40η Πρόσκληση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/10/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογρατσάνου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».
 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου :” Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ Βεύης”,Π.Ε.Φλώρινας.
 7. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης που αφορά προμήθεια υλικών και κατασκευής του δικτύου διασύνδεσης στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 9. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά διαπίστωση βλαβών για το έργο «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
 10. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας για «Δημιουργία Master Plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφ.Ενότητα Κοζάνης » (καταγραφή ρεμάτων,καθορισμός προτεραιοτήτων με βαση τις ενδεικτικές πλημμύρες,ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας).
 11. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια DEXION (ράφια) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 15. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ) (7.489,60 € για την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου και 17.310,40 € για την κατασκευή περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών), στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIΑ 2018, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 09/11/2018 έως 11/11/2018 στη Θεσσαλονίκη.
 16. Έγκριση δαπάνης στο 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας.
 1. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 2. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης σε εκδήλωση με τίτλο «2η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Βελβεντού» που θα διοργανώσει στις 13-14 Οκτωβρίου 2018 ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού και την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΜΑDΙΤ-ΖΑΡΚΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την έκδοση και προμήθεια εκτυπωτικού υλικού, αφισών και προσκλήσεων.
 1. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 2. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Επιιμελητήριο Κοζάνης, στην 1η Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών & Προϊόντων αυτών που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2018.
 3. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδα – ΠΓΔΜ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου 2018.
 4. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παράδοσης κατεστραμμένων υλικών οδοφωτισμού εργοταξίου ΤΣΕ / ΔΤΕ (έδρας) προς ανακύκλωση-καταστροφή.
 5. Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου.
 6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου .
 7. Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) και ενός (1) οχήματος της Δ/νσης Διοίκησης (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Φλώριναο 2018.
 10. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.
 11. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα – μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :” Επισκευή φωταγώγησης οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας “.
 15. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (10 τεμ. λαμπτήρων) για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.
 17. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 18. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη / Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας των Δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192).
 21. Έγκριση δαπάνης ,Π.Ε.Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της υπηρεσίας συνδρομής 5 μηνών (Αύγουστος-Δεκέμβριος) για ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάση νομικών πληροφοριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας.
 24. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού,Π.Ε.Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Διημερίδας Γούνας που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών δεξιώσεως στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2018.
 28. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 30. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 31. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οι παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας» του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.
 32. Έγκριση – διάθεση πίστωσης.
 33. Έγκριση δαπάνης για αλλαγή συχνότητας πομπού καθώς και τον συγχρονισμό των τηλεχειριστηρίων των θυρών εισόδου (αυλόπορτες) και της θύρας εισόδου του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 35. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018» Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000.
 37. Έγκριση δαπάνης,Π.Ε.Καστοριάς.
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωοης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκόφυτου με την Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση – καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβήτων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, Τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 41. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Αγροτικής Σύμπραξης Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας.
 42. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών περίπου 15% του συνόλου που αφορά το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, προς την ΔΟΥ Κοζάνης.
 43. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ενοικίαση χρόνου (6 ώρες/ημέρα) από γιγαντοοθόνη που θα τοποθετηθεί στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Γρεβενών».
 44. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής /Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 46. Έγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.