Σύνολο προτάσεων για Νέα Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι προτάσεις του κ. Δακή αφορούν την πολιτική συνοχής, το μοντέλο ανάπτυξης  ενόψει και της επικείμενης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επενδυτικά σχέδια περιφερειακής συνοχής, ενίσχυσης δικτύων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό, ειδικές δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης, θεσμικά μέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, τεχνογνωσία τοπικής ανάπτυξης & εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης & κατάρτισης  καθώς και τις συνέργειες  με συμπληρωματικά προγράμματα.
Με άξονα τις αναπτυσσόμενες – καινοτομικές επιχειρήσεις και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες σε ποιοτικές θέσεις εργασίας η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα οδηγηθεί στην ορθολογική προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην νέα περίοδο, τονίζει στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν δράσεις με σημαντική μελετητική ωριμότητα που μπορούν να προωθηθούν άμεσα προς εφαρμογή στα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Η επιστολή με τις προτάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της επιστολής σας της 4ης Φεβ 2011 όπως και της συνάντησης μας στις 25 Ιαν 2011, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα  :

Προτάσεις για τη Νέα Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξη

Η πολιτική συνοχής έχει σκοπό να προάγει την αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Περιφερειών της, με την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάπλωση της ανάπτυξης και της ευημερίας σε ολόκληρη την Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Οι τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι η πολιτική, σε επίπεδο Ένωσης, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχει αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχει οικοδομήσει βασικές υποδομές και έχει βελτιώσει την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
Βέβαια, οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης, η ζήτηση καινοτομίας (που πηγάζει από τις παγκόσμιες προκλήσεις) και η πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση και του τελευταίου ευρώ, επιβάλλουν μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής.
Για να επιτύχει η Ευρώπη να διατηρήσει το κοινωνικό μοντέλο της, χρειάζεται περισσότερη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες νέες επιχειρήσεις, περισσότερους επιχειρηματίες διατεθειμένους να αναλάβουν καινοτόμους επιχειρήσεις, και περισσότερες ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης.
Η επιχειρηματικότητα µπορεί να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και στην εξασφάλιση εργασίας για ανέργους ή µειονεκτούντα άτοµα. Μπορεί επιπλέον να συμβάλει στην απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναµικού των γυναικών, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο.
Είναι αναγκαία η δημιουργία ευνοϊκότερου κοινωνικού κλίµατος για την επιχειρηματικότητα , µε βάση µια ολοκληρωμένη πολιτική που δεν θα αποσκοπεί µόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων και στην εξάλειψη των εµποδίων για τη σύσταση, τη μεταβίβαση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της στήριξης της χρήσης  νέων δημοσιονομικών μέσων, αναπτύσσονται νέες μορφές χρηματοδότησης των επενδύσεων, απομακρυνόμενες από την παραδοσιακή  χρηματοδότηση (μέσω επιδοτήσεων) και υιοθετώντας καινοτόμους τρόπους συνδυασμού επιδοτήσεων και δανείων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα βοηθούν στην δημιουργία ανακυκλώσιμων μορφών χρηματοδότησης (revolving funding) που θα τις καταστήσει βιώσιμες σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πόροι για επενδύσεις  και ανοίγονται νέες αγορές με διαφορετικές μορφές εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιωχθεί, ιδιαίτερα σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και της κλίμακας των νέων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σε νέες δραστηριότητες (βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ενέργειες δια βίου μάθησης, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών / Ευρυζωνικά δίκτυα.
Εδαφική συνοχή
Η συνθήκη της Λισαβόνας πρόσθεσε την εδαφική συνοχή στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των πόλεων και της λειτουργικής / γεωγραφικής οριοθέτησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα γεωγραφικά / δημογραφικά προβλήματα.
Οι αστικές περιοχές μπορούν να γίνουν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και κέντρα δημιουργικότητας και καινοτομίας.
Τα προβλήματα των αστικών περιοχών είτε σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, είτε με τον κοινωνικό αποκλεισμό, επιβάλλουν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση – ανάπτυξη ενός φιλόδοξου προγράμματος για το αστικό περιβάλλον όπου θα προσδιορίζονται οι πόροι και οι αρχές θα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των στρατηγικών ανάπτυξης.
