Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δήμος Γρεβενών: Πρόσληψη 20 ατόμων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου… – Δείτε τα δικαιολογητικά

1 Ιουνίου, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 116/2017 απόφαση του ∆.Σ,   η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 65.740/16-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι [20] ατόµων, προς κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του [ανάγκες πυροπροστασίας πυρασφάλειας], για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Υ.Ε. Εργάτες

Πρασίνου

Είκοσι 20 εν απαιτούνται τυπικά προσόντα ύο [02]  µήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18  έως  65  ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι  ενδιαφερόµενοι  µαζί  µε  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

3.Φωτοαντίγραφοτων δύο όψεων της αστυνοµικής  ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών [∆νση: Πλ. Ελευθερίας 1 – τηλ.: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. ηµήτρης Βάϊος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά  (07) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου,  δηλαδή: από 01-06-2017, έως και 12-06-2017.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γεώργιος ασταµάνης

This entry was posted on Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 at 22:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply