PEIRATESΗ Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συζητά σχέδια για την αναμόρφωση των πνευματικών δικαιωμάτων. Μία ισχυρή όμως συμμαχία σαμποτάρει αυτές τις απαραίτητες αλλαγές.

Ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, η πάγια στάση μας είναι να στηρίξουμε τις προτάσεις για την αναμόρφωση και για αυτό το λόγο σας ζητάμε συγκεκριμένα να υποστηριχτούν οι παρακάτω 12 προτάσεις:
1) Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην χώρα σας“. Απαγόρευση των συμβολαίων που επιβάλουν σε υπηρεσίες video να χρησιμοποιούν geoblocking, καθώς αυτό είναι μορφή διάκρισης.
 • Ψηφίστε τις τροπολογίες #412 και #322 καθώς και το σημείο #16 της γνωμοδότησης της επιτροπής Ευρωπαϊκής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO)
#412 16. προσκαλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να αναγνωρίσει ότι επιτρέπεται η χρήση φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων ή άλλων εικόνων έργων που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιους χώρους και θα θεωρείται ότι συνιστούν δηµόσιο κτήμα, σε περιπτώσεις που η χρήση αυτή δεν γίνεται για εμπορικό σκοπό ούτε σε εμπορική κλίμακα·
#322 10α. επισημαίνει ότι οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού του κλάδου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση πολιτιστικών μειονοτήτων που ζουν σε κράτη µέλη της ΕΕ σε υφιστάμενο περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη γλώσσα τους, είτε παρέχονται δωρεάν είτε επί πληρωμή.
#16 IMCO: 16. υπενθυμίζει ότι για γεωγραφικούς λόγους εμποδίζεται πολύ συχνά η πρόσβαση των καταναλωτών σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της υλοποίησης των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ορίζεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις που θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα των καταναλωτών στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού.
2) Το τι επιτρέπεται ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Εάν δεν διαβάζετε τους νόμους όταν ταξιδεύετε, κινδυνεύετε να γίνεται και εσείς ένας παράνομος! Υποστηρίξτε την εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών για να καταστούν υποχρεωτικά σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε τα δικαιώματά μας δεν θα τερματίζουν ή θα αλλάζουν σε κάθε σύνορο.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες στο σημείο #11 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda. Υποστηρίξτε τις προσθήκες #353, #366 και το σημείο  #15 της γνωμοδότησης της επιτροπής Ευρωπαϊκής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO).
#11 Έκθεση JR: 11. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικές όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, να επιτρέψει ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία διασυνοριακά εντός της εσωτερικής αγοράς και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου. 
#15 IMCO: 15. τονίζει ότι λόγω του εδαφικού κατακερματισμού όσοι χρήστες φιλοδοξούν να προσφέρουν σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσίες σχετικές µε το περιεχόμενο μπορεί να χρειάζονται να εξασφαλίζουν πολλαπλές άδειες· τονίζει ότι οι διαφορές στους περιορισμούς και στις εξαιρέσεις δημιουργούν πολύ συχνά πρόσθετο νομικό κόστος και ανασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται η καινοτομία και οι επενδύσεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις να ενισχύεται η συγκέντρωση της αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ μπορεί να δοθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας, ώστε να καταστεί δυνατή η ισότιμη διασυνοριακή πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία εντός της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. 
3) Οι καλλιτέχνες δεν έχουν δικηγόρους. Οι εκδότες και οι εταιρίες έχουν στρατούς τους. Μαντέψτε ποιος έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις μίας σύμβασης; Υποστηρίξτε την προστασία των καλλιτεχνών από την εκμετάλλευση και τις άδικες συμβάσεις.
 • Ψηφίστε για τη συμβιβαστική τροπολογία σχετικά με το σημείο #3 της έκθεσης της ευρωβουλευτή Reda και στηρίξτε τις προσθήκες με τις τροπολογίες #107, #200 και #527.
