Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    1ο Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα    2ο Ανάκληση της αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: “Έγκριση εκποίησης με τις διαδικασίες του πλειστηριασμού των ανεπιτήρητων ζώων (ιπποειδών) που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012”

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    3ο Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    4ο Έγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων της Κοινότητας Κνίδης Δήμου Γρεβενών σε κληρονόμο του αρχικού μισθωτή λόγω θανάτου
Θέμα    5ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Προσβόρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αμαλίας Ευθυμίου του Χρήστου)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   6ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον πίνακα υλοτομίας του συνιδιόκτητου δάσους “Σελώματα” Πριονίων Κοινότητας Καλλιθέας Π.Ε. Γρεβενών για τα διαχειριστικά έτη 2022 & 2023

 
Ειδικά Θέματα

Θέμα  7ο Έγκριση ψηφίσματος του οργανισμού «Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία» υπέρ της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων
Θέμα  8ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Συζήτηση για τη βιωσιμότητα και την επαναλειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Γρεβενών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών”
Θέμα  9ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., με θέμα: “Συζήτηση για τη βιωσιμότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Γρεβενών, του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελάτου Γρεβενών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών”
Θέμα 10ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η εκπροσώπηση και παράσταση στις 15/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών κατά τη συζήτηση της αγωγής κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών του Θωμά Κολιάση του Δημητρίου κατά της υπό ειδική εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Α.Ε.» – ΑΝ.ΔΗ.Γ., (αρ. κατ. Δικογράφου ειδικής διαδικασίας: 8/2022) καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο και τον χειρισμό εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 11ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 17/05/2022, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ’ αρ. κατ. ΑΓ509/13-12-2021 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Παπακώστα Νικολάου Φ. κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Διαμόρφωση Πεζοδρομίων (2014) προϋπολογισμού 4.785,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 12ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξωδικαστική εργασία, ήτοι η κατάθεση δηλώσεων παράστασης χωρίς εμφάνιση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα: Α’ Ακυρωτικό) σχετικά με την εκδίκαση των υπ’ αριθμ. Καταχ. ΑΚ516/05-11-2021 (Χ257/2022) και ΑΚ517/05-11-2021 (Χ258/2022) αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν από την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στρεφόμενες μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Γρεβενών, με δικάσιμο την 05η/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ,   προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 13ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και σύνταξη / κατάθεση απόψεων και υπομνήματος ενώπιον του Τμήματος ΙΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 22ης Μαρτίου 2022 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο,  οπότε δικάζεται η έφεση του κ. Δημητρίου Ζτάλιου κατά του Δήμου Γρεβενών (αρ. Κατ. Δικ έφεσης: 1705/2018 και αρ. Κατ. Δικ. Πρόσθετων λόγων έφεσης: 2439/2022) , προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 14ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και εκδίκαση της από 19/10/2021 εφέσεως του Γεώργιου Μπατζαλέξη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 21η/01/2022 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, στρεφόμενης κατά του Δήμου Γρεβενών και της υπ’ αριθμ. 416/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 15ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η εκπροσώπηση και παράσταση στις 18/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών κατά τη συζήτηση της αγωγής κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών του Δημητρίου Τσιακίρη του Χρήστου κατά της  υπό εκκαθάριση Α.Ε. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Α.Ε.», (αρ. κατ. Δικογράφου ειδικής διαδικασίας:40/2021) καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο και τον χειρισμό εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μεγάρου (για το 1ο θέμα)
  2. Κνίδης (για το 4ο θέμα)
  3. Προσβόρου (για το 5ο θέμα)
  4. Καλλιθέας (για το 6ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You missed