Την κήρυξη εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρουμένων σωματιδίων, στο χωρικό επίπεδο του Δήμου Φλώρινας, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 3272/2013 και 3274/2013.

Σύμφωνα με τον κ. Δακή η εφαρμογή των μέτρων κρίθηκε απαραίτητη λόγω των υψηλών τιμών που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε αιωρούμενα σωματίδια, στο σταθμό μέτρησης Φλώρινας, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Τα μέτρα θα ωφελήσουν τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της περιοχής και αναμένεται να συμβάλουν στην μείωση εκπομπών των αιωρουμένων σωματιδίων.

Ακολουθεί η απόφαση με το σύνολο των στοιχείων:

Κήρυξη εφαρµογής Βραχυπρόθεσµων Μέτρων Μείωσης των Εκποµπών Αιωρούµενων Σωµατιδίων (ΑΣ10).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το Π.∆ 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010/Α΄) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθ. οικ.70601 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) µε τίτλο «Βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια»
4. Την υπ’ αριθ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013) τροποποίηση Υπουργικής Α-
πόφασης ∆5-ΗΛ/Φ29/16027/6-8-2010 «Εφαρµογή Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403/6-9-201) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθµ. 186098/31-12-2013 έγγραφο Υ.ΠΕ.Κ.Α «∆ιευκρινήσεις επί του άρθρου 7 (κήρυξη εφαρµογής των βραχυπροθέσµων µέτρων….) της ΚΥΑ 70601(ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013 ) για την εφαρµογή της ΚΥΑ υπ αριθµ ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013).
6. Τις µετρήσεις του Σταθµού Μέτρησης Ατµοσφαιρικής ρύπανσης Φλώρινας, σύµφωνα µε τις ο-
ποίες τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων ΑΣ10 είναι εκτός των επιτρεπο-
µένων ορίων.
7. Το ∆ελτίο Πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).
8. Την υπ’ αριθµ. οικ.4656/677/15-1-2014 Εισήγηση ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Την κήρυξη των παρακάτω βραχυχρόνιων µέτρων για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπαν- σης από αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ10) για την ενηµέρωση και προστασία του πληθυσµού στο χωρικό επίπεδο του ∆ήµου Φλώρινας:

Α) Συστάσεις σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου :
Άτοµα µε αναπνευστικό πρόβληµα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτοµα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωµατική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επί- σης, συνιστάται η αποφυγή παραµονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές µε αυξηµένη κυκλοφορία. Άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρµάκου. Επί επιµονής συµπτωµάτων συνιστάται επικοινωνία µε τον θεράποντα ιατρό.

Β) Συστάσεις στο γενικό πληθυσµό:
Σε κάθε άτοµο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωµατική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιο-
ρίσει τον χρόνο παραµονής σε αυτούς ιδιαίτερα σε περιοχές µε αυξηµένη κυκλοφορία.

Γ) Μέτρα µείωσης των εκποµπών από εστίες καύσης:
• Σύσταση για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερµαστρών στερεών καυσίµων και θερµαστρών βιοµάζας µε εξαίρεση την περίπτωση που είναι ο µοναδικός τρόπος θέρµανσης και σύσταση για χρήση εναλλακτικών
καυσίµων και πηγών θέρµανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίµων και καυσίµων στερεής βιοµάζας.
ο
• Σύσταση για ρύθµιση του θερµοστάτη στους 18 C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήµατος
θέρµανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερµικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.
• Απαγόρευση λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων.
• Απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοιχτούς χώρους.

∆) Βραχυπρόθεσµα µέτρα µείωσης των εκποµπών από κυκλοφορία οχηµάτων:
Σύσταση για την εφαρµογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συµπεριφοράς όπως: οδήγηση µε χαµη- λότερη ταχύτητα, µείωση των συνεχόµενων εναλλαγών γκαζιού-φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.λ.π κατά µήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.

Η έναρξη ισχύος των µέτρων ορίζεται από 15-01-2014 και ώρα 19:00 έως 19-01-2014 και ώρα 19:00,
οπότε η κατάσταση θα επανεκτιµηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα ανακοινωθούν νέα µέτρα.

Με βάση την υπ’ αριθµ. ∆5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-2010 (ΦΕΚ Β΄1403/6-9-2010) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρµογής βραχυπρόθεσµων µέτρων µείωσης των εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης και συγκεκριµένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερµαστρών στερεών καυσίµων και θερµαστρών βιοµάζας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρµόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ισχύει το κάτωθεν για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρµογής των προηγούµενων µέτρων και για το τετράµηνο εντός του οποίου έλαβε χώρα η εφαρµογή των εν λόγω µέτρων.

Για το διπλάσιο αριθµό ηµερών σε σχέση µε τις ηµέρες εφαρµογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσµων
µέτρων η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ είναι
µηδενική.

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Γεώργιος ∆ακής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.