20η Πρόσκληση 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη  11/04/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο: «Παράκαμψη οικισμού Κήπου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 215.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο: «Επισκευή Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς» Συνολικού Προϋπολογισμού: 183.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» Προϋπολογισμού:  187.097,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ », έως 31/12/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΙΣΑΝΙΟΥ, ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2023-2024» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 8. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2020», αναδόχου Αλκ. Σπανός & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας 2023-2024» στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2.4 «Πρόληψη και Διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό Πρόσκλησης : Π85-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 10. 54η Εισήγηση έγκρισης ένταξης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017 – 2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 11. Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 12. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου «Περιφερειακό σχέδιο διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του δικτύου Natura 2000 στη Δυτική Μακεδονία» της πράξης: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝATURA 2000 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5167081, προϋπολογισμού: 199.619,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών)
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 2.272.357,20€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 9.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση όρων δημοπράτησης  του υποέργου 1: «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5123945, προϋπολογισμού: 44.200,30 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση όρων δημοπράτησης  του υποέργου 2: «Μελέτες για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5123945 , προϋπολογισμού: 90.163,26 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση Αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λήψης Μέτρων για διάθεση πόρων και μέσων προς πρόληψη συνεπειών υπερχείλισης ρεμάτων, απομάκρυνσης φερτών υλικών για τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στον ΤΟΕΒ Βράχου της ΠΕ Καστοριάς, σε υδατορρέματα εντός της Τ.Κ Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας και τεσσάρων ρεμάτων στη Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Ανάκληση της με αριθμ. 497/23 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης της συνδιοργάνωσης της προκριματικής φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2022/2023 της ΕΚΑΣΔΥΜ και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις 7-8-9 Απριλίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 20. Έγκριση  όρων σύμβασης  χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρων στο κτήριο της Διοίκησης Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 21. Εγκρίσεις επιστροφών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Κοζάνης «Η Κόζιανη» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 23. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων με τίτλο «Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης και η επίδρασή της, στη ψυχοσωματική τους ανάπτυξη» , του Αντώνιου Γρηγοριάδη, Καθηγητή Εργοφυσιολογίας- Διατροφολόγο (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Αρχική εκτεταμένη και συστηματική  κειμενογράφηση στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Τουριστικής προβολής Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αρχική τουριστική φωτογράφιση της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Τουριστικής προβολής έτους 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΩΝ,ΛΑΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΙΝΟΧ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών στις 14 και 15 Μαΐου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 33. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 34. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 
 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.