Πέντε λίστες που περιλαμβάνουν τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οφειλέτες του Δημοσίου, τραγουδιστές και συμβολαιογράφους που χρωστούν στην εφορία, 9.173 ιδοκτήτες ακινήτων αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το 2007 και ακόμη όσους δεν έχουν υποβάλλει ΦΠΑ έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονομικών ώστε να αρχίσουν άμεσα οι φορολογικοί έλεγχοι.
Οι λίστες αυτές προήλθαν από τις πέντε ειδικές ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.
Υπενθυμίζεται ότι τις εν λόγω ομάδες εργασίας συντονίζει η Κατευθυντήρια Επιτροπή, που αποτελείται από τους συναρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, υπό τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομάδες εργασίας εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση.

Σε ό,τι αφορά τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, υπάρχει σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για τη συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων με τη δημιουργία κατάστασης οφειλετών – προμηθευτών μεγάλων αλυσίδων super market, τραγουδιστών και συμβολαιογράφων με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οσοι δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμα της εφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, προτάθηκε η θέσπιση νέων κριτηρίων για την επιλογή των 1.000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ ή 10 εκατ. ευρώ κατά περίπτωση.

Παράλληλα, θα εντοπιστούν οι φορολογούμενοι με μεγάλη περιουσία και ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι 9.173 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ ως όφειλαν.

Τέλος, θα υπάρχει σε καθημερινή βάση έλεγχος των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και όσοι αγνοήσουν αυτή τη φορολογική υποχρέωση θα καλούνται στην εφορία για εξηγήσεις.

Αναλυτικά το έργο των πέντε ομάδων εργασίας όπως δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Οικονομικών

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΕΦΟΜ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010
§ Καταγραφή των αιτημάτων – ερωτημάτων φορέων ιδιωτικού τομέα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ για την εφαρμογή του ν.3842/2010 και των διαπιστωμένων κενών του νόμου.
§ Εντοπισμός και συγκέντρωση εκκρεμών διατάξεων του ν.3842/2010 για τις οποίες προβλέπεται έκδοση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
§ Καταγραφή καινοτομιών του ν.3842/2010 (περιουσιολόγιο, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, συναλλαγές μέσω τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικό πιστοποιητικό, πιστοποίηση ορκωτών ελεγκτών /λογιστών, ενδοομιλικές τιμολογήσεις). Καταγραφή εμπλεκομένων (φορέων, κοινωνικών εταίρων) στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων του ν.3842/2010.

§ Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης. Υποβολή προτάσεων για τη φορολογική κατοικία, το περιουσιολόγιο (αναζήτηση πληροφοριών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων), την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων, τη σύνδεση εμπορικών συναλλαγών με τραπεζικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς.
§ Ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Διερεύνηση προβλημάτων λόγω συνύπαρξης των ν.3775/2009 του ΥΠΟΙΚ και ν.3728/2008 του ΥΠΑΝ με στόχο την έκδοση σχετικής Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/02/2011
§ Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών. Μελέτη «Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης Φορολογικών Μεταρρυθμίσεων στην Ε.Ε.». Πρακτικές και στρατηγικές υλοποίησης και παρακολούθησης φορολογικών μεταρρυθμίσεων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
§ Ποσοτικοποίηση –σε πρώτο στάδιο- επιπτώσεων στα έσοδα από τη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης και προεργασία για διεξαγωγή προσομοίωσης των σχετικών διατάξεων του ν.3842/2010. Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΠΣ (καταλογισθέντα πρόστιμα ΚΒΣ αρ. 81, υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ δικηγόρων, συμβολαιογράφων αρ.62, στατιστικά στοιχεία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ/κών ετών 2009 και 2010) και εξαγωγή πρώτων συμπερασμάτων. Ενέργειες για άντληση στοιχείων εισοδήματος (τεκμήρια, περιουσιολόγιο) για τα οικονομικά έτη 2008 -2010, σε συγκεκριμένο δείγμα ανά Δ.Ο.Υ.
§ Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών του αρ.39αν.2238/94 (που προστέθηκε με το αρ.2 του ν.3775/09). Μελέτη και πρόταση για τη σύνταξη ερμηνευτικής εγκυκλίου. Πρόταση βελτίωσης αρ. 39α για εφαρμογή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
§ Επεξεργασία /εμπλουτισμός της web εφαρμογής του ν.3842/2010 που παραδόθηκε από τη ΓΓΠΣ – διερεύνηση τρόπων καλύτερης παρουσίασης και ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ.
§ Πιστοποίηση λογιστή-φοροτεχνικού (αρ.17 ν.3842/2010). Επεξεργασία σχεδίου εισηγητικής έκθεσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την υποβολή σχετικής πρότασης.
§ Μελέτη – προτάσεις σχετικά με προβλήματα εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων ν.3842/2010 στη φορολογία εισοδήματος (αφορολόγητο, απαλλαγές από το φόρο, δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
§ Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων ΦΠΑ, ΑΕΠ, εισοδήματος, απόδοσης φόρων εξωχώριων εταιριών από ΓΓΠΣ.
§ Πιστοποίηση λογιστή-φοροτεχνικού. Πρόταση έκδοσης Απόφασης Υπουργού Οικονομικων για τη διαδικασία πιστοποίησης.
§ Καταγραφή διατάξεων νέου φορολογικού νομοσχεδίου, συσχέτιση με ν.3842/2010 και εντοπισμός κενών.
§ Επαγγελματικοί λογαριασμοί. Επαφή με Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και ΓΓΠΣ για διερεύνηση εφαρμογής αρ.20 ν.3842/2010. Παρακολούθηση έκδοσης Απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τρόπο υλοποίησης της εξόφλησης συναλλαγών μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. Ενεργοποίηση της παρ.3 σχετικά με εξόφληση συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών μέσω τραπεζικού συστήματος.
§ Φορολογικό πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών. Σύνταξη πρότασης για έκδοση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.
§ Ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Επαφές με συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΙΚ και του Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ανάλυση Αρχής Ανοιχτής Αγοράς. Ανάλυση διοικητικών μεθόδων για την εφαρμογή της διεθνώς και διερεύνηση βέλτιστης μεθόδου για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Εφαρμογή των Κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εθνικό /διεθνές επίπεδο περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Στόχος η προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
§ Σύμβαση Διαιτησίας. Αξιοποίηση σχετικών διατάξεων σε συνδυασμό με διατάξεις Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Επίλυση προβλημάτων συναρμοδιότητας φορολογικών αρχών για διασυνοριακές συναλλαγές πολυεθνικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αναθεώρηση καταλόγου προσωπικοτήτων για συμμετοχή τους στις κοινές Επιτροπές συναρμοδίων φορολογικών αρχών κρατών μελών της Ε.Ε., βάσει Σύμβασης Διαιτησίας (αρ.12 ν.2216/1994) και γνωστοποίηση καταλόγου στην Επιτροπή JTPF.
§ Μέθοδοι Υπολογισμού Φορολογικής Υποχρέωσης. Μελέτη εφαρμογής έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού φορολογικής υποχρέωσης. Πρόταση μεθόδου ελέγχου των υποθέσεων της παρ.3 του αρ.15 του ν.3888/2010.
§ Μελέτη ανάλυσης φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα. Σύγκριση με κράτη μέλη της Ε.Ε. και χώρες του ΟΟΣΑ.

ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010
Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε επιχειρησιακό σχέδιο περιόδου 2010-2012, το οποίο υλοποιείται σταδιακά.
Υλοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δράσης
Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ.οφειλών από οφειλέτες με αξιόλογη Α/Π
Οφειλέτες με ληξ.οφειλές και ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη
Οφειλέτες με ληξ.οφειλές και επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών
Οφειλέτες με οφειλές από φόρο κληρονομιάς χωρίς εισπρακτικά μέτρα
Οφειλέτες με ληξ.οφειλές και Α/Π σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης
Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ.οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.
Οφειλέτες με ληξ.οφειλές άνω των €200χιλ. & μεγάλη Α/Π
Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις ακινήτων, πλειστηριασμοί), παρακολούθηση αποτελεσμάτων, δρομολόγηση νέων ενεργειών.
Με την κλιμάκωση των ενεργειών παρατηρείται βελτίωση στον βαθμό συμμόρφωσης των φορολογουμένων, μέσω ρυθμίσεων.
Ανάλυση διαδικασιών πληρωμής τρίτων από Φ.Γ.Κ.-Σχεδιασμός διαδικασιών υποχρεωτικού συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων.
Κατάσταση προμηθευτών Υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές
Νομοθετική ρύθμιση με τον Νόμο της ΕΠΕΙΑ-Εκδόθηκε Υ.Α υλοποίησης από το ΥΠ.ΟΙΚ – Διαδικασία εκκαθάρισης σε εξέλιξη από τα κατά τόπους Νοσοκομεία
Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων
Φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Συμψηφισμός πιστωτικών υπολοίπων Ήφαιστος με ληξ.οφειλές δικαιούχων ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Εκδόθηκε Υ.Α – αναπτύχθηκε ημιαυτοματοποιημένη διαδικασία συμψηφισμών από την Γ.Γ.Π.Σ που εφαρμόστηκε από τις 15/10/10. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων 4.117 μη ενήμερων δικαιούχων.
Η διαδικασία καταργείται από 1/1/11 λόγω εξίσωσης των τιμών αγοράς-πώλησης.
Παραγωγή καταστάσεων με κατηγοριοποίηση ανά ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά – ανάλυση αποτελέσματος
Κατάσταση οφειλετών της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/02/2011

Ανάλυση και κατάταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Πραγματοποιείται σταδιακή ανάλυση δεδομένων και κατάταξη των οφειλών βάσει χρόνου γέννησης της υποχρέωσης, ύψους οφειλής, κατηγορίας οφειλόμενων φόρων. Η βάση θα αποθηκευτεί σε δευτερεύον περιβάλλον το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση.
Υλοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου δράσης
Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις μισθωμάτων εις χείρας ενοικιαστών) δρομολογούμενες βάσει ύψους οφειλής, για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν.
Μηνιαία παρακολούθηση αποτελεσμάτων, δρομολόγηση νέων ενεργειών.
Επιπλέον δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες νέες δράσεις :
Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ.οφειλών από οφειλέτες με αξιόλογη Α/Π
Κατάσταση οφειλετών της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Ιδιοκτήτες μισθωμένων από το Υπ.ΠΟΛ ακινήτων, οφειλέτες με ληξ.οφειλές.
Παραγωγή καταστάσεων με κατηγοριοποίηση ανά ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά – ανάλυση αποτελέσματος
· Κατάσταση οφειλετών, προμηθευτών μεγάλων αλυσίδων Super Market

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης
Στο προς ψήφιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο συμπεριελήφθησαν διατάξεις που θα διευκολύνουν την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Οι διατάξεις αυτές αφορούν:
· Α. στην διαδικασία & τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των απαιτήσεων ως ανεπίδεκτων είσπραξης
· Β. στην καθιέρωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής, προς συμπλήρωση της διάταξης για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας όπου αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διοίκησης
· Νέες αναφορές σχεδιάστηκαν και παράγονται σε μηνιαία βάση.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Κατάστρωση σχεδίου είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσδιορισμός στόχων είσπραξης.
Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν. Μηνιαία παρακολούθηση αποτελεσμάτων, δρομολόγηση νέων ενεργειών.
Επιπλέον δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες νέες δράσεις :
Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων :
· Κατάσταση οφειλετών, προμηθευτών μεγάλων αλυσίδων Super Market
Παραγωγή καταστάσεων με κατηγοριοποίηση ανά ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά – ανάλυση αποτελέσματος
· Κατάσταση τραγουδιστών με ληξιπρόθεσμες οφειλές
· Κατάσταση συμβολαιογράφων με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης
· Ψήφιση προτεινόμενων διατάξεων για την διευκόλυνση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διοίκησης – βελτίωση μηχανογραφικών υποδομών
· Σχεδιάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη.


