ΔΑΚΗΣ Εισήγηση Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Δακή:
Κύριε Πρόεδρε,Αγαπητά μέλη της Επιτροπής,

Το 2013 η Ελλάδα συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την «αποθαρρυντική» πρόκληση να βγει από την κρίση και να θέσει την οικονομία της σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Και είναι πλέον γνωστό ότι, η στρατηγική εξόδου από αυτήν την κρίση επιβάλλει την αποκατάσταση της ισορροπίας της ελληνικής οικονομίας, την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και όλες εκείνες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στοχευόμενες επενδύσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και ενισχύουν την απασχόληση. Επίσης, οφείλει να εστιάσει προς την επανεξέταση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της.

Εδώ εντοπίζεται και ο σημαντικός ρόλος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους πόρους των οποίων (μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων) εμείς διαχειριζόμαστε και οι οποίοι, κατά γενική ομολογία, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων .

Σήμερα, αυτό ενισχύεται από την καθολική αποδοχή της άποψης ότι, τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν, ίσως, τη μόνη πηγή δημόσιων επενδύσεων στην Ελληνική περιφέρεια και λειτουργούν ως καταλύτης για τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της μόχλευσης υλικών επενδύσεων (επενδύσεις σε υποδομές) αλλά και επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ικανοποιώντας , ταυτόχρονα, συγκεκριμένες απαιτήσεις του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής .

Ανάληψη της Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις αιρετές Περιφέρειες

Με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) θεσπίστηκε ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας. Ένας θεσμός, αποτέλεσμα χρόνιων αγώνων της αυτοδιοίκησης, ένας θεσμός που στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει εδώ και δεκαετίες.

Είναι πεποίθηση μου (όπως και όλων μας) ότι ο νόμος της διοικητικής μεταρρύθμισης αποτελούσε αναγκαιότητα για τη χώρα μας.

Έρχεται , όμως, μέσα σε ένα ζοφερό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης. Πιστεύουμε ότι έχει ατέλειες και παραλείψεις, όμως θέτει τις βάσεις για την δημιουργία ισχυρής αυτοδιοίκησης με ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με διεύρυνση της δημοκρατίας, με συμμετοχή, με διαφάνεια, με έλεγχο και λογοδοσία.

Ταυτόχρονα, το πλεονέκτημα της Νέας Αρχιτεκτονικής είναι η αναπτυξιακή της προοπτική: Η συγκρότηση και λειτουργική αυτοδυναμία των νέων αυτοδιοικητικών οργανισμών τους καθιστά ικανούς να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, ως βασικοί συντελεστές τοπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια ανάπτυξη που τα κύρια χαρακτηριστικά της βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στο σεβασμό στο περιβάλλον και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η αιρετή Περιφέρεια ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων την 1 Ιουλίου 2011 και επιτέλεσε σημαντικό έργο, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή υλοποίηση αυτών.

Στην διάρκεια της μετάβασης από την «Καποδιστριακή» στην «Καλλικρατική» αυτοδιοίκηση, υπήρξαν πλείστα όσα προβλήματα που επηρέασαν σε ένα βαθμό και την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων . Προβλήματα που αναφέρονταν στις νέες διοικητικές και αυτοδιοικητικές δομές, την στελέχωση και γενικότερη την διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, την αλλαγή φορέων υλοποίησης έργων, την μεταφορά αρμοδιοτήτων κλπ.

Πιστεύω ότι με την επίμονη προσπάθεια και την συνδρομή όλων καταφέραμε να ξεπεράσουμε και να επιλύσουμε τα περισσότερα εξ’ αυτών αλλά και να αποφύγουμε λάθη σοβαρά που εκ των πραγμάτων θα αποδεχόμασταν σε μια τόσο μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση.

Η έννοια της Εκχώρησης

Στην Προγραμματική Περίοδο που διανύουμε (2007 – 2013), η χώρα μας , εισήγαγε, θεσμικά (Ν. 3614/2007), για πρώτη φορά, σε επίπεδο διαχείρισης, την έννοια της εκχώρησης των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων.

Ποιος όμως ήταν ο πραγματικός ρόλος ή στόχος της διαδικασίας  της εκχώρησης?

Είναι γνωστό ότι, η συνήθης πρακτική στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έως τη δεκαετία του 1980 ήταν, η κεντρική διοίκηση να αναλαμβάνει και να χρηματοδοτεί η ίδια αναπτυξιακές δράσεις στις περιφέρειες.

Όμως, η πλέον αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική είναι εκείνη που βασίζεται στη συμμετοχή των τοπικών εταίρων. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο διότι οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν κατά τεκμήριο καλύτερα τις ανάγκες και τις προοπτικές των περιοχών τους, αλλά και γιατί η συμμετοχή τους διασφαλίζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση του όλου εγχειρήματος και άρα συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Παρά την αρχική πρόθεση για αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διαχείριση πόρων, η διαδικασία των εκχωρήσεων αντί να βελτιώσει την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των αρχών που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ αλλά και το πλαίσιο υλοποίησης των έργων , ανέδειξε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, την πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή της, και έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων της και βέβαια και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον Νόμο 3840/2010, με τον οποίον τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 3614/2007, επιδιώκεται η λήψη «των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος».

