Οικουμενικός Πατριάρχης: Έναντι των όποιων αμφισβητήσεων των δικαίων και προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου προβάλλουμε την καθαγιασμένη πράξη, τάξη και παράδοση της Ορθοδοξίας – Χειροτονία νέου κληρικού

Με κάθε ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την από αιώνων διαμορφωμένη παράδοση εορτάσθηκε σήμερα, 17 Μαρτίου, στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο, Γερμανίας Αυγουστίνο, Τρανουπόλεως Γερμανό, Τορόντο Σωτήριο, Ανέων Μακάριο, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο, Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιο, Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό, Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο και Σύμης Χρυσόστομο.Κατά τη διάρκειά της,  ο Παναγιώτατοςχειροτόνησε στο βαθμό του διακόνου τον υποδιάκονο Δημήτριο Νικηφόρο, νομικό και θεολόγο, δίνοντας του το όνομα Αέτιος.

Στην ομιλία του, πριν από τη χειροτονία του νέου κληρικού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε την τιμή και τη μεγάλη ευθύνη με τις οποίες συνδέεται η ένταξή του στον Ιερό Κλήρο της Μητρός Εκκλησίας και τη σπουδαιότητα που θα έχει για τη διακονία του η ειδίκευσή του στο Κανονικό Δίκαιο.

«Τούτο σημαίνει ότι θα είσαι πάντοτε κατά την εκκλησιαστικήν πορείαν σου υπέρμαχος των δικαίων και των προνομίων του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, λίαν επικαίρων σήμερον ότε ταύτα αμφισβητούνται ματαίως με καθαρώς κοσμικά κριτήρια. Έναντι τούτων ημείς προβάλλομεν την καθηγιασμένηνπράξιν και τάξιν καιπαράδοσιν της Ορθοδοξίας που είναι βράχος αμετακίνητος επί του οποίου θραύονται τα εγειρόμενα κύματα φιλοδοξίας και σκοπιμοτήτων, με σκοπό να πλήξουν το ιερόν και απαραβίαστονπροβάδισμα της προκαθημένης της αγάπης και της διακονίας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Θα έχεις ως πρότυπον και παράδειγμα διά την υπεράσπισιν του Θρόνου τούτου τον αρχιδιάκονον Κωνσταντινουπόλεως Αέτιον, με το όνομα του οποίου θα τιμάσαι από της σήμερον».

Στην αντιφώνηση του ο νέος κληρικός διαβεβαίωσε τον Παναγιώτατο για την απόλυτη αφοσίωσή του προς τη Μητέρα Εκκλησία.

«Φορεύς και λειτουργός της αγίας παραδόσεως της «αρχούσης και πασχούσης» Μεγάλης Εκκλησίας καλούμαι να καταστώ, εντασσόμενος σήμερον εις την ΠατριαρχικήνΑυλήν. Παναγιώτατε Δέσποτα, κατά τα εικοσιεπτά και πλέον έτη της ευκλεούς Πατριαρχίας Σας, είχατε την ευλογίαν να αναδείξετε πολλούς νέους κληρικούς. Όλοι είναι πνευματικά τέκνα Σας και δι᾽ όλους Σείς είσθε ο Πατήρ. Ως κατά πνεύμα τέκνον της ΥμετέραςΠαναγιότητος, στρέφομαι προς Υμάς, θαρρών επί την πατρικήν Σας αγάπην και Σας διαβεβαιώ ότι κύριος σκοπός της ζωής μου θα είναι η απροϋπόθετος και αφοσιωμένη διακονία της ΥμετέραςΠαναγιότητος και ο νικηφόρος και καλλίνικος αγών διά τα δίκαια του Οικουμενικού Θρόνου, ακολουθώνπιστώς το παράδειγμα του Αρχιδιακόνου Αετίου. Αμήν. Γένοιτο!»

Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος:

«Οι τα θεία καλώς διαταξάμενοιθεοκήρυκες Πατέρες, ώρισαν, τη πρώτη Κυριακή των Νηστειών, να εορτάζωμεν τον θρίαμβον της Ορθοδοξίας, την ανάμνησιν δηλονότι της Αναστηλώσεως των αγίων και σεπτών Εικόνων, γενομένης το έτος 843, παρά των αειμνήστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας, επί της πατριαρχίας του αγίου και ομολογητούΜεθοδίου Κωνσταντινουπόλεως.

Τιμώμεν σήμερον τους μεγάλους ομολογητάς της πίστεως, τους ποιμένας της Εκκλησίας, Αρχιερείς, Πρεσβυτέρους και Διακόνους, μαζί με τους μοναχούς και λαικούς, οι οποίοι ωρθοτόμησαν τον λόγον της αληθείας, θυσιάζοντες, πολλάκις, ακόμη και την ζωήν των.

Η υπεράσπισις της ορθοδόξου πίστεως παρακολουθεί την μαρτυρικήνπορείαν της Εκκλησίας, η οποία αφιέρωσε μέγα μέρος του ιστορικού χρόνου και του δυναμισμού της, διά να διαφυλάξη αυτήν ακριβώς την γνησιότητα και την αλήθειαν της πίστεως.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξεν ο μέγας υπερασπιστής και πρόμαχος της Ορθοδοξίας κατά την εποχήν των εικονομαχικών ερίδων.  Διά δε του περιφήμου έργου του «Περί των Εικόνων», αλλά και διά του ετέρου «Έκδοσις Ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως», το οποίον αποτελεί σύνοψιν της θεολογίας και εμπειρίας των Οικουμενικών Συνόδων και σηματοδοτεί το τέλος μιάς μακράς περιόδου διαμορφώσεως του χριστολογικού δόγματος της Εκκλησίας, συνέβαλε τα μέγιστα αφ’ ενός εις την κραταίωσιν της αληθούς πίστεως περί του θεανδρικού προσώπου του Κυρίου και αφ’ ετέρου εις την ανόθευτον παράδοσιν αυτής εις ταςεπερχομένας των πιστών γενεάς».

 

Ο Μητροπολίτης Λαοδικείας, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επεσήμανε τον ρόλο και τη διαχρονική προσφορά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

 

«ΕντηΠόλει ταύτη, τη βασιλίδιτων πόλεων, ωςενάλλω παραδείσω, ελήφθη η οριστική απόφασιςδιάτην αναστήλωσιντων αγίωνΕικόνων.

Η ΜεγάλητουΧριστούΕκκλησία κατέβαλεηρωικάς προσπαθείας διάτηνδιαμόρφωσιντουχριστιανικούδόγματος και εχρησιμοποίησετο «πρωτείοντιμής», ως πρωτείονευθύνης και διακονίας διάτηνενότητα, τηνδιαφύλαξιντηςορθής πίστεως και της κανονικήςτάξεωςτηςΕκκλησίας.

ΤοΟικουμενικόν Πατριαρχείον, ως ο πρώτοςθρόνοςτηςΟρθοδοξίας, ήσκησετηνεκκλησιαστικήντου αυθεντίαν ειςτο πλαίσιοντης κανονικής παραδόσεως και τηςσυνοδικήςτου αυτοσυνειδησίας.

Η καθημαγμένη και αγιοστόλιστοςΜήτηρΕκκλησία διακονεί επί αιώνας, με πιστότητα και αφοσίωσιν, το πλήρωμα τηςΕκκλησίας, πρωτοστατούσα ειςέργα θυσιαστικής αγάπης και ιεραποστολικήςδράσεως.Συνεχίζειδε να υπηρετήμε υπευθυνότητα και αυταπάρνησιν τας ανάγκας των κατάτόπουςορθοδόξωνΕκκλησιών, διαλεγομένη προθύμωςμεθ’ όλουτουχριστιανικούκόσμου και καταθέτουσα την αυθεντικήν μαρτυρίαν της περίτηςορθοδόξου πίστεως και ζωής.

