Πρόσθετους φόρους-φωτιά θα επιβάλει η εφορία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες κατά τους ελέγχους που θα διενεργεί, εφόσον διαπιστώνει ότι για έσοδα που έχουν εισπραχθεί δεν έχουν εκδοθεί αποδείξεις, τιμολόγια ή άλλα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία ή έχουν εκδοθεί ανακριβή φορολογικά στοιχεία, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που θα εντοπίζει ότι έχουν εκδοθεί πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή ότι έχουν ληφθεί εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Με το νέο «μνημονιακό» πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε προχθές το βράδυ στη Βουλή η κυβέρνηση, προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου επαχθούς αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται φορολογικός έλεγχος και εντοπίζονται παραβάσεις που επηρεάζουν καθοριστικά είτε το ύψος των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων είτε το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Εκτίναξη

Με το σύστημα αυτό, η εφορία θα μπορεί να προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα των ελεγχομένων επιτηδευματιών κατά ποσοστά που φθάνουν μέχρι και το 112,5% (!), ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί ακόμη και να μην αναγνωρίζει καθόλου τις εκπιπτόμενες δαπάνες! Αποτέλεσμα θα είναι τα τελικά φορολογητέα εισοδήματα των ελεγχομένων να αυξάνονται σε εξωπραγματικά επίπεδα, οι δε πρόσθετοι φόροι που θα καλούνται να πληρώνουν να είναι πολλαπλάσιοι αυτών που έχουν προκύψει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις! Ειδικά σε περιπτώσεις που έχουν δηλωθεί ζημίες, τα ποσά τους δεν θα αναγνωρίζονται, αλλά θα μηδενίζονται, και η εφορία θα ζητά από τους ελεγχομένους την καταβολή πρόσθετων φόρων και επί των μη αναγνωρισθέντων αυτών ποσών!

«Πολλαπλές» πληρωμές

Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις-σοκ που θα προκύπτουν με το νέο αυτό σύστημα θα είναι «ειδικοί συμπληρωματικοί φόροι»! Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγχόμενοι επιτηδευματίες θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ταυτόχρονα και τις προσαυξήσεις 1,5%-3,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, τις οποίες θα τους επιβάλλει η εφορία, με βάση τις διαφορές φόρων που θα έχει εντοπίσει στα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά εισοδήματα, αλλά και τα αυτοτελή πρόστιμα του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του!

Το νέο σύστημα

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με το πολυνομοσχέδιο:

1) Εφόσον κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις, τότε στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα θα προστίθενται τα έσοδα τα οποία απεκρύβησαν. Από κει και πέρα:

α) Το άθροισμα δηλωθέντων και αποκρυβέντων ακαθαρίστων εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης ή του ελεγχόμενου ελεύθερου επαγγελματία θα προσαυξάνεται, βάσει συγκεκριμένων Συντελεστών Βαρύτητας, κατά ποσοστά κλιμακούμενα από 4% έως και 60% (βλ. αναλυτικό πίνακα), εφόσον οι παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί κατά το φορολογικό έλεγχο είναι οι ακόλουθες:

* μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση φορολογικών στοιχείων πώλησης,

* μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση εμπορεύσιμων ειδών ή πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιβλίο απογραφών ως προς την ποσότητα,

* μη παροχή ασφαλών πληροφοριών για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από γιατρούς και επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται χώρους διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτήρια, κλινικές ή θεραπευτήρια, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, χώρους στάθμευσης,

* μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων ή συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων,

* παραβίαση ή παραποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή άλλου ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού έκδοσης αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.

Ανάλογα με το ποσοστό των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων που καλύπτει η συνολική αξία των παραπάνω παραβάσεων που εντοπίζονται, θα αυξάνεται ο εφαρμοζόμενος Συντελεστής Βαρύτητας και, συνακόλουθα, το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης του αθροίσματος δηλωθέντων και αποκρυβέντων ακαθάριστων εσόδων.

Εφόσον διαπιστώνονται ότι μία ή περισσότερες από τις παραπάνω παραβάσεις έχουν επηρεάσει ανοδικά το ύψος των εκπιπτόμενων δαπανών, τότε οι δαπάνες αυτές θα μειώνονται κατά ποσοστά από 4% έως και 60%, ανάλογα με το ποσοστό των συνολικών δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων, το οποίο καλύπτει η συνολική αξία των παραβάσεων (βλ. σχετικό αναλυτικό πίνακα).

β) Το άθροισμα δηλωθέντων και αποκρυβέντων ακαθαρίστων εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης ή του ελεγχόμενου ελεύθερου επαγγελματία θα προσαυξάνεται, βάσει συγκεκριμένων Συντελεστών Βαρύτητας, κατά ποσοστά κλιμακούμενα από 6% έως και 75%, εφόσον οι παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί κατά το φορολογικό έλεγχο είναι οι ακόλουθες:

* έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων,
* λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων,
* νόθευση φορολογικών στοιχείων ή δικαιολογητικών των εγγραφών,
* καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο,
* διενέργεια πολλαπλών εγγραφών με το ίδιο παραστατικό ή με αξία διαφορετική αυτής που αφορά το παραστατικό ή αντιλογισμός εσόδων ή διενέργεια εγγραφών ανύπαρκτων επιστροφών ή εκπτώσεων ή πραγματοποίηση αθροιστικών λαθών, εφόσον από τις πράξεις αυτές επηρεάζεται αρνητικά το οικονομικό αποτέλεσμα (μειώνονται τα φορολογητέα καθαρά κέρδη ή αυξάνονται οι ζημίες).

Εφόσον διαπιστώνεται ότι μία ή περισσότερες από τις παραπάνω παραβάσεις έχουν επηρεάσει ανοδικά το ύψος των εκπιπτόμενων δαπανών, τότε οι δαπάνες αυτές θα μειώνονται κατά 6% έως και 75% ανάλογα με το ποσοστό των συνολικών δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο καλύπτει η συνολική αξία των συγκεκριμένων παραβάσεων.

γ) Εάν η αξία των παραβάσεων των παραπάνω περιπτώσεων είναι μικρότερη συνολικά των 3.000 ευρώ, τότε ο κατώτατος Συντελεστής Βαρύτητας, 0,4%, θα μειώνεται στο ήμισυ.

2) Το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του οικονομικού έτους που βαρύνεται με τις παραπάνω παραβάσεις θα συμψηφίζεται με τη διαφορά ακαθάριστων εσόδων και εξόδων που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, τυχόν δε υπόλοιπο αρνητικού στοιχείου (ζημία) του έτους αυτού θα μηδενίζεται.

Πέναλτι 50%

Αν διαπιστωθούν 10 ή περισσότερες περιπτώσεις παραβάσεων μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών ως προς τη συναλλαγή στοιχείων ή νόθευσης αυτών ή μη καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής ή ελλιπούς περιγραφής των ειδών ή υπηρεσιών στα βιβλία ή στοιχεία, από τον ίδιο έλεγχο, καθώς και από διαφορετικούς ελέγχους μέσα στην ίδια χρήση, ο εφαρμοζόμενος Συντελεστής Βαρύτητας θα προσαυξάνεται κατά 50%.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.