Πρωτεύοντα ρόλο, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ανέλαβαν να επιτελέσουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης (ΕΣΥ). Η πρόθεση ήταν να περιοριστεί η εμπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ, να καταργηθεί ο μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενος συντονισμός και να ακυρωθεί ο συγκεντρωτισμός και οι εμπλοκές στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

Παρά τις ειλικρινείς διαθέσεις και τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες, το αποτέλεσμα είναι προφανές : Ύπαρξη αποσπασματικών αποφάσεων εκχώρησης που δημιουργούν τεράστια γραφειοκρατία, εμπλοκές και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων αλλά κυρίως κατακερματισμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Εξάλειψη γραφειοκρατίας – Απλοποίηση διαδικασιών – Απλοποίηση θεσμικού πλαισίου

Πρέπει να ομολογήσω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αλλά και του θεσμικού πλαισίου. Όμως, η  γραφειοκρατία όπως και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων παραμένουν (θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων, θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων κλπ).

Είναι σαφές ότι, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο κυβέρνησης και συμμαχίες Περιφερειών με ταυτόσημα συμφέροντα που θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διεργασίες με παράλληλη απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης και θεσμικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται αλλά δεν δημιουργεί ενδογενή προβλήματα στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.

Η πολιτική συνοχής δεν θα έχει αποτέλεσμα για τις περιφέρειες μας εάν το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο που διαθέτουμε,  υπάρχει για να δημιουργεί ρόλους , δυσλειτουργίες και όγκο γραφειοκρατίας και όχι με σκοπό να οδηγήσει αυτήν την χώρα στην έξοδο από το τούνελ της ύφεσης και της ανασφάλειας .

 EVX10_BOYLH_EPITROPH

Πρόοδος Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με έκταση 9.451 km2 ( 7,16 % της χώρας) και πληθυσμό 282.120 κατοίκων (2,61% της χώρας, ΕΣΥΕ 2011) αποτελεί την πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια συνορεύοντας στο βορειοδυτικό άκρο της Χώρας με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ.

Με την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου, ενισχύεται τόσο η εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας, όσο και η διαμόρφωση ενός ενιαίου Βαλκανικού χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης που αναδεικνύει την κομβική θέση της. Κατά συνέπεια, η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκομμένη μέχρι πρότινος από τους γείτονές της, σε μία περιοχή που ενισχύει συνεχώς τη θέση της επικοινωνιακά, ενεργειακά αλλά και επιχειρηματικά.

Η γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας, συνδυαζόμενη με το γεγονός ότι αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα, διαμορφώνουν μια χωροταξική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος με την εφαρμογή του κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαβίωσης.

Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η συμβολή του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας τη Δυτική Μακεδονία ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας, καθώς περίπου το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας.

Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας, δευτερευόντως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, η βελτίωση της προσβασιμότητας ενισχύει τις επιδράσεις που  δέχεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία αποτελούν συγχρόνως αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι τα εξής:

Ο πρωτογενής τομέας αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση έχει την δυνατότητα μέσω της αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας να αυξήσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ της Περιφέρειας και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.

Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών μονο-δραστηριοτήτων με γενικότερες χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας, όπως το κύκλωμα λιγνίτη-ενέργειας (Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαϊδα – Αμύνταιο – Φλώρινα) και ο τομέας της γούνας (Καστοριά – Σιάτιστα). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ νέα κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Το παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας, που βασιζόταν σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες πρόκειται να υποστεί σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Γενικά, ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, τη σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την έλλειψη επενδύσεων ιδίως σε Ε&ΤΑ οι οποίες περιορίζονται στο 0,1% του ΑΕΠ της Περιφέρειας.

Η εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων κατά την τριετία 2008-2010 σημείωσε αυξομειώσεις, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ 2009-2010, ουσιαστικά κατά την πρώτη διετία της οικονομικής κρίσης που πλήττει κατά τρόπο δραματικό τη χώρα, οι διαγραφές των επιχειρήσεων υπερτερούσαν κατά 40% των αντιστοίχων εγγραφών (1.826 διαγραφές έναντι 1.305 εγγραφών).

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εμφανείς και στον τομέα της απασχόλησης, καθώς η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει κατά το 2ο τρίμηνο του 2013 στο 32,9%.

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της μειωμένης εγχώριας ζήτησης, μια τέτοια προοπτική θα είναι επιτυχημένη στο βαθμό που θα υπάρξουν παρεμβάσεις αναβάθμισης του τουριστικού προφίλ της Περιφέρειας στο εξωτερικό και συνδυασμένη αντιμετώπισή της με άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

Συμπερασματικά, η σημερινή παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την κρίση. Παρόλα αυτά και σε συνδυασμό με τις γενικότερες πολιτικές αντιμετώπισής της που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η ίδια η Περιφέρεια θα πρέπει να αναζητήσει ένα παραγωγικό πρότυπο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές της.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας τόσο με τις γειτονικές διασυνοριακές περιφέρειες όσο και με άλλες περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό χώρο σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Τα πεδία συνεργασίας σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο εστιάζονται σε κοινά προβλήματα και προοπτικές, ισχυρούς οικονομικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς – πολιτιστικούς δεσμούς, κοινούς φυσικούς πόρους, κοινές ή συμπληρωματικές υποδομές διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και τον σχεδιασμό πέρα από τα διοικητικά όρια.