#3 Έκθεση JR: 3. αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής νομικής προστασίας σε δημιουργούς και ερμηνευτές/εκτελεστές για το δημιουργικό και καλλιτεχνικό τους έργο· αναγνωρίζει τον ρόλο των παραγωγών και εκδοτών όσον αφορά τη διάθεση των έργων στην αγορά, και την ανάγκη κατάλληλης αμοιβής όλων των κατηγοριών δικαιούχων· ζητεί βελτιώσεις στη συμβατική θέση των δημιουργών και των ερμηνευτών/εκτελεστών σε σχέση µε τους άλλους δικαιούχους και τους διαμεσολαβητές. 
#107 ∆β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα πολιτιστικά δικαιώματα στην έκθεσή της σχετικά µε την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην επιστήμη και τον πολιτισμό (A/HRC/28/57) επισημαίνει τον καίριο ρόλο των εξαιρέσεων και των περιορισμών για τη δημιουργία και τη σημασία των δίκαιων συμβατικών όρων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
#200 3γ. ζητεί τη θέσπιση κοινοτικών διατάξεων στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων που εφαρμόζεται στα δικαιώματα δημιουργού, ιδίως την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημιουργών να διαθέτουν τα έργα τους στην αγορά σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει κάνει χρήση αποκλειστικού δικαιώματος επί του εν λόγω έργου για μεγάλη χρονική περίοδο.
#527 22ε. προτείνει να ενισχυθούν τα δικαιώματα του δημιουργού µέσω της σύνδεσης των δικαιωμάτων αμοιβής με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που δεν μεταβιβάζονται σε άλλους δικαιούχους.
4) Η παράθεση φράσεων είναι συνήθως νόμιμη,  αλλά αυτό δεν έχει επεκταθεί σε βίντεο ή ηχογραφήσεις – καθιστώντας τους χρήστες του YouTube και τους podcasters που χρησιμοποιούν τέτοιες παραθέσεις, παράνομους. Υποστηρίξετε την επέκταση των δικαιωμάτων παράθεσης στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες στο σημείο #14 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda.
#14 Έκθεση JR: 14. προτρέπει τον Ευρωπαίο νομοθέτη να διασφαλίσει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη μελλοντική συμβατότητα των εξαιρέσεων και των περιορισμών λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συνέπειες της σύγκλισης των μέσων· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η εξαίρεση της παράθεσης αποσπασμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητώς στο πεδίο εφαρμογής της τα οπτικοακουστικά αποσπάσματα·
5)  Οι εκδότες ζητούν να περιοριστεί το δικαίωμα άλλων να βάζουν συνδέσμους για το δικό τους site, στην ουσία “σπάζοντας” το διαδίκτυο. Πάρετε θέση απέναντι στα επικουρικά πνευματικά δικαιώματα των εκδοτών τύπου που θα περιορίσουν την σύνδεση με άρθρα νέων. Το διαδίκτυο είναι φτιαγμένο από συνδέσμους.
 • Απόρριψη της τροπολογίας #204. Υποστηρίξτε την συμβιβαστική τροπολογία για το σημείο #21 από την Έκθεση της ευρωβουλευτή Julia Reda
#204 3ζ. διαπιστώνει ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο προβλέπει συγγενικά δικαιώματα για τους ερμηνευτές/εκτελεστές, τους παραγωγούς φωνογραφημάτων και ταινιών και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, όχι όμως και για τις επιχειρήσεις Τύπου· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή
να αναλύσει αν τα συγγενή δικαιώματα μπορούν να προσφέρουν επαρκή προστασία και αμοιβή για την εργασία των επιχειρήσεων Τύπου σε έναν ψηφιοποιημένο οπτικοακουστικό κόσμο.
#21 Έκθεση JR: 21. καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να απαγορεύσει στα κράτη µέλη να εισαγάγουν υποχρεωτικές άδειες για την αποζημίωση δικαιούχων για ζημία που προκλήθηκε από πράξεις που επιτράπηκαν από μια εξαίρεση.
