Άλλο ένα μεγάλο έργο υποδομών, η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που υλοποιεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του Ε65, «μπήκε με τη βούλα», δηλαδή με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, στο χρηματοδοτικό «πακέτο» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε επισήμως την απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στα τμήματα από Α.Κ. Τρικάλων έως Α.Κ. Γρεβενών και από Α.Κ. Γρεβενών έως Α.Κ. Εγνατίας, συνολικού μήκους 70,5 χλμ. περίπου.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 480 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 468 εκατ. ευρώ είναι για το κατασκευαστικό κομμάτι και 12 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις. Οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους ανέρχονται σε 173.664.976 ευρώ (τα 167.864.976 ευρώ για την κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και τα υπόλοιπα 5,8 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις). Για το 2023 προβλέπονται πιστώσεις (Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού) 143.817.393 ευρώ και το 2024 πιστώσεις 58.970.137 ευρώ, ενώ ήδη για το 2021 έχουν καταγραφεί πιστώσεις 103.547.494 ευρώ.
Ποσό 452 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδόν 6 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και περίπου 23,4 εκατ. ευρώ από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Το χρονοδιάγραμμα

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται, το 60% του έργου πρέπει να είναι έτοιμο στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 και το 100% στο β’ τρίμηνο 2025 (αν και σε σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν την απόφαση, στο Τεχνικό Δελτίο Έργου, γίνεται αναφορά για ημερομηνία λήξης έργου: 03-08-2024).

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

·       Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε 65 (Έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 2ο τρίμηνο 2022.

·       Εργασίες για τον Ε-65, πρώτο στάδιο κατασκευής (η ολοκλήρωση του 60 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 4ο τρίμηνο 2023 (δηλαδή αφορά στο 60 % της αξίας των κατασκευαστικών εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: ολοκλήρωση του τμήματος Τρίκαλα– Εγνατία Οδός και έγκριση από ανεξάρτητο μηχανικό).

·       Εργασίες για τον Ε 65 — ολοκλήρωση (η ολοκλήρωση του 100 % του έργου συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου μηχανικού, επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών) 2ο τρίμηνο 2025 (δηλαδή ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου Ε 65

Όπως αναφέρεται, το σύνολο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 (181 χλμ περίπου) περιλαμβάνει, όπως έχει οριστεί στη Σύμβαση Παραχώρησης του έργου (Ν. 3597/2007, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4219/2013, ν.4586/2018 και ν.4817/2021 και ισχύει):

Ι. Τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων (χ.θ. 32+270 – 110+940).

ΙΙ. Τμήμα Ημικόμβου ΠΑΘΕ – Α/Κ Ξυνιάδας (χ.θ. 0+000 – 32+270). Νότιο Αναβαλλόμενο Τμήμα Α΄

ΙΙΙ. Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών και Τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας. Βόρειο Αναβαλλόμενο Τμήμα Β΄ (χ.θ. 110+940 – 181+467).

Τι εξυπηρετεί το έργο: Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας. Αναμένεται ότι θα συμβάλει δραστικά στην ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων και μεταφορών, θα μειώσει τα ατυχήματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερες και οικονομικότερες μετακινήσεις.

Η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 θα βοηθήσει επίσης στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Κεντρικής Ελλάδος και θα αναβαθμίσει την σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την προσπελασιμότητα προς το εξωτερικό, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, του τουρισμού και της εμπορευματικής διακίνησης σε μια περιοχή με ιδιαίτερες δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του κατ’ κεφαλήν εισοδήματος. Ο διεθνής ρόλος του έργου είναι επίσης σημαντικός διότι συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής με το εξωτερικό.

Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών και Τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας. Βόρειο Αναβαλλόμενο Τμήμα Β΄ (χ.θ. 110+940 – 181+467)

Το τμήμα Τρίκαλα – Α/Κ Γρεβενών ξεκινάει από τη Χ.Θ. 110+940 (πέρας Α/Κ Τρικάλων) και ολοκληρώνεται στη X.Θ. 143+390 διασχίζοντας το Νομό Τρικάλων. Το τμήμα Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατίας ξεκινάει από τη Χ.Θ. 143+390 και ολοκληρώνεται στον Α/Κ Εγνατίας (περί τη Χ.Θ. 181+467) διασχίζοντας τους Νομούς Τρικάλων και Γρεβενών.

Η υλοποίηση του υπόψη τμήματος θα ενώσει το ήδη κατασκευασμένο τμήμα Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων και το υπό κατασκευή τμήμα Λαμία (Ημικόμβος ΠΑΘΕ) – Α.Κ. Ξυνιάδας, με την Εγνατία Οδό. Αποτελείται: α) Χ.Θ. 110+940 έως την Χ.Θ. 130+600 από δύο λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο διάζωμα με μεσαία νησίδα με New Jersey και φύτευση και β) Χ.Θ. 130+600 έως την Χ.Θ. 181+467από δύο λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μεσαίο διάζωμα με αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey.
Περιλαμβάνει 6 Κόμβους, 1 Μετωπικό Σταθμό Διοδίων περί τη Χ. Θ. 152+220, 4 Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων (2 στον Α/Κ Καλαμπάκας και 2 στον Α/Κ Αγιόφυλλου – Καρπερού), 2 θέσεις Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) & Κέντρου Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (Κτίρια Συντήρησης, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας) στην περιοχή Τρικάλων και στην περιοχή Καρπερού, 1 Σήραγγα δίδυμη μήκους 400 μ. περί τη Χ.Θ. 176+660, 2 τεχνικά Cut&Cover και 20 Γέφυρες με μήκος > 50 m.

Το Αναθεωρημένο Τίμημα ΜΚ Τ2 του εν λόγω τμήματος ανέρχεται, κατ’ αποκοπή, σε 442.141.643 €, μη υποκείμενο σε αναθεώρηση, εκ των οποίων τα 436.966.643€ αποτελούν Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου και τα 5.175.000€ αποτελούν Δαπάνες αποκατάστασης αρτίως εκτελεσθεισών Εργασιών, οι οποίες υλοποιήθηκαν προ της αναστολής του εν λόγω τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί πως πλέον των ανωτέρω, απαιτείται πρόσθετη δαπάνη αποζημίωσης εργασιών εφαρμογής ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.

Το εν λόγω Τμήμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο insider

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.