Επιχειρησιακά Προγράμματα πόρους των οποίων διαχειρίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή)

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (ΕΔΑ/ΠΔΜ) συνολικά στην τρέχουσα περίοδο διαχειρίζεται το ποσό των 355,0 εκ., από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:

ð   Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (υποσύνολο του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη) ποσό διαχείρισης 313,2 εκ. €,

ð   Το ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) ποσό διαχείρισης 40 εκ. και

ð   Το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) ποσό διαχείρισης 1,8 εκ..

Συνολικά η πορεία υλοποίησης του συνόλου των προγραμμάτων μέχρι τις 15/10/2013 έχει ως εξής:

ð Έχουν γίνει προσκλήσεις για το συνολικό προϋπολογισμό των προγραμμάτων ποσού 758,6 εκ. (213,7%),

ð Έχουν ενταχθεί έργα συνολικού ποσού 489,3 εκ. (137,9%),

ð Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού των 248,8 εκ. (70,1%) και

ð Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ποσού 131,0 εκ. (36,9%).

Μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου προβλέπεται η ολοκλήρωση των δράσεων για το σύνολο των προγραμμάτων και η απορρόφηση του συνολικού ποσού 355 εκ..

Συγκεντρωτικός Πίνακας Πορείας Υλοποίησης Προγραμμάτων Διαχείρισης ΕΔΑ/ΠΔΜ (2007-2013)

(εκ. €)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Προϋπ/σμός Διαχείρισης

Προσκλήσεις

Εντάξεις

Νομικές Δεσμεύσεις

Δαπάνες

1

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

313,2

711,8

457,9

218,3

107,6

227,3%

146,2%

69,7%

34,4%

2

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
(ΕΠΠΕΡΑΑ)

40,0

45,0

29,6

28,7

23,4

112,5%

74,1%

71,7%

58,4%

3

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΠΑΝΑΔ)

1,8

1,8

1,8

1,8

0,0

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

Σύνολο

355,0

758,6

489,3

248,8

131,0

213,7%

137,9%

70,1%

36,9%

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ “Μακεδονία – Θράκη”  η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 495.294.117,65 €. 

Συνολικά η πορεία του προγράμματος μέχρι τις  15/10/2013  έχει ως εξής:

ð Έχουν γίνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1,05 δις €  (213%).

ð Έχουν ενταχθεί 1750 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 712,7 εκ. € (144%).

ð Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 424,9 εκ. € (85,8%).

ð Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 259,3 εκ. € (52,4%).

Πίνακας Προόδου Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας                                               15/10/2013

Η εικόνα του Προγράμματος είναι ικανοποιητική και παρόμοια με τη συνολική πορεία του ΕΣΠΑ.  Το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ ανέρχεται περίπου στο 56%, ο μέσος όρος απορρόφησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων ανέρχεται περίπου στο 55% και το ποσοστό του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας  στο 52,4 %.

Η δημόσια δαπάνη των Αξόνων Προτεραιότητας που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) ανέρχεται στο ποσό των 313.170.589 € (63%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (37%) έχει εκχωρηθεί σε άλλους φορείς (ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΚτΠ, ΕΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΥΔΕ ΥΠΔΒΜΘ-ΕΤΑΚ, ΑΘΗΝΑ-ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜ. ΤΠΕ, ΓΓΕΤ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ, ΔΙ.Α.Π – ΠΔΜ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΥΣΕΕΠ, ΕΘΝ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), 13 ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΥΣΕΔ  ΕΝΕΡ/Κλιμ. Αλλαγής, ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ, ΕΥΣΕΕΠ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ΕΥΣΕΕΠ, ΕΥΣΣΑΑΠ, ΜΟΔ Α.Ε.), με τους οποίους επιμερίζεται και η ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος.

 

 

Πίνακας Προόδου ΠΕΠ ανά Φορέα Διαχείρισης                                                   15/10/2013 

Ως προς τον εκχωρημένο π/υ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (313,2 εκ. €) η πορεία του προγράμματος μέχρι τις  08/10/2013  έχει ως εξής:

ð Έχουν γίνει 57 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 711,8 εκ.  (227,3%).

ð Έχουν ενταχθεί 230 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 457,9 εκ. € (146,2%), από τις οποίες 20 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 67,2 εκ. € (14,7%) έχουν ολοκληρωθεί, 104 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 236,2 εκ. € (51,5%) είναι στο στάδιο υλοποίησης και 106 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 154,5 εκ. € (33,7%) είναι στο στάδιο δημοπράτησης – συμβατοποίησης.

ð Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις σε 124 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 218,3 εκ. € (69,7%).