6) Τα παλιά έργα τέχνης των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει ανήκουν σε όλους. Ωστόσο, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ψηφιοποίηση χορηγεί νέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ψηφιοποίηση των έργων που ανήκουν στο κοινό δεν πρέπει να χορηγεί νέα προστασία.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες που κάνουν ανίσχυρο το σημείο #6 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda. – Στηρίξτε την τροπολογία #264 που αποσαφηνίζει.
#6 Έκθεση JR: 6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τα έργα κοινής κτήσης, που εξ ορισμού δεν υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και θα πρέπει επομένως να μπορούν να χρησιμοποιούνται και να επαναχρησιμοποιούνται χωρίς τεχνικούς ή συμβατικούς φραγμούς· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ελευθερία των δικαιούχων να παραιτούνται οικειοθελώς των δικαιωμάτων τους και να διαθέτουν τα έργα τους προς ελεύθερη χρήση.
#264 6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τα έργα κοινής κτήσης, που εξ ορισμού δεν υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και, επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επαναχρησιμοποιούνται χωρίς τεχνικούς ή συμβατικούς φραγμούς· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ότι οποιαδήποτε ψηφιοποίηση έργου κοινής κτήσης που δεν συνιστά νέο μεταπλασμένο έργο, παραμένει κοινής κτήσης· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ελευθερία των δημιουργών να διαθέτουν τα έργα τους προς ελεύθερη χρήση.
7) Οι Βιβλιοθήκες πληρώνουν τους συγγραφείς σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα να δανείσουν φυσικά αντίγραφα των βιβλίων. Αλλά το δικαίωμα αυτό δεν επεκτείνεται στο διαδίκτυο. Επιτρέψτε τον e-δανεισμού, έτσι ώστε οι βιβλιοθήκες να μπορούν να συνεχίσουν την εκπλήρωση της σημαντικής κοινωνικής λειτουργίας τους.
 • Ψηφίστε τις τροπολογίες #348, #350 για τα σημεία #16 και #22 από την γνωμοδότηση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE).
#348 11δ. ζητεί την επέκταση των υποχρεωτικών εξαιρέσεων που διαθέτουν τα ιδρύματα δηµόσιου συµφέροντος, όπως οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα κέντρα αρχείων, τα οποία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της διαδικτυακής πρόσβασης σε πολιτιστική κληρονομιά και στην πρόσβαση σε πληροφορίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να καταστήσουν διαθέσιμα για διαδικτυακή πρόσβαση από το κοινό προστατευμένα έργα που κατέχουν στις συλλογές τους, τα οποία δεν διατίθενται πλέον στην κυκλοφορία ή τα οποία υπόκεινται σε διαφορετική ενεργό διαχείριση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων.
#350 11στ. κρίνει αναγκαία την ενίσχυση των εξαιρέσεων από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν ιδρύματα δηµοσίου συµφέροντος, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία ή αρχεία, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ευρεία πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και µέσω διαδικτυακών πλατφορμών.
#16 ITRE: 16. ζητεί τη θέσπιση μιας υποχρεωτικής εξαίρεσης που θα επιτρέπει στις δηµόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν βιβλία στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για προσωπική χρήση, ανεξαρτήτως του χώρου πρόσβασης.
#22 ITRE: 22. κρίνει αναγκαία την παροχή σαφούς επικαιροποιημένου πλαισίου για τα πολιτιστικά ιδρύματα, το οποίο θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να προβαίνουν σε ηλεκτρονικό δανεισμό και θα επιτρέπει σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία να καθιστούν επιγραμμικώς διαθέσιμα προστατευμένα έργα τα οποία δεν διατίθενται πλέον στην κυκλοφορία.
