Με 762 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι εν όψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Oι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις προσωπικού φύλαξης θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.


32 εργάτες στον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 4 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων, 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου οχήματος), 2 ΔΕ ηλεκτρολόγων, 16 ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) και 9 ΤΕ εργατών καθαριότητας (κοινόχρηστων χώρων). Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο Δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν, τίτλο σπουδών όπου απαιτείται, άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, άδεια οδήγησης και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου όπου απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7, 2ος όροφος, τηλ.: 2651361346) έως την 6/4/2018.

20 φύλακες στο ΓΝ «Ελενα Βενιζέλου»

Η Νοσοκοµειακή Μονάδα ΓΝ «Ελενα Βενιζελου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκοµείου και συγκεκριµένα: 20 ∆Ε προσωπικού φύλαξης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2, ΤΚ 11521 Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας 210 6402118).

5 καθαριστές στους παιδικούς σταθμούς Ανω Λιοσίων

Το ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Ανω Λιοσίων» Δήμου Φυλής ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΥΕ καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει αύριο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 210 2475433.

5 Καθαριστές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ καθαριστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΝΠΔΔ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 12461, απευθύνοντάς την στην ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ, υπόψη κυρίου Συκαλιά Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2046103).

ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ
Από το ένθετο Αγορα Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.