ð Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 107,6 εκ. € (34,4%).

08/10/2013

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση. Το υψηλό ποσοστό των ενταγμένων έργων διασφαλίζει αντίστοιχα ένα υψηλό ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων που αναμένεται να ανέλθει στο 93% (92,73%) του προγράμματος με τη συμβατοποίηση του συνόλου των ενταγμένων έργων. Αφετέρου εξασφαλίζεται ένα σημαντικό ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων από έργα που βρίσκονται σε αξιολόγηση,  έχουν πλήρη ωριμότητα, πρόκειται να ενταχθούν άμεσα στο επόμενο διάστημα και έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή προώθηση της υλοποίησης και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

Πορεία Στόχου Μνημονίου έτους 2013

Διαχρονική Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσω, συνοπτικά, την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά τομέα παρέμβασης. Στην παρουσίαση θα παραθέσω στοιχεία και των τομέων παρέμβασης επιχειρηματικότητας & ψηφιακής σύγκλισης , η συνολική διαχείριση των οποίων γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίας Διαχείρισης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   «Ανταγωνιστικότητας» και  «Ψηφιακής Σύγκλισης» :

Προσπελασιμότητα (Μεταφορές) (25,1% )

Το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των επικοινωνιών στην ενδοχώρα της Περιφέρειας, στην απόκτηση πρόσβασης στην Εγνατία και τους κάθετους άξονες, καθώς επίσης στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης της περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι, με το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ολοκληρώνεται ο κάθετος άξονας Κρυσταλλοπηγής – Σιάτιστας (Ταμείο Συνοχής), ενώ στον κάθετο άξονα Νίκη  -Φλώρινα – Κοζάνη (Ταμείο Συνοχής) παραμένει ένα μικρό τμήμα (Βεύη-Βεύη) στα ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη που χρήζει αντιμετώπισης.

Παραμένει ζητούμενο η κατασκευή του κάθετου άξονα Κοζάνη – όρια Νομού Λάρισας – Λάρισα για τη σύνδεση με τον ΠΑΘΕ και τη νότια Ελλάδα, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε φάση μελέτης. Επίσης δεν προωθήθηκε επαρκώς η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας που χωροθετείται στη Δυτική Μακεδονία (Ε-65).

Παραμένει η αναγκαιότητα κατασκευής/ ολοκλήρωσης νέων συνδέσεων βελτίωσης της προσπελασιμότητας κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος (τουριστικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.α.) και δράσεων ποιοτικής αναβάθμισης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.

Μη ικανοποιητική θεωρείται η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου όπως και των δύο αεροδρομίων.

Περιβάλλον (15,9%)

Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων.

Στον τομέα της ύδρευσης (4,8%) , ολοκληρώνονται, σχεδόν στο σύνολό τους, οι υποδομές ύδρευσης (αντικατάσταση, επέκταση και κατασκευή νέων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης).

Στον τομέα της αποχέτευσης και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) (5,1%) , με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (αντικατάσταση, κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης, επέκταση/ αναβάθμιση / κατασκευή νέων ΕΕΛ), το σύνολο των οικισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έως και Κατηγορία Γ’ συμμορφώνεται με την Κοινοτική Οδηγία 91/271.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώνεται σε επίπεδο υποδομών χωρίς να παρεμβαίνει στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και υιοθετεί και προάγει την αξιοποίηση και επανάχρηση στερεών αποβλήτων.

Στον τομέα των τηλεθερμάνσεων, χρηματοδοτήθηκαν οι επεκτάσεις των δικτύων στις πόλεις της Κοζάνης, Πτολεμαίδας και Αμυνταίου, ενώ υλοποιείται η 1η φάση του δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης της Φλώρινας.

Επίσης, προωθήθηκαν, με τη χρηματοδότηση σημαντικών παρεμβάσεων, δράσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού σε δημόσια κτίρια (κτιριακές υποδομές στον τομέα της παιδείας), όπως επίσης και δράσεις διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών).

Τέλος, χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως διαχείρισης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας για  την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων (3,5%).

Αστική / Αγροτική Αναγέννησης (13,2%)

Στον τομέα της αστικής / αγροτικής αναγέννησης υλοποιούνται σημαντικές δράσεις, που αφορούν κυρίως την αισθητική αναβάθμιση των αστικών και ημιαστικών κέντρων της περιφέρειας μας.  Έχει συσταθεί και ήδη έχει αξιολογήσει , θετικά, ενδιαφέρουσες προτάσεις αστικής ανάπτυξης,  το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA.

Στον τομέα των υποδομών τουρισμού – πολιτισμού (14,6%) :

Υλοποιούνται δράσεις προστασίας – ανάδειξης μνημείων (κυρίως βυζαντινών) και αρχαιολογικών χώρων καθώς επίσης δημιουργίας νέων μουσειακών υποδομών και πολιτιστικών κέντρων.

Απομένει η προώθηση ενεργειών ορθολογικής αξιοποίησής τους μέσω της δημιουργίας δικτύων – διαδρομών, της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών και της παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικών προϊόντων.