ΟΜΑΔΑ 3η:
Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ME.ΦΟ)


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 28/2/2011

1.ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ACTION PLAN) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010.

· Εντοπισμός των χιλίων μεγαλυτέρων επιχειρήσεων. Καταρτίστηκε η λίστα 1282 επιχειρήσεων όπου συμπεριλήφθηκαν όλες οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκ. ευρώ (για το έτος 2009), όλες οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι συνεταιρισμοί και τα ΚΤΕΛ. Δεν συμπεριλήφθηκαν οι Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.
· Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Σχεδιάστηκε ένα αρχικό οργανόγραμμα της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων (Υ.Μ.Φ), ενώ παράλληλα ξεκίνησε η οργάνωση ενημερωτικής τριημερίδας με συμμετοχή στελεχών αντιστοίχων υπηρεσιών χωρών της Ε.Ε και η αποστολή μελών της ομάδας σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να γίνει συλλογή πληροφοριών για το ανωτέρω θέμα.
· Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας.Έγινε ο αρχικός καθορισμός ελεγκτικών αντικειμένων (φορολογίες, κλάδοι) και ο αρχικός σχεδιασμός εποπτειών ελέγχου για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Επιπρόσθετα ξεκίνησαν οι ενέργειες ανάπτυξης σχεδίου ελέγχου προσωρινού Φ.Π.Α.
· Ελεγκτικές ενέργειες. Υποβλήθηκε κατάσταση εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της ομάδας και των υπαλλήλων που θα υπηρετήσουν στην υπό σύσταση Υπηρεσία Μεγάλων Φορολογουμένων.

2.ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2011 ΕΩΣ 28/2/2011
· Εντοπισμός των χιλίων μεγαλυτέρων επιχειρήσεων. Προτάθηκε η θέσπιση νέων κριτηρίων για την επιλογή των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ως ακολούθως: όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ (έτος βάσης 2009 ) και όλες οι Τραπεζικές, Ασφαλιστικές και Εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000,00 ευρώ. Με βάση αυτά τα κριτήρια , ο αριθμός των επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθεί στις 1150.
· Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Διεξήχθη το Φεβρουάριο τριημερίδα με επίσκεψη εργασίας συναδέλφων από άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέματα την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων.
· Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Οι επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα κατατάχθηκαν σε κλάδους. Συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου ελέγχου κατά ελεγκτικό αντικείμενο.
· Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής εργαλείων ελέγχου και προσαρμογή αυτών στο πρόγραμμα ελέγχου, μέσω της συνεργασίας της ομάδας με το έργο ELENXIS για ένταξη του προγράμματος SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει και μέλος της ομάδας ΜΕ.ΦΟ για την ταχύτερη επιχειρησιακή λειτουργία του προγράμματος.
· Ελεγκτικές ενέργειες. Ξεκίνησε η συνεργασία με την ομάδα στόχευσης του έργου ELENXIS για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. Έγινε η αρχική στόχευση του προγράμματος ELENXIS για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και συνεχίζεται η επεξεργασία επιλογής των αρχικών υποθέσεων για έλεγχο, ενώ ολοκληρώθηκε η αρχική στόχευση για τακτικό έλεγχο βάσει του προγράμματος ELENXIS. Στα πλαίσια της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων για τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχτούν ,παρελήφθησαν από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις χρήσεις 2007-2010 καθώς και τις εντολές έλεγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίζεται. Επιπρόσθετα η ομάδα εκπροσωπείται σε ομάδα εργασίας με θέμα τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών Φορολογιών των επιτηδευματιών, όπου θα καθορισθούν κριτήρια επιλογής των προς έλεγχο επιχειρήσεων. Μεταξύ των ανωτέρω κριτηρίων περιλαμβάνονται και κριτήρια ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων.