(συμπεράσματα της 5ης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – το μέλλον της πολιτικής συνοχής)
Το μοντέλο ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το μοντέλο ανάπτυξης ενόψει και της επικείμενης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οριοθετείται στις κάτωθι προτεραιότητες :
ü  Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας / παραγωγικότητας
που επικεντρώνεται στις επιμέρους δράσεις:
O                 απασχόληση, εκπαίδευση / κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων
O                 υποστήριξη επιχειρήσεων
O                 προώθηση καινοτομίας
ü  Εξασφάλιση βιωσιμότητας
που επικεντρώνεται στους επιμέρους τομείς:
O                 ενέργεια
O                 μεταφορές / εφοδιαστικές αλυσίδες
O                 περιβαλλοντική προστασία
O                 ανάπτυξη γης
ü  Επίτευξη ισότητας
που επικεντρώνεται στους επί μέρους άξονες :
O καινοτομίες (οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής) συνοχής
O οικονομική ανανέωση και οικονομική και κοινωνική ένταξη                                         (social & economic inclusion

Για  τις   ανάγκες   απάντησης   της   επιστολής   σας   της  4ης Φεβ 2011, επικεντρώνουμε    τις     ακόλουθες τοποθετήσεις    μας     στην στρατηγική μας προτεραιότητα για την : ανάπτυξη επιχειρηματικότητας / παραγωγικότητας και αναλυτικότερα στην :

Απασχόληση, εκπαίδευση / κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων
(η προώθηση ανθρώπινου δυναμικού σε καλύτερες θέσεις εργασίας με παράλληλη ανάπτυξη / προώθηση της επιχειρηματικότητας).
Η εμπλοκή (συμμετοχή) των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις διαδικασίες των επιχειρήσεων :
Οι απόφοιτοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που οι επιχειρήσεις απαιτούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών (bonds) και την συνεργασία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό κάθε νέος από την ηλικία ίσως των 16 ετών να έχει πρόσβαση σε εργασία της αρεσκείας του μια  ή δύο εβδομάδες τον χρόνο .
Η απαίτηση για δεξιότητες :
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται έτσι ώστε να «ζητούν» υψηλές δεξιότητες με την παράλληλη προώθηση καινοτόμων εργασιακών πρακτικών (που θα περιλαμβάνουν αποτελεσματική οργάνωση εργασίας και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού). Επίσης, θα πρέπει να αναδειχθεί η χρήση των δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Απαιτείται η παροχή υποστήριξης και η διαβεβαίωση για εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων, που θα περιλαμβάνει ένα αναγνωρισμένο δίκτυο με συγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απευθύνονται για να διαγνώσουν και να συζητήσουν τις ανάγκες τους.
Το ταίριασμα (matching) δεξιοτήτων και εργασιακών απαιτήσεων :
Η θέσπιση προτεραιοτήτων όσον αφορά την διάθεση των πόρων έτσι ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω (και αντίστοιχα) οι υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ανάπτυξη μιας περιφερειακής οικονομίας που θα διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι άμεσα συνυφασμένο με την συνεχιζόμενη αξιολόγηση των απαιτήσεων σε δεξιότητες. Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για  μεθόδους διοίκησης, μέσα από μια Περιφερειακή Στρατηγική που θα βασίζεται σε θεσμικές προτεραιότητες συγκεκριμένων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Η διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης ενδείκνυνται για την επίτευξη των στόχων, εφαρμόζοντας προγράμματα επικαιροποιημένα που χρησιμοποιούν τεχνικές βιομηχανίας και ένα μίγμα τεχνικών εκπαίδευσης που βελτιώνουν ευέλικτες επιλογές κατάρτισης. Τέλος, η ανάπτυξη ενός πλαισίου ενεργειών, μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται το ταίριασμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων (μέσω των εκπαιδευτικών & άλλων ιδρυμάτων) με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενήλικου ανθρώπινου δυναμικού :
Αύξηση της αναλογίας του ενήλικου ανθρώπινου δυναμικού που σπουδάζει και αποκτά νέες δεξιότητες. Η παροχή πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την περιφερειακή οικονομία (πτυχία απόκτησης δεξιοτήτων κλπ). Η παροχή συγκεκριμένης πληροφορίας σε νέους ανθρώπους, σε αυτούς που εργάζονται σχετικά με το πιθανό αποτέλεσμα του επιλεγμένου από αυτούς πλαισίου εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει πιθανά όρια αμοιβών, ευκαιρίες καριέρας και απαιτήσεις περαιτέρω δεξιοτήτων.
Υποστήριξη επιχειρήσεων (να καταστεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παραγωγική και άκρως ανταγωνιστική σε επίπεδο επιχειρήσεων).