Παιδεία (18,7%)

Με το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ολοκληρώνονται οι υποδομές στην Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών των ειδικών σχολείων (κτιριακές υποδομές , εξοπλισμός).

Πρόθεση μας να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, τις υποδομές προσχολικής αγωγής.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνονται οι υποδομές και ο εξοπλισμός του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισμός των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σημαντικά βήματα προόδου καταγράφονται στην ανάπτυξη των κτιριακών  υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι ολοκληρώνονται οι ενέργειες ωριμότητας του έργου για ένταξη και υλοποίηση.

Υγεία – Πρόνοια (8,8%)

Στον τομέα της υγείας (5,3%) οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν την επέκταση – βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα με την ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΚΑΒ και των νοσηλευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας υγείας (νέες πτέρυγες, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού κλπ).

Τέλος, στον τομέα της πρόνοιας (3,5%), χρηματοδοτήθηκαν δράσεις υποδομών  «φροντίδας παιδιών» (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί).

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, οι παρεμβάσεις στις «υποδομές στον Τομέα της Φροντίδας Παιδιών (κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)» είναι εκείνες που συνδέονται , άμεσα, με τις επιπτώσεις στην απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων εστιάζοντας στις ανάγκες που αφορούν την  ένταξη και την κινητικότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επιχειρηματικότητα – Έρευνα – Καινοτομία

Η εκχώρηση προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» είναι ύψους 50,4 εκ. (Δημόσια Δαπάνη), με σημαντικότερες Δράσεις τις κάτωθι :

q   Ενίσχυση Επιχειρήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος) : Έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013, 61 επενδυτικά σχέδια, συνολικού π/υ 61,0 εκ. € (27,3 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη)), τα οποία έχουν απορροφήσει το 75% της συνολικής επιχορήγησης (20,6 εκ. €).

q   Μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας έχουν εγκριθεί 6 (έξη) δάνεια και έχουν εκταμιευθεί τα τρία  (3) (Π/Υ 0,7 εκ. € και 0,3 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) ) ενώ μέσω του Ταμείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ (στοιχεία EUROBANK) έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί 7 (επτά) (0,642 εκ.. €) και έχουν εκταμιευθεί   4 (τέσσερα) (0, 3 εκ. €).

q   Δράση «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» : Μέσω σχετικής Συμφωνίας Χρηματοδότησης, διάθεση 15 εκ. και αύξηση π/υ στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης με 18 εκ. € για την Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας. Αποφάσεις Υπαγωγής (έως 30.09.2013) : 2.683. Ολικές εκταμιεύσεις : 1078 νοικοκυριά (τελικού π/υ ~ 10,0 εκ. με ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας : 27,8 MWh).

q   Δράση «Εξοικονομώ» : Εντάχθηκαν τα επενδυτικά σχέδια τεσσάρων (4) ΟΤΑ στην Δυτική Μακεδονία, π/υ 2,17 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη). Παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων λόγω αδυναμίας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής των ΟΤΑ (30%). Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση.

q   Δράση «Συνεργασία» (μεταξύ παραγωγικών & ερευνητικών φορέων): Στην Συνεργασία 2009 εντάχθηκαν επτά (7) σχήματα, π/υ 0,9 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη), ενώ στην Συνεργασία 2011, εντάχθηκαν τρία (3) σχήματα (0,5 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).

q   Δράση «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» : Εντάχθηκαν 68 επενδυτικά σχέδια, π/υ 7,9 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) τα οποία έχουν απορροφήσει το 35% αυτής.

q   Δράση «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων» : Εντάχθηκαν 39 επενδυτικά σχέδια, π/υ 2,51 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).

q   Δράση «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων ΙΙ» : Υποβλήθηκαν 75 επενδυτικά σχέδια, π/υ 3,55 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).

q   Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ 2013)» : Υποβλήθηκαν 75 επενδυτικές προτάσεις , π/υ 3,3 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).

Στις δράσεις ενίσχυσης έρευνας και τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας έχουν ενταχθεί 226 επιχειρήσεις από τις οποίες περί τις 70 έχουν ολοκληρώσει τα επιχειρηματικά σχέδια τους.

q   Δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» : Υποβλήθηκαν 482 επενδυτικά σχέδια , π/υ 63,0 εκ. € (30,2 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) και έχουν εγκριθεί 344 εξ αυτών, π/υ 40,7 εκ. € (20,13 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη).

Ψηφιακή Σύγκλιση

Η πρόοδος του τομέα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (σε σχέση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) , ανά θεματική προτεραιότητα, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέχρι την 30/08/2013

Κωδικός Θ.Π.

Περιγραφή Θ.Π.

