Με στόχο την αύξηση των εσόδων αναμένεται πρόταση από ειδική ομάδα εργασίας

Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των εµπορικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελεύθερων επαγγελµατιών µε στόχο την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήµατος. Οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικών µε αντικείµενο την εφαρµογή της νέας φορολογικής νοµοθεσίας έχει αναλάβει να παραδώσει το επόµενο διάστηµα πρόταση για τον νέο τρόπο φορολόγησης όλων των επιχειρήσεων και µελέτη για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος.

Σύµφωνα µε παράγοντα του υπουργείου Οικονοµικών, οι αλλαγές σχετίζονται µε τον τρόπο υπολογισµού των καθαρών κερδών, µε την αναπροσαρµογή των µοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και µε τις εκπίπτουσες δαπάνες. Ολα αυτά θα συνδυαστούν µε την επικείµενη κατάργηση του ΚΒΣ που έχει προαναγγελθεί και ήδη οι αρµόδιες επιτροπές συσκέπτονται για να παραδώσουν στον υπουργό Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλο τις τελικές προτάσεις τους.

Η αύξηση της φορολογίας εισοδήµατος αναµένεται να προκύψει και από τη σύγκριση των εκκαθαρίσεων φορολογικών δηλώσεων των οικονοµικών ετών 2010 και 2011, ενώ διερευνάται η υποβολή πρότασης ακόµη και για αλλαγή της µεθόδου εκκαθάρισης.
Στο 4ο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο υπάρχει σαφής αναφορά για αλλαγές στη φορολογία. Ειδικότερα αναφέρει: «Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει µέτρα απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος, τη διεύρυνση των φορολογικών βάσεων και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών µε τρόπο δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Τα µέτρα αυτά αφορούν τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και τον ΦΠΑ ». Τα µέτρα αναµένεται να έχουν θεσµοθετηθεί ως το τέλος Σεπτεµβρίου.

Εκτός όµως από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, εξετάζονται νέα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών για οφειλέτες µε ακίνητη περιουσία σε νησιά (π.χ. Ρόδος), για κατασκευαστικές εταιρείες, αναδόχους έργων από τον ΟΣΚ, προµηθευτές σουπερµάρκετ κ.ά.

Επίσης, µέσα στον Ιούλιο θα υπάρξει ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση της αρχής της ανοιχτής αγοράς για την εφαρµογή κανόνων, µεθόδων και κριτηρίων που έχουν στόχο να βοηθήσουν τις Αρχές, όπως και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, να κάνουν αποδεκτές ή να απορρίψουν συναλλαγές που δεν πληρούν τους κανόνες αυτούς για περιπτώσεις ενδοοµιλικών τιµολογήσεων. Με αυτόν τον τρόπο εκτιµούν στο υπουργείο Οικονοµικών ότι θα µπει οριστικό τέλος σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που καλύπτονταν από ενδιάµεσες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων που είχαν έδρα σε διαφορετικές χώρες.Οσον αφορά την οµάδα εργασίας που έχει αναλάβει τον εντοπισµό φορολογουµένων φυσικών προσώπων µε µεγάλη ακίνητη περιουσία και επαγγελµατιών µε υψηλά εισοδήµατα, η ειδική οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικών έχει προχωρήσει στην κατάρτιση λίστας υπογεγραµµένης από τον πρώην υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται ει δοποιητήρια σε πολίτες να προσέλθουν στην Εφορία για έλεγχο. Ηδη από τις 15 Ιουνίου 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου 1.700 φυσικών προσώπων για µη δήλωση εισοδήµατος από πώληση ακινήτων. Παράλληλα, το Σ∆ΟΕ περιµένει να ικανοποιηθεί αίτηµά του που έχει σταλεί σε πιστωτικά ιδρύµατα για το άνοιγµα λογαριασµών 150 φυσικών προσώπων µε µεγάλη ακίνητη περιουσία τα οποία έχουν χαρακτηριστικά υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή. Οσον αφορά τους φορολογουµένους που διέθεταν µεγάλη ακίνητη περιουσία την περίοδο 1997-2007, ο αριθµός τους ανέρχεται σε 8.666 και από αυτούς µόνο οι 927 υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ.

Ετσι, σύµφωνα µε έγγραφο που διαθέτει «Το Βήµα της Κυριακής», µετά τις 31 Ιουλίου 2011 θα δοθούν οδηγίες στις εφορίες για ελέγχους.
Επίσης, θα κληθούν να υποβάλουν δηλώσεις 10.000 φορολογούµενοι που αγόρασαν ακίνητη περιουσία τα τελευταία χρόνια και δεν δήλωσαν την αγορά της.

Ακόµη, θα προχωρήσει ο εντοπισµός των εξωχώριων (offshore) εταιρειών που, αν και υπόχρεες, δεν υπέβαλαν τη δήλωση του ειδικού φόρου ακινήτων για τα προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, ο εντοπισµός και η καταγραφή των φυσικών προσώπων που απέκτησαν τα ακίνητα των προαναφερθεισών µεταβιβάσεων, καθώς και η καταγραφή των εταιρειών που απαλλάσσονται του ειδικού φόρου ακινήτων, µε στόχο τον εντοπισµό των φυσικών προσώπων που υποκρύπτονται στις εταιρείες αυτές.

Αγώνας δρόμου για τα ληξιπρόθεσμα
Φ οροκυνηγητό σε οφειλέτες του ∆ηµοσίου και µεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων ξεκινά το υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να γεµίσει τα δηµόσια ταµεία µε τα πολυπόθητα έσοδα. Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος έδωσε την Παρασκευή εντολή προκειµένου να ελεγχθούν άµεσα 14.700 οφειλέτες µε συνολικά χρέη προς το ∆ηµόσιο ύψους 37 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε να εφαρµοστεί ταχεία διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων για όσους δεν είχαν υπαχθεί στην περαίωση του 2010 επειδή κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ ανά άτοµο ή λόγω µεγάλου κύκλου εργασιών για τις περιπτώσεις εταιρειών. Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν σχεδόν στοσύνολο των φορολογουµένων µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε τη βοήθεια των συστηµάτων και των διασταυρώσεων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων. Το κυνήγι των εσόδων έχουν αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών κ. Παντ. Οικονόµου σε συνεργασία µε τον γενικό γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. Ι. Καπελέρη.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου, οι συσσωρευµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές (µε στοιχεία Ιουνίου 2011) από άµεσους και έµµεσους φόρους και από µη φορολογικά έσοδα ανέρχονται, µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, στο ποσό των 41,1 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες των ποσών αυτών ανέρχονται σε 900.000 φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Από τις 900.000 οφειλετών, οι 892.000 οφείλουν ποσά ως 150.000 ευρώ, από αυτούς δε οι 716.000 οφείλουν ποσά µόλις ως 3.000 ευρώ. Συνολικά οι οφειλέτες οι οποίοι οφείλουν ποσά ως 150.000 ευρώ έχουν συσσωρευµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 4,1 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 37 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσµων οφειλών αντιστοιχούν σε µόλις 14.700 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 6.500 είναι φυσικά πρόσωπα και οι 8.200 νοµικά πρόσωπα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.