ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 Το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει -για πρώτη φορά- τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΠΔ ορίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο της υποχρεωτικής μετάθεσης δασκάλων και καθηγητών και προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε χρονιάς. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.

Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης και μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή που βρίσκονται οι κενές θέσεις προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον οικείο πίνακα μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.

Οσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας

Οσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας

Σύμφωνα με το ΠΔ, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης όπου υπηρετούν, εφόσον είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικεία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣμΕ), ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων και κατάταξη σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων

1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι στην οικεία περιοχή μετάθεσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.

Διαδικασία κατάταξης στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας

1. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και αποστέλλεται για ανάρτηση σε όλες τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δηλώσεις συναίνεσης. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Οσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες (εφεξής και μόρια) που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους.

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η δήλωση προτίμησης και η κάλυψη των κενών

Διαδικασία υποχρεωτικής μετάθεσης σε περιοχές της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης

1. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές Eκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣμΕ – ΑΠΥΣΠ). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνυπηρέτηση συζύγων και την εντοπιότητα συνυποβάλλονται με την αίτηση.

3. Μετά τις μεταθέσεις του προηγούμενου άρθρου, με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣμΕ – ΑΠΥΣΠΕ), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας και διαδικασία μετάθεσης

1. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε εργάσιμων ημερών. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία σχολεία και τις δύο ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, με απόφαση του υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣμΕ – ΚΥΣΠΕ), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με αυτήν τη διαδικασία, εξαιρούνται από τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων για τα επόμενα πέντε έτη.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.