Επιμέρους Πράξεις

Ένταξη Π/Υ

Δημόσια Δέσμευση

Δημόσια Δαπάνη

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

5

11.567.759,31

644.633,69

209.401,37

11

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)

66

11.381.772,06

1.700.319,99

1.107.946,87

12

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]

6

234.114,77

149.970,68

117.413,09

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)

144

23.428.016,28

8.395.166,17

5.966.143,79

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)

134

3.360.418,71

3.205.619,05

683.865,70

15

Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ

1

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

85

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

8

525.993,28

445.792,12

341.999,80

86

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία

17

234.271,47

129.855,09

91.208,72

 

 

 

55.232.345,88

19.171.356,80

13.017.979,35

Συνολικά, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , οι χρηματοδοτούμενες πράξεις διαχωρίζονται :

ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αριθμός

 ΕΝΤΑΞΕΙΣ

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 ΔΑΠΑΝΕΣ

Εθνική Πράξη

206*

           44.052.254,02

           9.845.048,03

                           6.424.774,41

Τοπική Πράξη

172

           11.180.091,86

           9.326.308,77

                           6.593.204,94

Γενικό Άθροισμα

378

           55.232.345,88  

        19.171.356,80  

                        13.017.979,35  

*περιλαμβάνεται το έργο “RURAL Broadband” σε ό,τι αφορά τη «Δυτική Μακεδονία»

 

Οι σημαντικότερες ενταγμένες πράξεις αφορούν :

(Οριζόντιες Πράξεις ) : «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών – ΕΣΗΔΠ (e-procurement)», «Εθνικό Ληξιαρχείο (NATIONAL REGISTRY)», «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών -ΟΠΣΕΥ (ELENXIS)», «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων», «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (e-prescription)», «Κτηματολόγιο»,  «Σύζευξις ΙΙ», «Ψηφιακό Σχολείο»,  «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές  Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας (Rural broadband)», (Δράσεις (Κρατικών Ενισχύσεων ) : «Digi-lodge» , «Digi-content» , «Digi-retail» , «Digi – mobile»  « ICT4Growth » και τέλος η χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE .

Επιτόπιες Επαληθεύσεις – Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ

Από την έναρξη εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων επιτόπιων επαληθεύσεων έως τις 08/10/2013 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενήργησε 70 επιτόπιες επαληθεύσεως σε 59 πράξεις, με συνολικές πληρωμές 89,0 εκ €. Μέχρι σήμερα στα έργα που έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί μία (1) απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 29,3 χιλ..

Από τα στοιχεία των διενεργηθεισών ελέγχων δεν προκύπτουν ουσιώδεις συστάσεις.

Μέχρι σήμερα ο ΕΣΠΕΛ έχει ελέγξει 81 υποέργα 72 πράξεων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Από τους ελέγχους αυτούς 8 πράξεις κατηγοριοποιήθηκαν σε κατάσταση 2ii, εκ των οποίων 3 πράξεις επανακρίθηκαν σε κατάσταση 2i, 2 πράξεις επανελέγχθηκαν και αναμένονται οι νέες τεχνικές εκθέσεις και σε 3 αναμένεται ο επανέλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ.

 Έργα Προτεραιότητας

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιστοιχούν έντεκα (11) έργα προτεραιότητας συνολικού προϋπολογισμού 151,5 εκ. €.

Το ένα έργο προϋπολογισμού 30 εκ. € αφορά Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (New Innovative Entrepreneurship) και υλοποιείται από κεντρικούς φορείς.

Στα υπόλοιπα 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού 121,5 εκ. € μέχρι 30/09/2013:

– Οι εντάξεις ανέρχονται σε 63,7 εκ. € (52%),

– οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 17,9 εκ. € (15%) και

– οι πληρωμές ανέρχονται σε 8,3 εκ. € (7%).

Τα τρία (3) έργα συνολικού προϋπολογισμού 11,3 εκ. αφορούν τον τομέα ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων. Τα δύο έργα έχουν ολοκληρωθεί («Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Κοζάνης» και «Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Βατερού Δ. Κοζάνης») και το τρίτο («Δίκτυα αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. σε Δ.Δ. του Δήµου Κοζάνης») βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής με προβλεπόμενη ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2013.

Τα δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκ.  αφορούν σύγχρονες υποδομές παιδείας. Έχουν ολοκληρωθεί («Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης» και «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Χιλιοδένδρι Καστοριάς»).

Τα υπόλοιπα πέντε (5) έργα προτεραιότητας είναι σύνθετα έργα και περιλαμβάνουν περισσότερες και σύνθετες επιμέρους δράσεις  το καθένα. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 107 εκ. €. Συνολικά έχουν ενταχθεί 19 έργα προϋπολογισμού 49,1 εκ. € (46%). Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε  9,3 εκ. € (9%) και οι πληρωμές σε 547 χιλ. € (1%).

Εξετάζεται η περίπτωση phasing και υλοποίησης μερικών έργων από τα σύνθετα έργα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η συνοπτική εικόνα της πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πορεία Υλοποίησης Εκχώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)

Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) ανέρχεται σε  40.000.000 €.

Συνολικά η πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 15/10/2013 έχει ως εξής:

ð Έχουν γίνει 9 προσκλήσεις που καλύπτουν το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων συνολικού προϋπολογισμού 44.974.591 € (112,4%).

ð Έχουν ενταχθεί 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού  29, 6 € (74,1%), από τα οποία τα 11 έχουν ολοκληρωθεί, τα 2 βρίσκονται σε υλοποίηση και το 1 σε φάση δημοπράτησης – συμβασιοποίησης.

ð Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ποσού 28,7 εκ. € (71,7%) και

ð Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ποσού 23,3  εκ. € (58,4%).

 

Σημειώνεται ότι, στον τομέα των στερεών αποβλήτων διατίθενται 25,0 εκ. €, στον τομέα της διαχείρισης & διανομής ύδατος (πόσιμο νερό) 8,5 εκ. και στον τομέα επεξεργασίας ύδατος , 6,5 εκ. €.

Πορεία Υλοποίησης Εκχώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό» (ΕΠΑΝΑΔ)

Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) ανέρχεται σε 1.800.000 €.

Το εκχωρημένο ποσό αφορά το πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση – ΤοπΣΑ.

Συνολικά η πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 15/10/2013 έχει ως εξής:

ð Έχει γίνει μία πρόσκληση για το συνολικό ποσό της εκχώρησης και έχουν κατατεθεί 7 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.060.114,75 €.

ð Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 €, δηλαδή μέχρι το ποσό της εκχώρησης, που περιλαμβάνουν συνολικά 556 ωφελούμενους ανέργους της Περιφέρειας.

ð Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται δύο πράξεις προϋπολογισμού 889.700 €  (49,5%), που αφορούν συνολικά 291 ωφελούμενους.

ð Σε φάση ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων βρίσκονται οι υπόλοιπες 3 πράξεις προϋπολογισμού 910.300 € (50,5%), με προβλεπόμενη ολοκλήρωση μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013.

Μέχρι 31/12/2014 προβλέπεται η ολοκλήρωση των δράσεων και η απορρόφηση του συνολικού ποσού 1.800.000 € για το σύνολο των 556 ωφελούμενων του προγράμματος ΤΟΠΣΑ ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

 

Πίνακας Πορείας Υλοποίησης Δράσεων ΤΟΠΣΑ                                                                 15/10/2013

Επίσης, εστιασμένες περιφερειακές παρεμβάσεις στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων πραγματοποιούνται από:

 • Ø Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση με ωφελούμενους  άνω τους 2.000 άνεργους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» μέσω του οποίου υλοποιείται το «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού Καστοριάς – Δράσεις Απασχόλησης για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις», με την δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας (ηλικίας 18-64 ετών), για πλήρη ή μερική απασχόληση, την  ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 100 ανέργων ηλικίας 22-64 ετών και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας -προεργασίας, 150 ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτές τις δράσεις.

Χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και της αύξησης της απασχόλησης μέσα από την απόκτηση νέων δεξιοτήτων με εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε άμεση συσχέτιση με τη δομή του παραγωγικού συστήματος.

Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013

Είναι γεγονός ότι, η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάπλωση της ανάπτυξης και της ευημερίας σε ολόκληρη την Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες.

Όμως, σήμερα που μιλάμε, οι πολιτικές συνοχής τροποποιούνται . Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης και η πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση και του τελευταίου ευρώ, επιβάλλουν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των πολιτικών αυτών.

Για να επιτύχει η Ευρώπη και οι περιφέρειες αυτής, να διατηρήσουν το κοινωνικό μοντέλο τους, χρειάζεται περισσότερη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες νέες επιχειρήσεις, περισσότερους επιχειρηματίες και περισσότερες ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης.

Οι δράσεις ανάπτυξης και ιδιαίτερα εκείνες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης , έχουν ιερό καθήκον να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση, περιορίζοντας, αποφασιστικά, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Στην 2η & 3η Αναθεώρηση κύριος στόχος είναι :

_   Η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και η διοχέτευση τους στην πραγματική οικονομία (με πολιτικές στήριξης / ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας) και στην κοινωνία (με πολιτικές ανάσχεσης της ανεργίας και στήριξης του κοινωνικού ιστού) , ενώ προστίθεται (ως στόχος στην 3η αναθεώρηση) και

_   Η ενίσχυση εκείνων των επιχειρησιακών προγραμμάτων  και Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν ανάγκη στήριξης με πρόσθετους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη κάθε κινδύνου μελλοντικών απωλειών πόρων

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, δεν πρέπει να κρυβόμαστε : Κύρια επιδίωξη μας με τις αναθεωρήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μας, είναι η τόνωση ή ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε νέους και νέες. Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στο να πεισθούν οι νέοι να αποτελέσουν μέρος μιας νέας εποχής: «Δημιουργική & καινοτόμα επιχειρηματικότητα που υποστηρίζει, δημιουργεί και προωθεί νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με μια νέα και προκλητική δημόσια διοίκηση : απλή, γρήγορη, και αποτελεσματική».

Νέα Προγραμματική Περίοδος

Στη νέα προγραμματική περίοδο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 85,6% του αντίστοιχου της ΕΕ-27 για την περίοδο 2007-2009 κατατάσσεται στις Περιφέρειες Μετάβασης, δηλαδή στις περιφέρειες με ΑΕΠ μεταξύ 75 και 90% του ΜΟ της ΕΕ, γεγονός που πρόκειται να οδηγήσει σε μικρότερη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Η κατάταξη όμως αυτή δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι, η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μετά το 2009 έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την ελληνική οικονομία, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά και το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνοντάς το σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο ΕΕ-27. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εμφανείς στον τομέα της απασχόλησης, καθώς η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει κατά το 2ο τρίμηνο του 2012 στο 30%.

