Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας,τη Δευτέρα στις 28 Φεβρουαρίου  και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
Θέμα 1ο:   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος του Π.Σ., κ. Παναγιώτης Πλακεντάς.

Θέμα 2οΕπιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη,
σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 3852/2020 (Καλλικράτης).
Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3οΥποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα INTERREG, για Ελλάδα – Αλβανία.
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 4οΠροσαρμογή του ΚΕ.ΠΕ. στο κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος
Καλλικράτης Ν. 3892/2010 – Τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΠΕ.
Εισηγήτρια:  η Π.Σ. και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 5ο:   Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του
αντικαπνιστικού Νόμου και το αίτημα για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου από  τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής:  ο Π.Σ., κ. Γεώργιος Σβώλης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

You missed