Η προώθηση επιχειρηματικής κουλτούρας :
Η δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα συνδέεται με την φροντίδα παροχής βοήθειας για start-up επιχειρήσεις.
Στοχευμένη φροντίδα για την υποστήριξη της δημιουργίας μιας επιχείρησης :
Η δημιουργία μιας συντονισμένης και μακροχρόνιας καμπάνιας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της προώθησης του προφίλ μιας επιχείρησης και την υποβοήθηση ανθρώπων να αναγνωρίσουν ευκαιρίες (έμφαση σε άτομα με ηλικία μεταξύ 29 – 40 ιδιαίτερα γυναίκες. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αποδεδειγμένα, έχει το κεφάλαιο, την ικανότητα και τις ιδέες να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση).
Δράσεις για μακροβιότερες επιχειρήσεις :
Η παροχή της καλύτερης δυνατής υποστήριξης έτσι ώστε όλοι οι επιχειρηματίες να έχουν : συνεχή και υψηλής ποιότητας συμβουλευτική υποστήριξη, ανεξάρτητα από χωροθέτηση και βασισμένη στις ατομικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων . Η στοχοποίηση αφορά τις επιχειρήσεις  ηλικίας 12 – 60 μήνες.
Η βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση
Η αύξηση του διεθνούς εμπορίου και η στόχευση για ξένες επενδύσεις
Η στοχοποίηση ανάπτυξης δημιουργικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κουλτούρας :
Η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση των κυριότερων περιφερειακών , ιστορικών και άλλων στοιχείων κουλτούρας και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στην περιφερειακή οικονομία. Η υποστήριξη του κλάδου του πολιτισμού για την δημιουργία ευκαιριών για την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη κοινωνικού (επιχειρηματικού) κεφαλαίου.
Η μεγιστοποίηση των ωφελειών των δημοσίων συμβάσεων :
Η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σχεδίου για ευκαιρίες συμβάσεων, έτσι ώστε να ανοιχθούν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά τόσο στην Περιφέρεια όσο και σε εθνικό επίπεδο για την επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Προώθηση καινοτομίας (η ανάπτυξη της Περιφέρειας με γνώμονα την καινοτομία και την προώθηση της γνώσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να καθίσταται ανταγωνιστική στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον).
Επιχειρηματική αξιοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων :
Η εισαγωγή περισσότερο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων και  της περιφερειακής κοινότητας της έρευνας, με το ταίριασμα της ερευνητικής ικανότητας προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η εκμετάλλευση των ωφελειών που σχετίζονται ευρύτερα με τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ανάπτυξη της γης και ιδιοκτησίας :
Η ανάπτυξη υποδομών (ιδιοκτησίας και εγκαταστάσεων) που μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες για συνεργατικές καινοτόμες ενέργειες και προωθούν επενδύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ποιοτικών περιοχών και κτιρίων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών.
1. Προτάσεις (Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής)
ü   Λειτουργική ολοκλήρωση & εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών:
O (ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης & Φλώρινας,  ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαίδας -και με χαρακτηριστικά  «πράσινων»(*) πάρκων επιχειρηματικότητας)
ü   Επέκταση Εκθεσιακού Κέντρου Κοίλων, Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου και Πρότυπου Επιχειρηματικού Κέντρου
(η επένδυση προτείνεται στο οικόπεδο του ΔΔ Κοίλων)
ü    Ολοκληρωμένη παρέμβαση χωροθέτησης πλωτών λιμενίσκων στην λίμνη Πολυφύτου (**)
(*)    Πάρκα φιλοξενίας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές καθαρών τεχνολογιών & ανακύκλωσης – εξοικονόμησης ενέργειας
(**)     Υφίσταται πλήρης ‘Μελέτη σκοπιμότητας ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής Λίμνης Πολυφύτου’
2. Προτάσεις (Ενίσχυση δικτύων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό)
ü   Η ενίσχυση δράσεων συνεργασίας (που αναγνωρίζονται ως δράσεις Επενδυτικού Νόμου) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό (cluster) μετάλλου.

ü    Η ενίσχυση δράσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων γούνας Καστοριάς & Βοίου (που αναγνωρίζονται ως δράσεις Επενδυτικού Νόμου), για την υλοποίηση στοχευμένης στρατηγικής και διεθνούς προώθησης της ελληνικής γουνοποιίας (“Greek Excellence”) με στόχο κυρίως τις αγορές Ρωσίας και Κίνας.