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
· Εντοπισμός των χιλίων μεγαλυτέρων επιχειρήσεων. Θα καταρτιστεί η τελική λίστα με τον ακριβή αριθμό των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων με βάση τα νέα κριτήρια.
· Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Θα συνεχιστεί η επεξεργασία και μελέτη του υλικού που συγκεντρώθηκε από τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν στην τριημερίδα με σκοπό να καταρτιστεί η τελική πρόταση για το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων.
· Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας.Συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου ελέγχου κατά ελεγκτικό αντικείμενο και αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι δράσεις εκπαίδευσης για την εκτέλεση του σχεδίου.
· Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης του προγράμματος SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό και αναμένεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας του προγράμματος σε μέλος της ομάδας.
· Ελεγκτικές ενέργειες. Θα συνεχιστεί η συνεργασία με την ομάδα στόχευσης του έργου ELENXIS για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών. Θα επιλεγούν οι πρώτες στοχευμένες υποθέσεις για έλεγχο. Θα σχεδιαστεί βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο πλάνο ελέγχου, ενώ αναμένεται να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα συνεχιστούν οι εργασίες για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των επιχειρήσεων προς έλεγχο.

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010
· Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Προσδιορίστηκε η έννοια του Φορολογούμενου Μεγάλου Πλούτου (Φ.Μ.Π) – oρισμός συγκεκριμένου προφίλ. Λήψη και αρχική επεξεργασία ορισμένων δεδομένων αποτελεσμάτων ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. Λήψη των αποτελεσμάτων τριών εκ των διασταυρώσεων που ζητήθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Αποφασίστηκε συνεργασία με την ομάδα του Elenxis για τη στόχευση των ελέγχων και την υλοποίηση δύο καθοριστικών διασταυρώσεων επιλογής για έλεγχο των υποθέσεων υψηλού κινδύνου.
· Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Διάθεση δεδομένων από την 5η και την 2η Ομάδα Έργου.
· Δομή Υπηρεσιών για την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Η οργάνωση των δομών που απαιτούνται για την εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί . Υποβλήθηκε από την ομάδα πρόταση εφαρμογής ενός προσωρινού μοντέλου για το μεταβατικό στάδιο εν όψει της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
· Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Ο σχεδιασμός του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο εξαιτίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων από το Elenxis.
· Δημοσιοποίηση της πρόθεσης για έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, αλλά και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού. Δεν έχει υπάρξει δημοσιοποίηση μέχρι τώρα. Θα υπάρξει δημόσια καμπάνια όταν οι έλεγχοι θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν.

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/02/2011
· Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Διάθεση από τη ΓΓΠΣ των αιτηθέντων στοιχείων αναγκαίων για τη στόχευση της Ομάδας. Διάθεση (8/2/2011) ορισμένων αιτηθέντων αποτελεσμάτων από το ELENXIS όσον αφορά υποθέσεις υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η Ομάδα. Επεξεργασία των δεδομένων για την επιλογή των υποθέσεων υψηλού κινδύνου που λήφθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλες πηγές και συνδυασμός αυτών με τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που λήφθηκαν από τη ΓΓΠΣ και το Elenxis.

· Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες ειδικές ομάδες εργασίας.

· Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Παρουσίαση (18/1/2011) στην Κατευθυντήρια Επιτροπή από την Υπεύθυνη της Ομάδας του Επιχειρησιακού Πλάνου της Ομάδας. Τροποποιήσεις του Πλάνου αυτού έπειτα από απόφαση της Κατευθυντήριας Επιτροπής ως προς το πλήθος των φορολογούμενων-στόχων, του απαιτούμενου αριθμού Ελεγκτών και του καθορισμού του Ελεγκτικού Φορέα για την υλοποίηση αυτών των ελέγχων. Έγκριση (18/1/2011) του επιχειρησιακού πλάνου για τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας από την Κατευθυντήρια Επιτροπή. Υποβολή νέου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου (Διάγραμμα Gantt).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
· Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Επιλογή των στόχων προς έλεγχο από τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες μετά την τροποποίηση (28/2/2011) του επιχειρησιακού πλάνου της Ομάδας από την Κατευθυντήρια Επιτροπή. Επεξεργασία του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριών από το Elenxis για την τελική επιλογή τον προς έλεγχο φυσικών προσώπων. Δημιουργία λίστας με 9.173 ΑΦΜ φυσικών προσώπων με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το έτος 2007.

· Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες ειδικές ομάδες εργασίας.

· Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Υποβολή στην κατευθυντήρια επιτροπή προς έγκριση 4 δράσεων της Ομάδας και προσδιορισμός του ελεγκτικού φορέα υλοποίησης των δράσεων αυτών. Οι 4 δράσεις που αφορούν σε στόχους επιλεγμένους από την ομάδα για έλεγχο, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, είναι οι εξής: α) προσωρινοί έλεγχοι του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 σε 1700 φυσικά πρόσωπα, β) έλεγχοι «πόθεν έσχες» σε 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου (υποκρυπτόμενα εισοδήματα), γ) κλήση για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από κατέχοντες ακίνητα έπειτα από αγορά και μη δηλώσαντες την αξία απόκτησής τους με την σχετική δήλωση εισοδήματος, δ) κλήση για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φυσικών προσώπων οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, άμεσος έλεγχος των μη υποβαλλόντων δήλωση.

· Δημοσιοποίηση της πρόθεσης για έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, αλλά και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού. Ανάρτηση στο διαδίκτυο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ φυσικών προσώπων που αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη.

ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέσπιση Συστηματικού Προγράμματος Επιβολής Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Υποβολής Δηλώσεων – ΑΠΑΦΣ»
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010
§ Εκπόνηση και υποβολή των ακόλουθων μελετών:
1. «Αντικείμενα και Στόχοι» : Αρχείο που περιλαμβάνει τον Εντοπισμό των Κύριων Στόχων Δράσης και Περιγραφή του Αντικειμένου της ομάδας. Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ειδών φόρων, προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην κατεύθυνση της ορθότερης υποβολής των δηλώσεων από τους υπόχρεους, αλλά και στον ευκολότερο εντοπισμό των υπόχρεων που δεν συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
2. «Στόχοι Δράσης»: Συνοπτική παρουσίαση των κύριων στόχων δράσης.
3. «Σύνοψη Υπάρχουσας Κατάστασης»: Συνοπτική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με έμφαση στα προβλήματα που εντοπίσθηκαν.
4. «Απαιτήσεις»: Σύνοψη των απαιτήσεων της αιτούμενης εφαρμογής, όπως αυτή παρουσιάσθηκε στο χώρο της ΓΓΠΣ στις 2/12/2010.
5. «Πίνακας Ενεργειών»: Ανάλυση (επιγραμματική) διαδικασιών εφαρμογής.
6. «Σχέδιο Εφαρμογής»: Απεικόνιση ροής πληροφοριών της αιτούμενης εφαρμογής.
7. «Σύνοψη Εγγράφου για την Διοίκηση»: Αρχείο που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της ομάδας φορολογικής συμμόρφωσης για το περιεχόμενο και την προσέγγιση υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί για την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των υπόχρεων σε υποβολή διαφόρων δηλώσεων.
8. «Ποσοτικοποίηση ΦΠΑ»: Διερεύνηση για τα προσδοκώμενα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την δημιουργία μίας διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
9. «Σύνοψη Προτάσεων για τη Διοίκηση»: Αρχείο με τις τελικές προτάσεις της Ομάδας για αλλαγές στη νομοθεσία.
10. «Πρόταση ΣΔΟΕ»: Επισήμανση μίας αδυναμίας του ελεγκτικού μηχανισμού η οποία αφορά στον εντοπισμό και τον καταλογισμό μη αποδοθέντων ποσών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε..
11. «Διάγραμμα GANTT»: Συσχετισμός των εργασιών της ομάδας με το χρονοδιάγραμμα GANTT και επαναπροσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος όπου απαιτείται.

