Τις αλλαγές που θα συμβούν στις ενδοσχολικές εξετάσεις Γυμνασίων και Λυκείων λόγω των εκλογών ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Στην εγκύκλιο του αναφέρεται ότι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις  θα διεξαχθούν κατ’ εξαίρεση από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 έως και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019. Αυτό θα συμβεί λόγω της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό των εξετάσεων στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-19.

Κατ’ εξαίρεση θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, λόγω της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Για όσους μαθητές θα απουσιάσουν δικαιολογημένα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Εξαίρεση αποτελούν τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων ή στρατευσίμων. Τα αποτελέσματα αυτά θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των εξετάσεων τους.

Όσον αφορά τους ελέγχους προόδου του δεύτερου τετραμήνου, αυτοί θα μπορούν να επιδοθούν στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 29 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί από κάθε σχολείο. Παράλληλα, με την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για όσους μαθητές/τριες θα παραπεμφθούν σε επαναληπτική εξέταση καθώς και το πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. Αυτή, που διενεργείται εντός του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής περιόδου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Αυτό συμβαίνει, ούτως ώστε να υπάρχει το περιθώριο των δύο εργάσιμων ημερών για αιτήσεις αναβαθμολόγησης.

Ενδοσχολικές εξετάσεις: Η διαδικασία αναβαθμολόγησης

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών η οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση του γραπτού τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.

Η αίτηση για επανεξέταση θα πρέπει να υποβληθεί από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο, εντός δύο(2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα, στο οποίο απαιτείται επανεξέταση. Τα γραπτά των «κατ ́ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων θα βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών/τριών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.Μαθητές που δεν εισήλθαν στις εξετάσεις

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, θα εξετάζεται άλλη ημέρα πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

Οι μαθητές/τριες αυτοί, εφόσον δεν προσέλθουν σε εξέταση πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου λόγω κάποιου σοβαρόύ προβλήματος υγείας ή σοβαρού κωλύματος, το οποίο συνιστά ανωτέρα βια, θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για αυτούς τους μαθητές, ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν θα προβεί σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.

Τι πρέπει να έχει κάνει κάθε σχολική μονάδα έως τις 30 Ιουνίου

Έως τις 30 Ιουνίου, η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εξής διαδικασίες: α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ του άρθρου 2 του διατάγματος β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12. γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ και προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα, κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Σε ποιες περιπτώσεις επαναλαμβάνει ο μαθητής την ίδια τάξη

Ο/η κάθε μαθητής/τρια αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής στην επόμενη τάξη, θα πρέπει να επαναλάβει αυτή που βρισκόταν. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος) .Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές.

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α’ και Β’ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ’, πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές

Το υπουργείο Παιδείας εφιστά την προσοχή, όσον αφορά το σωστό προγραμματισμό τον προγραμματισμό των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα εξής: Οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. να διευκολύνονται από τις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ώστε να παρευρίσκονται: α) στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά κέντρα κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, β) στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές, γ) στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.

Είναι πολύ σημαντικό τα παραπάνω να τηρηθούν ιδιαιτέρως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 ημερομηνίας διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ., λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019

Οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται από την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου. Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019 Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:Πρώτη εξεταστική περίοδος

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ ́ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων των μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, διεξάγονται από την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.Ειδική εξεταστική περίοδος Ιουνίου

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και τις εξετάσεις των μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα από την εν λόγω εξεταστική, θα γίνει μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι: Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. Εφιστάται η προσοχή, όσον αφορά τον προγραμματισμό των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Λυκείων που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. να διευκολύνονται από τις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ώστε να παρευρίσκονται: α) στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά κέντρα κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, β) στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές, γ) στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.

pagenews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.