3. Ειδικές & αιτιολογημένες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης
Σχεδιασμός, προώθηση και εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων πράσινης επιχειρηματικότητας μέσω ΕΤΕΑΝ.
(ακολουθεί ενδεικτικό σχήμα)
ΔΕΗ Α.Ε. : Επιχειρηματικός άγγελος (business angel)
Ποιο είναι το ιδιαίτερο κίνητρο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός (ή περισσοτέρων) χρηματοδοτικού εργαλείου με πεδίο εφαρμογής την «πράσινη οικονομία» ή «πράσινη επιχειρηματικότητα» ?
1ο κίνητρο :
Η ύπαρξη ενός (ή περισσοτέρων) επιχειρηματικού αγγέλου (business angel) όπως είναι η ΔΕΗ Α.Ε. η ΔΕΗ Α.Ε. θα μπορεί να επιβραβεύει (με συγκεκριμένο χαμηλότοκο δάνειο – με επιτόκιο μικρότερο ή ίσο του ανώτερου επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδας) τις «πράσινες» επιχειρηματικές ιδέες που θα προκρίνονται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.
Θα μπορούσε αυτό το κεφάλαιο – δάνειο να στραφεί προς συγκεκριμένες εξειδικευμένες επιλέξιμες ενέργειες (π.χ. μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, εξειδικευμένη επιμόρφωση του εν δυνάμει επιχειρηματία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κλπ).
Το κίνητρο για την ΔΕΗ Α.Ε. : Πλέον δανειοδοτεί με την μορφή ανακυκλούμενης ενίσχυσης μέσω συγκεκριμένου περιφερειακού (ή άλλου που δραστηριοποιείται στην συγκεκριμένη περιφέρεια) χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
2ο κίνητρο :
Μείωση γραφειοκρατίας. Με την συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών (από ΤΕΙ, ΑΕΙ κλπ), εξασφαλίζεται (μέσω του προκριθέντος χρηματοπιστωτικού οργανισμού) , η γρήγορη απόκριση σε κάθε επιχειρηματικό αίτημα σχετικό με την «πράσινη» οικονομία.
Εξειδικευμένη Συμβουλευτική : Τα θετικά προκρινόμενα επιχειρηματικά αιτήματα λαμβάνουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες που κατευθύνουν επαρκώς τους εν δυνάμει επιχειρηματίες στα αρχικά στάδια της δραστηριότητας τους.
3ο κίνητρο :
Η δημιουργία μόνιμης δομής Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας για την Ενέργεια στη Δυτική Μακεδονία. Στον Πόλο, τοποθετούνται υπηρεσίες έρευνας και προώθησης της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με την ενέργεια.
4ο κίνητρο :
Καλό κίνητρο θα μπορούσε να θεωρηθεί και μια (υπό διαμόρφωση) Περιφερειακή Στρατηγική που να προωθεί την «πράσινη» εργασία (green job)
Brandname : Δυτική Μακεδονία (Η “Πράσινη” Περιφέρεια)
Η θέσπιση Green Business ID Card για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει π.χ. σε μείωση φορολογίας
Άλλοι Προβληματισμοί :

  • Ο ρόλος των μεγάλων αστικών κέντρων και η δημιουργία – προώθηση «πράσινων» κοινωνικών επιχειρήσεων (δεσμός με τους πολίτες, κοινωνικά περιβαλλοντικά συμβόλαια).
  • 4. Θεσμικά μέτρα βελτίωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας – Προτάσεις

ü    Δημιουργία μόνιμης δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αντένες στις 4 Περιφερειακές Ενότητες                  ( Καστοριά – Φλώρινα – Γρεβενά και Κοζάνη)  – τομεακά εξειδικευμένες (πρωτογενή / μεταποίηση προϊόντων / υπηρεσίες)
ü   Δημιουργία ενός Περιφερειακού Σχεδίου για την ανάδειξη ευκαιριών δημοσίων συμβάσεων
ü   Δυνατότητα θέσπισης επίσημων ειδικών επιχειρηματικών ζωνών – περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων (πχ οριοθετημένες λατομικές περιοχές)
5. Τεχνογνωσία τοπικής ανάπτυξης & εξειδικευμένες ανάγκες εκπαίδευσης & κατάρτισης
ü    Δημιουργία μόνιμων δομών συνεχιζόμενης κατάρτισης (σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανά κλάδο δραστηριότητας (που χαρακτηρίζει κάθε περιφερειακή ενότητα) : Τουρισμός (Γρεβενά), Γούνα  & Τουρισμός (Καστοριά) , Τουρισμός (Φλώρινα), Μέταλλο (Κοζάνη).
