Την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2013 και ώρα 19:00

θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ Δήμου Γρεβενών και «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.» για την Πράξη: «Κατασκευή Παραλλαγής Οδού στη θέση Βράχος της οδού Ζιάκα – Σπηλαιο (μετά της κατασκευής της οδικής σήραγγας)».

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Έξαρχου Β΄ Φάση».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών Κτιρίων (έτους 2011)».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας». (Τοπική Κοινότητα Δοτσικού)

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση “Ποταμούλι” Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρόρειου». (Δημοτική ενότητα Θ. Ζιάκα)

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Τ.Δ. Κιβωτού».

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κληματακίου». (Δημοτική ενότητα Ηρακλεωτών)

11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου». (Δημοτική ενότητα Βεντζίου)

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς». (Δημοτική ενότητα Γόργιανης)

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». (Δημοτική ενότητα Περιβολίου)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου Θ. Ζιάκα».

15. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρόρειου».

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)».

17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)».

18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Σχολικών κτιρίων Βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)».

19. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου».

20. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών».

21. Αποδοχή χρηματοδότησης (433,64) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

22. Αποδοχή χρηματοδότησης (13.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση οικισμού Ποντινής».

23. Αποδοχή χρηματοδότησης (15.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων Κοινότητας Σαμαρίνας».

24. Αποδοχή χρηματοδότησης (20.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων Κοινότητας Σαμαρίνας».

25. Αποδοχή χρηματοδότησης (20.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

26. Αποδοχή χρηματοδότησης (20.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου».

27. Αποδοχή χρηματοδότησης (28.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου».

28. Αποδοχή χρηματοδότησης (2.820,00) € για την πληρωμή οφειλής του έργου: «Κατασκευή αναμόρφωση ανάπλαση εισόδου Δοτσικού».

29. Αποδοχή χρηματοδότησης (9.500,00) € για την πληρωμή οφειλής του έργου: «Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης – Μικροκλεισούρας».

30. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2013 (τμήματος οικονομικής στοχοθεσίας) και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, για 4η εντολή εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

32. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.

33. Έγκριση και διάθεση πίστωσης 7.000,00 € για «Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων ομάδων πυροπροστασίας (έτους 2013)».

34. Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

35. Μεταφορά χρηματικού ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 52539/16-12-11.

36. Διάθεση πίστωσης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης των αιρετών συνολικού ποσού 2.090,06 €.

37. Επιστροφή καταβληθέντων τελών ηλεκτροφωτισμού.

38. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των μελετών για τις προμήθειες των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτών.

39. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-WC»

40. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων).

41. Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση για τη μελέτη αποκατάστασης περιβαλλοντικών υποβαθμισμένων περιοχών».

42. Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου».

43. Διάλυση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Γεώτρηση οικισμού Πριονίων».

44. Διάλυση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης οικισμού Πριονίων».

45. Διάλυση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης οικισμού Καλλιθέας».

46. Διάλυση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης & αγωγού ύδρευσης οικισμού Κρανιάς».

47. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

48. Ηλεκτροδότηση πλατείας Αγ. Γεωργίου (Βαροσίου) Γρεβενών.

49. Ηλεκτροδότηση πλατείας Αιμιλιανού.

50. Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού επί αιτημάτων δημοτών.

51. Ορισμός εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΒΙΟ.ΠΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. για την εκλογή Δ.Σ.

52. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

53. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς τυποποιημένου κρασιού και σταφυλιού.

54. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2013 Τ.Κ. Μυρσίνης.

55. Υλοτομία της Συστάδας 1α του Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

56. Υλοτομία της Συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα.

57. Επί αίτησης παραιτήσεως της Καραλιόλιου Αννούλας μισθώτριας του αρ. 6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς και έγκριση της εκ νέου εκμίσθωσής του.

58. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Δασακίου της Τ.Κ. Αηδονίων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασακίου «Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος».

59. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μεσολουρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσολουρίου «Ο Αη Δημήτρης».

60. Επί αιτήσεως Καζάνα Δημητρίου.

61. Συμπλήρωση της αριθμ. 449/2012 απόφαση του Δ.Σ. με ορισμό αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

62. Μετονομασία Τοπικής Κοινότητας.

63. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  Κοιμητηρίων.

64. Επί αίτησης Συλλόγου Εργαζομένων Α/θμιας Αυτ/σης Ν. Γρεβενών σχετικής με το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των Σχολικών Φυλάκων & των Δημοτικών Αστυνομικών.

65. Αποχαρακτηρισμός τμήματος της παλιάς Εθνικής οδού Γρεβενών-Κοζάνης (θέση Σκάμνες από Χ.Θ….3+981 έως Χ.Θ….4+275 , εμβαδού 3.354,31 τ.μ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.