Η εμπειρία τωννεωτέρωνχρόνωνμε τας δικαιοδοσιακάςδιεκδικήσεις απέδειξετονσημαντικόνρόλοντουΟικουμενικού Πατριαρχείου, αναφορικώςμετην προαγωγήντωνΔιορθοδόξων και Διαχριστιανικώνσχέσεων.

Η σύγκλησις και η λειτουργία των Πανορθοδόξων και Προσυνοδικώνδιασκέψεων, και ιδιαιτέρωςτηςΑγίας και Μεγάλης, προτριετίας, ενΚρήτησυγκροτηθείσηςΣυνόδου, προβάλλουσιτην υπεύθυνονδιακονίαν τηςΜεγάληςΕκκλησίας τωντουΧριστού πενήτων.

Διάτωνσυντονιστικών αρμοδιοτήτωντουΟικουμενικού Πατριαρχείου επιτυγχάνεται η διασφάλισιςτων αρμονικώνσχέσεωντων κατάτόπουςορθοδόξωνΕκκλησιών, εντόςτωνορίωντηςορθοδόξου παραδόσεως και πνευματικότητος.

Ο Οικουμενικόςθρόνοςήσκησε και ασκεί πάντοτετο πρωτείοντιμής και διακονίας μεσύνεσιν και ευθύνην, ως ακοίμητοςφρουρός και άγγελος αγαθός, έχωνωςκριτήριοντην μακραίωνα ορθόδοξον αυτοσυνειδησίαν και τηνεκκλησιαστικήν πατερικήν παράδοσιν και ευταξίαν.

Όμως, δενδύναμαι, κατάτηνιεράν ταύτηνστιγμήν, να μη αναφερθώ αξιοχρέωςειςτηνθυσιαστικήνδιακονίαν της Α.Θ.Π.τουΟικουμενικού Πατριάρχουκ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίοςμετηνδυναμικήν  προσωπικότητα και τηνλιπαράνθεολογικήν και κανονικήν κατάρτισίντου, στηρίζει, χάριτιθεία, τηνδιορθόδοξον αποστολήντουΟικουμενικού Πατριαρχείου και ταυτοχρόνως παραμένει ο σύνδεσμοςτων αδελφώνΟρθοδόξωνΕκκλησιών.

Συνεπεία τούτου, με αίσθησινβαθείας  ευθύνης και αποστολικήςτόλμης, ο δραστήριος και οραματιστής Πατριάρχης μας παρεχώρησε προσφάτωςτονΤόμοντηςΑυτοκεφαλίας ειςτηνΕκκλησίαν τηςΟυκρανίας, ώστε να δώσητηνενδεδειγμένην και πλέον πρόσφορονλύσινειςτοχρονίζονεκκλησιαστικόν πρόβλημα τηςενλόγωχώρας».

 

Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, Μύρων Χρυσόστομος, Iκονίου Θεόληπτος, Προύσης Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο ΑρχιεπίσκοποςΤελμησσού Ιώβ και ο ΕπίσκοποςΧριστουπόλεως Μακάριος. Επίσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Μάρκος Μπόλαρης, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα, Πέτρος Μαυροειδής, οι Γενικοί Προξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη, κυρία ΤζωρτζίναΣουλτανοπούλου και κ.OleksandrGaman, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου, οι γονείς και η οικογένεια του νέου κληρικού, Καθηγητές και μαθητές από τα ομογενειακά σχολεία της Πόλης, και πλήθος προσκυνητών.

Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τους Αρχιερείς που συλλειτούργησαν μαζί του, τέλεσαν το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή».

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή των Ιερών Εικόνων κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τον πιστό λαό από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Γραφείο Τύπου Οικουμενικού Πατριαρχείου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.