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/02/2011
§
Επεξεργασία των δεδομένων (στατιστικών – οικονομικών στοιχείων) που αφορούν στις υποβολές δηλώσεων ΦΠΑ, στις Βεβαιώσεις και στις Εισπράξεις ΦΠΑ.
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του ΥΠ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα τον προσδιορισμό τρόπων ανταμοιβής της συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπροσώπους της Ομάδας ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα), με σκοπό την διερεύνηση τρόπων πληρωμής του ΦΠΑ και των λοιπών Βεβαιωμένων χρεών των Δ.Ο.Υ., μέσω τραπεζών.
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπροσώπους του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS, σχετικά με το «πάγωμα» των αδρανών επιχειρήσεων και των δεδομένων του Μητρώου που χρειάζεται η ομάδα, για τη δημιουργία της κεντρικοποιημένης εφαρμογής παρακολούθησης των φορολογουμένων.
§ Υποβολή πρότασης στην επιτελική ομάδα διασταυρώσεων της ΓΓΠΣ σχετικά με τη «Διασταύρωση Ελέγχου Επιχορηγήσεων- Επιδοτήσεων / Συνεργασία Υπ. Οικονομικών με Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
§ Ολοκλήρωση της Μελέτης για την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, με τη θέσπιση του «Πιστοποιητικού Φορολογικής Συνέπειας».
§ Έγγραφη υποβολή του «Προγραμματισμού συναντήσεων της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με τρίτους», με σκοπό την μελέτη των αναγκών της αγοράς.
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπροσώπους του υποσυστήματος Φ.Π.Α. TAXIS, σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα Φ.Π.Α. για την κεντρικοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης φορολογουμένων.
§ Ολοκλήρωση και υποβολή συμπληρωματικής μελέτης που αφορά στις Ποσοτικοποιήσεις Φ.Π.Α., με θέμα «Στάθμιση αύξησης συντελεστών Φ.Π.Α. 2010».
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπροσώπους του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ICIS, στα πλαίσια συνεργασίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, με σκοπό την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.
§ Ενέργειες της ομάδας, σε συνεργασία με εκπροσώπους του Υποσυστήματος ΚΒΣ/TAXIS, για την επικαιροποίηση των απαιτούμενων δεδομένων της Εφαρμογής Παρακολούθησης Φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων.
§ Πραγματοποίηση συναντήσεων με την Ομάδα Τεχνικής Βοήθειας ΔΝΤ στο χώρο της ΓΓΠΣ.
§ Συνεργασίες της ομάδας με την Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης της ΓΓΠΣ, με Συμβούλους του Γ.Γ. κ. Σπινέλλη και με εκπροσώπους των υποσυστημάτων Μητρώου και ΦΠΑ/TAXIS, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την Εφαρμογή Παρακολούθησης Φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.
§ Σύνταξη και υποβολή πρότασης Επιχειρησιακής Δράσης για την Πιλοτική Εφαρμογή ελέγχου φορολογουμένων που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, σε συνεργασία με Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Εντός του Μαρτίου 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί το test καλής λειτουργίας μέρους της αυτοματοποιημένης εφαρμογής, η οποία θα προσδιορίζει ως ακολούθως:
§ τους Υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο
§ τους φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ
§ τις απαιτούμενες δοκιμασίες ελέγχου αποστολής μηνυμάτων στους φορολογούμενους.
§ τη σύνταξη των προτύπων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται σε υπόχρεους για υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

 

ΤΟ ΒΗΜΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.