ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Την οικ.8909/362/02-2-2012 (ΦΕΚ 510/Β/29-2-2012) απόφαση Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών ενοτήτων και τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, <<Με εντολή Περιφερειάρχη>> στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων των Γενικών Διευθύνσεων: Ανάπτυξης, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55Α΄) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις  του  άρθρου  86  του  Ν.2696/1999  (ΦΕΚ  57Α΄)  «Κύρωση  του  Κώδικά  Οδικής

Κυκλοφορίας».

 1. Την με αρ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

«Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Την με  αρ.  Φ23/24327/2887/2009  (ΦΕΚ  945Β΄  –  Διορθ.  Σφαλ.  στο  ΦΕΚ  2410Β΄/04.12.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών  «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την με αρ. πρωτ. οικ. Φ.23.1/56511/7314/19.11.2010 (ΑΔΑ:4Ι0Β1-2) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων  «Γνωστοποίηση  κατηγοριών  δικύκλων  που  υπάγονται  σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της Χώρας»
 3. Την με  αρ.  πρωτ.  37566/5116/10/2012  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  87Β΄)  «Τεχνικός  έλεγχος  μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ» όπως ισχύει.
 1. Την με αρ. πρωτ. οικ. 81943/6693/29.12.2015 (ΑΔΑ: ΩΤ404653ΟΞ-3ΑΒ) απόφαση τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. οικ. Φ23.1/56511/7314 γνωστοποίησης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 2. Την αρ.  πρωτ.  98206/2074/23-6-2017  Βεβαίωση  Νόμιμης  Λειτουργίας  Ιδιωτικού  ΚΤΕΟ  της εταιρείας με επωνυμία << ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   >> με διακριτικό τίτλο << Ι.ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ >> και αριθμό εξουσιοδότησης << 327 >>


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού καθώς και

οι μοτοσικλέτες χαρακτηριζόμενες ως δίκυκλες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό των οποίων στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης τους η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νομός Γρεβενών) όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους

νομούς της χώρας, και έχουν έδρα τον Ν.

Γρεβενών (με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας τους πριν την 31-12-1995)

2. Όλα τα δίκυκλα με αριθμό ΚΥ

 

Από 5-7-2017 έως 21-7-2017

Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν  σε άλλους

νομούς της χώρας, και έχουν έδρα τον Ν.Γρεβενών

(με ημερομηνία 1ης  άδειας κυκλοφορίας τους από

2-1-1996 έως και 7-8-2013)

 

Από 24 -7-2017 έως 14/8/2017

Από  ΤΜ 001  έως   ΤΜ 250 Από 16-08-2017  έως  31-08-2017
Από  ΤΜ 251  έως   ΤΜ 500 Από 01-09-2017  έως  15-09-2017
Από ΡΝΕ 001 έως  ΡΝΕ 250

Από ΡΝΕ 251 έως  ΡΝΕ 500

Από 18-09-2017  έως  29-09-2017

Από 02-10-2017  έως  13-10-2017

Από ΡΝΚ 001 έως  ΡΝΚ 250

Από ΡΝΚ 251 έως  ΡΝΚ 421

Από 16-10-2017  έως  31/10/2017

Από 01-11-2017  έως  15/11/2017

 

Οι μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με προθεσμία   απ ό  τρ ει ς  (3)  εβ δομ άδε ς  πρ ίν  έω ς  μία  (1)  εβ δομ άδα  μετά  την

 ημ ερ ομ ην ία  αυτή.

Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για

να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εφοδιαστούν με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Όσες μοτοσικλέτες έχουν εφοδιαστεί με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αυτό ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Όσες μοτοσυκλέτες μεταβιβάζονται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας μετά τις

14/8/2017 στην οποία δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, και η νέα έδρα του δικύκλου είναι η Π.Ε. Γρεβενών θα ελέγχονται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας των με εξαίρεση   « όσες μοτοσικλέτες δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία από την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας οι οποίες θα ελέγχονται με την συμπλήρωση της τετραετίας.»

Ο   κάτοχος   μοτοσικλέτας,   ο   οποίος   την   προσκομίζει   εκπρόθεσμα   για   περιοδικό   ή επαναληπτικό  έλεγχο,  υπόκειται  στην  καταβολή  πρόσθετου  ειδικού  τέλους  σύμφωνα  με  το  Ν.

1350/1983 όπως ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών στα τηλέφωνα

24620 – 29200 η 29201 ή σε ΚΤΕΟ της επιλογής τους που έχουν την δυνατότητα τεχνικού ελέγχου δικύκλων ,για πληροφορίες και τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου.


Μ.Ε.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής

Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Βασίλειος Χατζηαποστόλου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.