνο ένταξης των επενδύσεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων στους
ωφελούµενους επενδυτές.

Ο Γενικός Γραµµατέας
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Γεώργιος Γιαννούσης

This entry was posted on Κυριακή, 28 Απριλίου, 2013 at 22:23 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply