Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 17.00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, για τις δράσεις και τα προγράμματα που διαχειρίζεται, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επίσης, τροποποιείται η Α.Π. 3158/31.1.12013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τα σημεία (2), (3), (7) αυτής.

Περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη:

1. ΓΕΝΙΚΑ

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α) Υποχρεωτικά προσόντα

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο

2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση
 • Ποιότητα
 • Υπηρεσίες – Εμπόριο
 • Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Με ενασχόληση σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:

 • Oικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων
 • Δανειοδότηση – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
 • Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ

3. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

β) Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του ανωτέρω 2.2.
 • Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση!

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ .

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και παράλληλα ο φυσικός φάκελος κατατίθεται αποκλειστικά στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα Ι), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος (επί ποινή αποκλεισμού) υποβάλλει αίτηση μόνο για μία γεωγραφική περιοχή του παραρτήματος Ι.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ.

Η ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις είναι υποχρεωτική. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα κατατάξει τους εντασσόμενους αξιολογητές σε έναν ή περισσότερους τομείς εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τα προσόντα τους, την εμπειρία τους και τις ανάγκες των προς διαχείριση έργων.

Ο τελικός διευρυμένος κατάλογος των αξιολογητών θα εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προχωρήσουν στην υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ, όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και το πλαίσιο της αμοιβής τους, που καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη των αξιολογήσεων, διενεργείται κλήρωση των αξιολογητών ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δράσης (π.χ. αριθμός προτάσεων, αντικείμενο του προγράμματος κλπ) γεγονός που καθορίζει τους αξιολογητές που κάθε φορά θα κληθούν να αξιολογήσουν.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των αξιολογητών, προς τον τόπο αξιολόγησης που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, στην περίπτωση που ο νομός διαμονής του αξιολογητή διαφέρει από το νομό, στον οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση.

www.anko-eunet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.