Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2020, η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αντικείμενο του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ είναι η επιτυχής χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη Γεωργία Ακριβείας, αξιοποιώντας αρχικά, τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, ενοποιώντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την βελτιστοποιημένη χρήση του ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι θα υποστηρίξουν τόσο τους διαχειριστές (υπεύθυνους του βιολογικού καθαρισμού) όσο και τους παραγωγούς. Θα εκτιμηθούν οι ανάγκες των υδατικών πόρων που απαιτούνται για την άρδευση της καλλιέργειας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανακτημένου νερού στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο, ο βαθμός επικινδυνότητας χρήσης της εξόδου βιολογικού καθαρισμού στις καλλιέργειες και θα προταθεί ευφυής αλγόριθμος μίξης ή αραίωσης του ανακτημένου νερού εξόδου του βιολογικού καθαρισμού με καθαρό νερό για την επίτευξη των κατάλληλων ποιοτικών χαρακτηριστικών για άρδευση.

Επιπλέον, θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα χρήσης του ανακτημένου νερού στην ποσοτική και ποιοτική μεταβολή των καλλιεργειών, θα καθοριστεί ένα σχήμα δυναμικής τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψιν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξόδου του βιολογικού καθαρισμού και θα δίνεται στους παραγωγούς, η δυνατότητα επιλογής πηγής άρδευσης (με συμβατικό ή ανακτημένο νερό). Τέλος, θα βελτιστοποιηθούν οι παράμετροι του συστήματος και θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της άρδευσης.

Η βασική ιδέα του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι η εγκατάσταση ενός καινοτόμου, εύκολου στην εγκατάσταση και παραμετροποιήσιμου δικτύου ευρείας εκπομπής και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (LPWAN) και η τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων και ενεργοποιητών υψηλής ενεργειακής αυτονομίας τόσο σε βέλτιστα σημεία στην επιφάνεια του χωραφιού (κατόπιν μελέτης η οποία θα διεξαχθεί) όσο και στις εξόδους ανακτημένου νερού του βιολογικού καθαρισμού, επιτρέποντας τη λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και τη δημιουργία αυτοματισμών. Το σύνολο συλλεγόμενων δεδομένων θα ενοποιείται με ανοικτά και άλλα δεδομένα σε μία ευφυή πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζει την επεξεργασία, ανάλυση, αυτοματοποιημένη δημιουργία συσχετίσεων και τη λήψη έξυπνων αποφάσεων που αφορούν στη χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού σε συνδυασμό με ένα σύστημα πρόβλεψης ποιοτικής και ποσοτικής μεταβολής της παραγωγής. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης το οποίο θα έχει ως στόχο την αύξηση του κέρδους της διαχειριστικής αρχής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των γεωργών, παρέχοντάς τους κίνητρα για χρήση ανακτημένου νερού βιολογικών καθαρισμών.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές του συστήματος σε εργαστηριακό περιβάλλον και ρυθμίσεις των παραμέτρων του. Στη συνέχεια, το ΑΥΓΕΙΑΣ θα εγκατασταθεί σε πραγματικό περιβάλλον και θα γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις λειτουργίας του, καθώς και η αποτίμηση της απόδοσής του. Κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος θα υπάρχει συνεχής ανάδραση από το διαχειριστή του συστήματος, ώστε να πραγματοποιούνται βελτιώσεις και ρυθμίσεις λειτουργίας.

Τα οφέλη του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι πολλαπλά, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά. Προβλέπεται:

  • Προώθηση της αξιοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο
  • Εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω: α) επαναχρησιμοποίησης (άμεση ή έμμεση) ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στα πλαίσια Γεωργίας Ακριβείας, β) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση των καλλιεργειών και γ) εντοπισμό διαρροών και άμεση ενημέρωση υπευθύνων διαχειριστών και παραγωγών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και ξηρασίας στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικά κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
  • Μείωση χρήσης χημικών συστατικών στο πλαίσιο της Γεωργίας Ακριβείας μέσω επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Αύξηση κέρδους παραγωγών μέσω α) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση καλλιεργειών, β) εντοπισμού διαρροών και γ) χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού με δυναμική τιμολόγηση
  • Αύξηση κερδών διαχειριστών / υπευθύνων βιολογικών καθαρισμών με επαναχρησιμοποίηση και δυναμική τιμολόγηση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στο πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο συντονίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα, συμμετέχουν επιπρόσθετα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και η Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογώνAgrosense Α.Ε.

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 522.450€ και διάρκειας 30 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός Έργου:T2ΕΔΚ-04211).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.