8) Στη Γερμανία μπορείτε να δημοσιεύσετε ελεύθερα τις φωτογραφίες των δημοσίων κτιρίων σε απευθείας σύνδεση (online) – αλλά πέρα από τα σύνορα, στην Γαλλία ο αρχιτέκτονας μπορεί να σας κάνει μήνυση! Βεβαιώστε την ελευθερία του Πανοράματος στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μοιράζονται οι φωτογραφίες των δημοσίων κτιρίων νόμιμα – δεν έχει σημασία αν είναι για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες που κάνουν ανίσχυρο το σημείο #16 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda. Ψηφίστε για το αρχικό κείμενο ή την συμβιβαστική τροπολογία, εάν υπάρχει.
#16 Έκθεση JR: 16. καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να διασφαλίσει ότι επιτρέπεται η χρήση φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων ή άλλων εικόνων έργων που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιους χώρους. 
9) Τα σχολεία μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν ελεύθερα φυσικά βιβλία για να διδάξουν από αυτά – αλλά βάζοντας το ίδιο περιεχόμενο στο σχολικό intranet ως αρχεία PDF, μπορεί να είναι παράνομο. Στηρίξτε μια εξαίρεση πνευματικών δικαιωμάτων που να επιτρέπει την εκπαιδευτική χρήση υλικού με πνευματικά δικαιώματα και στον ψηφιακό κόσμο.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες που κάνουν ανίσχυρο το σημείο #19 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda, δηλ. όλες τις τροπολογίες από #456 έως και #465 και τις όλες τις τροπολογίες από #469 έως και #471 – εκτός από τις τροπολογίες από #466 έως και #468.
#19 Έκθεση JR: 19. ζητεί μια ευρεία εξαίρεση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτει, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάθε είδος εκπαιδευτικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της µη τυπικής εκπαίδευσης.
#466 19. ζητεί μια ευρεία εξαίρεση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, για το γενικό δηµόσιο συµφέρον και µε σκοπό να ευνοήσει την ενάρετη διάδοση της γνώσης. Θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να καλύπτει, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάθε είδος εκπαιδευτικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της µη τυπικής εκπαίδευσης. 
#467 19. ζητεί να προβλεφθεί μια ευρεία εξαίρεση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτει, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διασυνοριακό πλαίσιο, κάθε είδος εκπαιδευτικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της µη τυπικής εκπαίδευσης. 
#468 19. ζητεί μια υποχρεωτική εξαίρεση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτει όχι µόνο εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και ερασιτεχνικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από µη κυβερνητικές οργανώσεις εκτός των ιδρυμάτων εκπαίδευσης, καθώς και την ψηφιακή εκπαίδευση, για παράδειγμα τα αποκαλούμενα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC), υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποσκοπούν στο κέρδος.
10) Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) διαρκεί 70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων δεν είναι κερδοφόρα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα – (και) απλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Μείωση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο που είναι: διάρκεια ζωής + 50 χρόνια.
 • Απορρίψτε τις τροπολογίες που προτάθηκαν πάνω στο σημείο #7 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda και στηρίξτε το σημείο #18 από την γνωμοδότηση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE).
#7 Έκθεση JR: 7. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ούτως ώστε να μην υπερβαίνει τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα που ορίζονται από τη σύμβαση της Βέρνης. 
#18 ITRE: 18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια των εναρμονισμένων όρων προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ατζέντας εμπορικής πολιτικής. 
11) Ο νόμος λέει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των μέσων που έχετε αγοράσει, για ιδιωτική χρήση – αλλά στην πράξη, οι ψηφιακοί περιορισμοί συχνά δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Βεβαιώστε ότι οι τεχνολογίες προστασίας (DRM) δεν θα εμποδίζουν τη νόμιμη χρήση του αγορασθέντος περιεχομένου.
 • Ψηφίστε το σημείο #26 fτης γνωμοδότησης της επιτροπής Ευρωπαϊκής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO) και το σημείο #29 από την γνωμοδότηση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE). Υποστηρίξτε τον συμβιβασμό στο σημείο #23 της έκθεσης της Ευρωβουλευτή Reda και απορρίψτε όλες τις τροπολογίες στο σημείο #24 (δηλ. απορρίψτε όλες τις τροπολογίες από #549 έως και #556).
