Στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, βάσει του Κλεισθένη, προβλέπεται η ύπαρξη δύο οργάνων διοίκησης και συγκεκριμένα ενός συλλογικού (ΣυμβούλιοΚοινότητας) και ενός μονοπρόσωπου (Πρόεδρος ΣυμβουλίουΚοινότητας).

Ο AIRETOSαποτυπώνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣυμβουλίουΚοινότητας (στο εξής “Συμβούλιο”), υπενθυμίζοντας εισαγωγικά ότι ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου διαφοροποιείται ανάλογα με το μόνιμο πληθυσμό της Κοινότηταςκαι διαμορφώνεται ως εξής: 301–2.000 κάτοικοι:5 μέλη,  2.001–10.000 κάτοικοι: 7 μέλη, 10.001–50.000 κάτοικοι: 11 μέλη, 50.001 και άνω κάτοικοι: 15 μέλη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Συμβούλιοθα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του:

–  μία τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση δημοτών σε ορισμένα θέματα,

–  κάθε φορά που το απαιτούν οι υποθέσεις της Κοινότητας,

– όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα,

–  όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, το 1/3τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση των μελών του που υπέβαλαν την αίτηση,

–  όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, 100, τουλάχιστον,κάτοικοιτης Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά σταυρών προτίμησης Συμβούλου και επί ισοψηφίας εκείνου που αναγράφεται πρώτος στην Απόφαση ανακήρυξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται, οπωσδήποτε, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους Συμβούλουςτουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Δημοσιεύεται επίσης στο Γραφείο της Κοινότητας.

Στις περιπτώσεις κατεπείγουσας σύγκλησης του Συμβουλίου, ωστόσο, η πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Για το κατεπείγον των θεμάτων αποφαίνεται το Συμβούλιο πριν από τη συζήτηση.

Αδικαιολόγητη παράλειψη του ΠροέδρουΣυμβουλίουΚοινότητας να συγκαλέσει το Συμβούλιο επί 2 συνεχείς μήνες, κατά την παρ.1, ή 2 συνεχείς φορές, κατά τις παρ.4 και 5 του αρ.88 του ν.3852/2010, ως ισχύουν, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά του, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του αρ.234 του ν.3852/2010.

ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ:  Οι διατάξεις (παρ.6αρ.89ν.3852/2010 σε συνδυασμό με αρ.99ν.3463/2006, ως ισχύουν) που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής Δημοτικού Συμβούλου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται και για τους ΣυμβούλουςΚοινότητας. Έτσι, ΣύμβουλοςΚοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.Σύμβουλος που, ενώ είχε κώλυμα, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντοςκαι τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η σχετική Απόφαση είναι άκυρη.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:  Τα μέλη του ΣυμβουλίουΚοινότητας, μπορούν με γραπτή δήλωσή τους προς τον Δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το Συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σεπερίπτωση ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, αυτός εκπίπτει από το αξίωμα του Προέδρου (παρ.3αρ.79ν.3852/2010, ως ισχύει), διατηρεί ωστόσο τη θέση του Συμβούλου Κοινότητας

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι συνεδριάσεις του ΣυμβουλίουΚοινότητας είναι δημόσιες, μπορεί δηλαδή να τις παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί, και γίνονται στο Γραφείο αυτής υπό την προεδρία του Προέδρου.Προκειμένου να είναι νόμιμη η συνεδρίαση, πρέπει να υπάρχει απαρτία, να παρευρίσκεται δηλαδή ένας ελάχιστος αριθμός Συμβούλων. Η απαρτία λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης, πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και θεωρείται ότι συντρέχει για όλη τη συνεδρίαση, ακόμη και αν μετέπειτα αποχωρήσουν ορισμένοι Σύμβουλοι. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3των μελών του, συνυπολογιζόμενου και του Προέδρου. Επομένως, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών του Συμβουλίου είναι:Στα 15μελήΣυμβούλια τα 10 μέλη, στα 11μελήΣυμβούλια τα 7 μέλη, στα 7μελήΣυμβούλια τα 5 μέλη, στα 5μελήΣυμβούλια τα 3 μέλη.

Η λήψη των Αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέμα ξεχωριστά, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Παράδειγμα: σε Συμβούλιο με 7 μέλη, σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκονται 6 εξ αυτών, για να ληφθεί απόφαση πρέπει να συγκεντρωθούν 4 τουλάχιστον θετικές ψήφοι. Στην περίπτωση 3 θετικών και 3 αρνητικών ψήφων υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ: Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το Συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση, ωστόσο, που μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το ΣυμβούλιοΚοινότητας δεν έχει απαρτία, δύναται να συνεδριάζει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 96, παρ. 3 του ν. 3463/2006 που ρυθμίζει την περίπτωση έλλειψης απαρτίας μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα για την ύπαρξη απαρτίας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης (πλασματική απαρτία). Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Η προαναφερθείσα αρχή, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία.

Παράδειγμα: Σε περίπτωση 15μελούςΣυμβουλίου, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία προκειμένου η συνεδρίαση να είναι νόμιμη είναι 10 μέλη. Αν σε μία συνεδρίαση παρευρίσκονται κατά την έναρξη 13 μέλη, για να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα απαιτείται, καταρχήν, η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ήτοι 7 τουλάχιστον θετικές ψήφοι. Εάν πριν τη συζήτηση κάποιου θέματος αποχωρήσει 1 μέλος και απομείνουν 12, αριθμός μεγαλύτερος από την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία (10 μέλη), η απόφαση λαμβάνεται και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, δηλαδή των εναπομεινάντων 12 μελών, ήτοι με 7 θετικές ψήφους. Εάν, ωστόσο, πριν τη συζήτηση κάποιου θέματος αποχωρήσουν 4 μέλη και απομείνουν 9, αριθμός μικρότερος από την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία (10 μέλη), η απόφαση λαμβάνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία (10), ήτοι με 6 τουλάχιστον, θετικές ψήφους.

 

ΑΡΝΗΣΗ ΨΗΦΟΥ – ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:  Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως “παρων” μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, καθώς δεν προσμετράταιούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Σε συνεδρίαση 15μελούςΣυμβουλίου παρευρίσκονται όλα τα μέλη. Από αυτά: 7 ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης,6 μέλη εναντίον αυτής,1 μέλος δίδει λευκή ψήφο, 1 μέλος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία.Τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή,η απόλυτη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των υπολοίπων από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου και η απόφαση λαμβάνεται επί των 13. Το Συμβούλιο, επομένως, λαμβάνει έγκυρη απόφαση με 7 θετικές ψήφους επί των 13 καταμετρούμενων. Επομένως, στο παράδειγμα λαμβάνεται η απόφαση.

Στο ίδιο παράδειγμα, έστω ότι τα μέλη ψήφισαν ως εξής: 5 μέλη ψηφίζουν υπέρ μιας πρότασης, 4 μέλη κατά αυτής, 3 μέλη δίδουν λευκή ψήφο, 3 μέλη δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. Καθώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως παρόντα μέλη λογίζονται 9, αριθμός κατώτερος από αυτόν της ελάχιστης απαιτούμενης απαρτίας, για τη λήψη απόφασης χρειάζονται 6 τουλάχιστον θετικές ψήφοι (όπως αναφέρθηκε ήδη, στις περιπτώσεις που διαταράσσεται η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία, η απόφαση λαμβάνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία, στη συγκεκριμένη περίπτωση 10), οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση.

Συμπερασματικά, σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι τα μέλη που δίδουν λευκή ψήφο ή αρνούνται να ψηφίσουν δεν υπολογίζονται στα παρόντα, και με βάση την προαναφερθείσα αρχή για την πλασματική απαρτία, η πλειοψηφία για να ληφθεί απόφαση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται βάσει του ελάχιστου αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Με βάση τα ανωτέρω, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση μία πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει:

– Σε 15 μελήΣυμβούλια, 6 τουλάχιστον θετικές ψήφους

– Σε 11 μελήΣυμβούλια, 4 τουλάχιστον θετικές ψήφους

– Σε 7μελήΣυμβούλια, 3 τουλάχιστον θετικές ψήφους

– Σε 5μελήΣυμβούλια, 2 τουλάχιστον θετικές ψήφους.

 

Σχετική με τα ανωτέρω είναι η αριθμ.88 Εγκύκλιος του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών, πουμπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.