Αποδεικνύεται έτσι ότι, η ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στις “phasing out” Περιφέρειες, μέσω της μονοδιάστατης προσέγγισης που ερμηνεύει το επίπεδο ευημερίας μιας περιοχής αποκλειστικά και μόνο με το παραγόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αποδείχθηκε λόγω της κρίσης ότι δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αναπτυξιακή πραγματικότητα, αφού οι προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας συνέβαλλαν πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση της κατάστασης.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη την υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε στο νέο δυσμενές, εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Στρατηγική «Ευρώπη 2020»), γίνεται  κατανοητό ότι χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο προσανατολισμένο σε επενδύσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  περιοχής. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στην υιοθέτηση  «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Smart Specialization Strategy) που αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Πλέον, η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά της στο σχεδιασμό  και στην εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών πόρων.

Δεν υποβαθμίζουμε τις δράσεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και τις δράσεις κοινωνικής προστασίας, που πρέπει να είναι σωστά διαρθρωμένες και να καλύπτουν το σύνολο των πολιτών της περιφέρειας μας.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα πρέπει να απαντά κατά προτεραιότητα στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προστασία – ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Η έλλειψη αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και ενός σύγχρονου, ευέλικτου και ανταγωνιστικού, φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος εμποδίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.  Καταλαβαίνουμε όλοι μας τι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν αλλά και ποια απόσταση πρέπει να καλυφθεί από κάθε Περιφέρεια.

Το Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 είναι:

«Δημιουργία μιας διατηρήσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή»

Οι Προτεραιότητες της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι:

 

 • Ø Η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να ανεβάσει σε σημαντικό βαθμό τις επιδόσεις της στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης – μεταφοράς νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας (με σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση και τη δικτύωση των υποδομών και των δομών αυτών), της ευρείας αξιοποίησης των ΤΠΕ και της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών. Συγκριτικά πλεονεκτήματα υπάρχουν σε τομείς με υψηλή συγκέντρωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή, όπως είναι η ενέργεια, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και οι κλάδοι της γούνας και του μετάλλου, αλλά και σε άλλους παραδοσιακούς ή νέους, όπως είναι ο γεωργικός – κτηνοτροφικός τομέας αλλά και οι τομείς των υπηρεσιών (εναλλακτικός τουρισμός κλπ).

Βασικές προτεραιότητες που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι:

 1. 1.       Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ).
 2. 2.       Η προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης και η ενίσχυση της συμβολής της στην περιφερειακή οικονομία.
 3. 3.       Η ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 4. 4.       Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 5. 5.       Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και η απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.
 • Ø Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των υποδομών στήριξης αυτών των δράσεων (παιδείας, υγείας, πρόνοιας)

Σε συνδυασμό με την αύξηση της επιχειρηματικότητας, η οποία εκ των πραγμάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, θα πρέπει να αναδειχθούν και να αναπτυχθούν επιπλέον δράσεις στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών στήριξης της απασχόλησης, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του υψηλότερου ποσοστού ανεργίας της χώρας που πλήττει την περιοχή. Προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει και η προώθηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας σε διάφορους τομείς του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Όλες αυτές οι δράσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στις υποδομές συνοχής.

Βασικές προτεραιότητες που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι:

 1. 1.       Η προώθηση της απασχόλησης και η υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
 2. 2.       Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
 3. 3.       Η επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση.
 4. 4.       Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Ø Η προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητάς τους, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης 

Οι φυσικοί – πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για διαφοροποίηση της παραγωγικής δομής της και συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης  στο σύνολο της Περιφέρειας.

Βασικές προτεραιότητες που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι:

 1. 1.    Η ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς.
 2. 2.    Η προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου.
 3. 3.    Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 • Ø Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο 

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων προβλέπεται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά – ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους ρόλο και ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις στην ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύουν το βιώσιμο χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών.

Την περίοδο που διανύουμε, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ο Προγραμματικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) συνεπικουρούμενη από 10 Θεματικές Ομάδες Σχεδιασμού (οι οποίες πλαισιώνονται από στελέχη της δημόσιας διοίκησης , της αυτοδιοίκησης αλλά και του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας μας) , διαβουλεύεται και προετοιμάζει την δομή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Δυτική Μακεδονία, σε αναμονή της οριστικοποίησης τόσο της  αρχιτεκτονικής όσο και των χρηματοδοτικών πόρων αυτού.

Είναι η πρώτη φορά, σε περιφερειακό επίπεδο , όπου με το σχεδιασμό ασχολούνται , συστηματικά και μεθοδικά , πάνω από 250 άνθρωποι όλων των τομέων της ανάπτυξης  καλύπτοντας των σύνολο του κοινωνικο – οικονομικού ιστού της Δυτικής Μακεδονίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.