ü    Δράσεις προώθησης της απασχόλησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ενσωμάτωση της έννοιας της καινοτομίας (σε συνεργασία με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η υλοποίηση δράσεων που προάγουν την απασχόληση των αποφοίτων και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Innovation Assistant).
ü    Δράσεις προώθησης της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο (onthejob training ή training next toNellie”).
6. Επικαιροποιημένα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
Τα πλέον επίσημα διαθέσιμα στοιχεία για την Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 δεδομένου πως είναι σε εξέλιξη και η απογραφή του 2011, οπότε δεν υποβάλλονται νέα στατιστικά δεδομένα.
7. Συμπληρωματικά Προγράμματα
JESSICA
Το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει κίνητρα για να αντικατασταθεί η δημόσια χρηματοδότηση με ιδιωτικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμα δάνεια διασφαλίζοντας την ανακύκλωση των δημόσιων πόρων που μπορούν να επενδυθούν σε κερδοφόρα έργα.
Στόχοι του JESSICA στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :
Η βελτιστοποίηση του προς χρήση κεφαλαίου και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων / περιοχών (περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων), για τους πολίτες, καταναλωτές, επιχειρηματίες, επενδυτές, ερευνητές, μαθητές, κλπ
Η εξέταση και αποδοχή διαφορετικών τύπων δομικών ελλειμμάτων, όπως :
1. Η φτωχή ενδο – αστική υποδομή
2. Η μη αξιοποίηση μεγάλων εγκαταλειμμένων περιοχών.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων που άπτονται των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικών Ανάπτυξης.
Έως σήμερα, οι Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας έχουν προετοιμάσει επιχειρησιακά σχέδια προς χρηματοδότηση από την παρέμβαση JESSICA, συνολικού ύψους 73,0 m περίπου, που συνάδουν με τους προαναφερθέντες στόχους.
Έργα ΣΔΙΤ
Προτάσεις έργων με ανταποδοτικά οφέλη (που διαθέτουν τουλάχιστον μία σχετική ωριμότητα σε επίπεδο μελέτη βιωσιμότητας ή σκοπιμότητας) και ενδεχόμενα μπορούν να μοχλεύσουν χρηματοδότηση μέσω των ΣΔΙΤ, αποτελούν τα εξής:
O   Ολοκληρωμένο κέντρο μηχανοκινήτου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ
O   Ενεργειακό – Eπιδεικτικό Πάρκο
O   Ανάπτυξη θερμοκηπιακών πάρκων κατά μήκος των αγωγών τηλεθέρμανσης (Πτολεμαϊδα, Κοζάνη)
Και επίσης οι εξής προτάσεις :
O   Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών
O   Υλοποίηση ναυταθλητικών υποδομών λίμνης Καστοριάς.
Δράσεις Διακρατικών Συνεργασιών
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προωθεί τις συνεργασίες της με λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες , κυρίως στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg .
Πρόσφατες προτάσεις της (μέσω συνεργασιών με λοιπούς εταίρους) είναι :
O   Δομή Υποστήριξης Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας,
O   Σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης υδάτων,
O   e-ART: Ψηφιοποίηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Διασυνοριακής περιοχής Δυτ. Μακεδονίας και  Κορυτσάς,
O   Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό (TOUR-ACT)
O   Προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογής για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ,
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 (INTERREG IVA).
Επίλογος
Συνοψίζοντας, οδηγός της Περιφέρειας μας στην νέα περίοδο θα είναι η υλοποίηση προτεραιοτήτων που θα οδηγήσουν την Δυτική Μακεδονία στο να ανθίσει με αναπτυσσόμενες – καινοτομικές επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι προτεραιότητες αυτές θα εστιάζονται :
ü   Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (ανάδειξη του υψηλού ποσοστού ανθρώπινου δυναμικού με μηδενικές δεξιότητες και η προώθηση δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων)
ü   Στην προώθηση της καινοτομίας (η ενθάρρυνση επενδύσεων σε Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη με μετουσίωση ιδεών σε προϊόντα και επιχειρήσεις).
ü   Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ( εισαγωγή της φιλοσοφίας της επιχειρηματικής κουλτούρας από το σχολείο και η θέσπιση διαχρονικών μέτρων που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων – Στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα).
ü   Στην προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων (επενδύσεις, κυρίως, στον τομέα των υπηρεσιών).

Με τιμή,
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.