#26 IMCO: 26. τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υποσκάπτει την καινοτομία και περιορίζει τον ανταγωνισμό στην ΕΕ και επιβραδύνει τη καινοτομία· επισημαίνει ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας εμποδίζει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών περιεχομένου εις βάρος των δημιουργών που ενδιαφέρονται να διευρύνουν το κοινό τους σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μπορεί να οδηγήσει στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ.
#29 ITRE: 29. τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υποσκάπτει την καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ.
#23 Έκθεση JR: 23. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή εξαιρέσεων ή περιορισμών και η πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τεχνολογικά μέτρα.
#24 Έκθεση JR: 24. συνιστά να τεθεί ως προϋπόθεση για τη νομική προστασία κατά της εξουδετέρωσης οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων η δημοσίευση του πηγαίου κώδικα ή των προδιαγραφών διεπαφής, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των συσκευών στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέτρα προστασίας και να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα· θεωρεί, ειδικότερα, ότι όπου επιτρέπεται η εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα για την επίτευξη μιας τέτοιας εγκεκριμένης εξουδετέρωσης.
12) Οι έφηβοι που ανταλλάσσουν μουσική σε απευθείας σύνδεση (online) θεωρούνται εγκληματίες από την ισχύουσα νομοθεσία. Αλλά συχνά, ένα κοινόχρηστο αρχείο δεν είναι μια χαμένη πώληση, αλλά δωρεάν διαφήμιση. Αναγνωρίστε ένα δικαίωμα για τον μη εμπορικό διαμοιρασμό.
 • Ψηφίστε τις τροπολογίες #507 και #355.
#507 21α. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις διάφορες νομικές βάσεις σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να επιτραπεί, ως κανόνας της ΕΕ ή στα κράτη µέλη, η νομιμοποίηση της µη εμπορικής ιδιωτικής διανομής ψηφιακών έργων μεταξύ ατόµων, το οποίο συνιστά δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ που δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο από κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
#355 11ια. ζητεί αυξημένη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη διανομή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα µέσω διομότιμων δικτύων (P2P).
Σχετικοί Σύνδεσμοι/Αναφορές:
    * EU copyright evaluation report
 • Όλη η διαδικασία/τα βήματα για την αναθεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ (Τι σημαίνει, Το Χρονοδιάγραμμα, Οι Κοινοβουλευτικές Διαβουλεύσεις, Η Διαβούλευση με το κοινό, Διαφάνεια)
     Τωρινή κατάσταση:
 • [Ολοκληρώθηκε] Εκκίνηση
 • [Ολοκληρώθηκε] Σχέδιο έκθεσης
 • [Ολοκληρώθηκε] Γνωμοδοτήσεις
 • [Ολοκληρώθηκε] Τροποποιήσεις
 • [Σε διαδικασία] Συμβιβασμοί
 • [Έπεται] Ψηφοφορίες στις Επιτροπές
 • [–] Ψηφοφορία στην Ολομέλεια
    * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
 • σχετικά µε την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (2014/2256(INI)), Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
 • Εισηγήτρια: Julia Reda
    * Η Έκθεση αξιολόγησης των πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ – Εξήγηση 
    από την πειρατίνα ευρωβουλευτή Julia Reda:
    * ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 – 280
    * ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 281 – 556
    * Οι Γνωμοδοτήσεις/Τροπολογίες της Επιτροπής IMCO του ΕΚ (Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών), Φάκελος IMCO/8/02356:
    * Οι Γνωμοδοτήσεις/Τροπολογίες της Επιτροπής CULT του ΕΚ (Πολιτισμός και Παιδεία), Φάκελος CULT/8/02355:
 • α) Γνωμοδότηση (αναμένεται)
    * Οι Γνωμοδοτήσεις/Τροπολογίες της Επιτροπής ITRE του ΕΚ (Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια), Φάκελος ITRE/8/02360:
    * “Μεταρρύθμιση Πνευματικών Δικαιωμάτων” από C4C (Copyright for Creativity):
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.