ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων για συγκεκριμένους δανειολήπτες προβλέπει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας.

Το κονδύλι για να καλυφθεί η επιδότηση εκτιμά το ΥΠΟΙΚ ότι θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ, 100 εκατ. για κάθε έτος από το 2021 έως το 2025.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγική έκθεση του νομοσχεδίου: «Το άρθρο 119 θέτει τις συνέπειες τήρησης και αθέτησης, αντιστοίχως, σύμβασης αναδιάρθρωσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τις προϋποθέσεις λήψης επιδότησης δόσης για την εξυπηρέτηση δανείων με εξασφάλιση κύρια κατοικία».

Και στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για πέντε έτη από την ημερομηνία της αίτησης, σε οφειλέτες, που έχουν ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α., επιδότηση της καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους.  Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του οφειλέτη».

Το άρθρο 119 του Πτωχευτικού Κώδικα

Τήρηση/Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη – Επίδομα δανείου για στεγαστικά κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών

 1. Ο οφειλέτης οφείλει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλει το σύνολο των δόσεων, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης. Με την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δόσεων στο σύνολο των καταλαμβανομένων πιστωτών ολοκληρώνεται επιτυχώς η ρύθμιση και αποσβέννυται το τμήμα της απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη ή δικαιωμάτων των πιστωτών με δικαιώματα επιφύλαξης κυριότητας.
 2. Στην περίπτωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης κατά την παρ. 1, κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησής του σύμφωνα με την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης.
 3. Η πιστοποίηση της παρ. 2 αποτελεί τίτλο διαγραφής του συνόλου των απαιτήσεων του πιστωτή που καταλαμβάνονται από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης και υποκαθιστά τη συναίνεση του δανειστή που προβλέπεται στην περ. 1 του άρθρου 1330 ΑΚ για την εξάλειψη της προσημείωσης.
 4. Η πιστοποίηση μπορεί να εκδίδεται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 120.
 5. Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία τριών (3) δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλομένου ποσού σύμφωνα με την επιτευχθείσα ρύθμιση, οποιοσδήποτε καταλαμβανόμενος πιστωτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης. Καταγγελία από καταλαμβανόμενο πιστωτή συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης ως προς τον πιστωτή αυτό.
 6. Καταλαμβανόμενος πιστωτής ενημερώνει αμελλητί τους λοιπούς καταλαμβανόμενους πιστωτές Σύμβασης Αναδιάρθρωσης για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας από αυτόν σύμφωνα με την παρ. 5.
 7. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς οποιοδήποτε πιστωτή συνεπάγεται την αναβίωση των απαιτήσεων του πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης μείον τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.
 8. Σε περίπτωση που η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών αφορά δάνειο το οποίο
  εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, όπως ορίζεται στην περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 167, τότε παρέχεται επιδότηση των οφειλομένων δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α. πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 και διαθέτει Βεβαίωση Ευάλωτου του άρθρου 167, 85 β. ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία ή σε επιδείνωση των
  εισοδημάτων του και γ. το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, δεν υπερβαίνει το όριο διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά πιστωτή.
 9. Η υποβολή αίτησης για την επιδότηση δόσης συνεπάγεται ως προς το Δημόσιο την παροχή άδειας για την πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 116.
 10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού του ακριβούς ύψους της επιδότησης του Δημοσίου κατά την παρ. 7, οι προϋποθέσεις περιέλευσης σε οικονομική αδυναμία ή επιδείνωση εισοδημάτων, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την επιδότηση, η διαδικασία καταβολής, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και επιβολής συνεπειών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με αυτήν. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.
 11. Σε περίπτωση καταγγελίας της αναδιαρθρωμένης οφειλής από τον χρηματοδοτικό φορέα παύει αυτοδικαίως η επιδότηση των δόσεων που οφείλονται μετά την ισχύ της καταγγελίας και επέρχονται οι συνέπειες ανάκλησης της επιδότησης, όπως θα καθοριστούν με την απόφαση της παρ. 10.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία αίτησης για την παροχή της επιδότησης δόσης της παραγράφου 8, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διασταύρωση στοιχείων, την επικοινωνία με τον δικαιούχο και τον πιστωτή και την καταβολή της.

iefimerida

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.