Λόγω των συνεχών τροποποιήσεων στο τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων ο Ι.Σ.Κοζάνης  θεωρεί πως πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, ώστε να μην υπάρξουν δυστοκίες και προβλήματα.

Βάση της διάταξης του άρθρου 36 του ν.4829/2021{ΦΕΚ Α 166/10.9.2021} τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ.206 του ν.4820/2021 αλλά και τις αποφάσεις  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732{ΦΕΚ 4214 13.9.2021}, για το σύνολο των Ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή τα ιατρεία πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια από 14/9/2021 ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Το σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό διοικητικό και υποστηρικτικό καθώς και φοιτητές ή κάποιον που διεξάγει πρακτική άσκηση, ή κάποιον εθελοντή  χωρίς αμοιβή) που παρέχει, με οποιοδήποτε σχέση εργασία στο χώρο του φορέα, πρέπει να είναι εμβολιασμένο, αλλιώς τίθεται σε αναστολή εργασίας και ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών.
 2. Δεν υπέχουν υποχρέωσης εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια εμβολίου
 3. Για τα παραπάνω απαιτείται η επίδειξη του ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο φορέα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 4. α. Ο εκάστοτε εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις και να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες εκείνων που δεν έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως 1η Σεπτεμβρίου 2021.

β. Θα πρέπει να ελέγχεται ότι η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

γ. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου στον προβλεπόμενο χρόνο.

 1. Στον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που απασχολεί κατά παράβαση των παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

α. δέκα χιλιάδων(10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και ως πενήντα χιλιάδων( 50.000) ευρώ συνολικά

β. σε περίπτωση υποτροπής , που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδες (20.000)ευρώ για κάθε παράβαση και ως διακοσίων χιλιάδων (200.000)ευρώ συνολικά.

 1. Επιπλέον των παραπάνω στους ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο ιατρείο τους κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, και οι ακόλουθες κυρώσεις

α. καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

β. αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογραφησης του ν.3892/2010

γ. αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010

 1. Τέλος όλοι οι ιατροί οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα του ιατρείου, εργαστηρίου ή πολυιατρείου τους, έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με τον παραπάνω νόμο. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Σας επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου πρότυπο το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και να τοποθετήσετε στην είσοδο του ιατρείου σας.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/2021{ΦΕΚ β 4206/12.9.2021} αναφορικά με την λειτουργία των ιατρείων, πολυιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19 ισχύουν τα εξής:

o    Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή.

o    Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετραώρου(24 ωρου) σε δημόσια δομή υγείας.

o    Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσότερων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας

 

 • Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή
 • Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5)μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών

πράξεων

 • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19..
 • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση.
 • Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.

Το συγκεκριμένο μέτρο σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπ.Υγείας (17/9/2021) θα καταργηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Μέχρι να υπάρξει νέο ΦΕΚ ισχύουν τα παραπάνω.

 • Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.
 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).

Τέλος για όσους συναδέλφους δεν έχουν εμβολιαστεί και θέτουν σε αναστολή την λειτουργία του ιατρείου, πολυιατρείου ή  διαγνωστικού εργαστηρίου τους θα πρέπει να το δηλώσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και να συνεννοηθούν με τον λογιστή τους για να μην υπάρξουν διοικητικές κυρώσεις από τις αρχές σε περίπτωση καταγγελίας.

Οι έλεγχοι και οι κυρώσεις, διενεργούνται και επιβάλλονται αντίστοιχα,  από φορείς ανεξάρτητους από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις για τα παραπάνω παρακαλείσθε όπως τις αποστέλλεται στο e-mail: http// iskozanis@gmail.com

kozanimedia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.