Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπερι φερειάρχη Γρεβενών – Διαβάστε την προκήρυξη

13 Νοεμβρίου, 2019 by Χρήστος Μίμης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και με αυτές του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 146/27-12-2010 (ΦΕΚ 239 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ΄αριθ. 170466/29-10-2019 Βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών/ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με εξειδίκευση σε θέματα Νομικής και Νομικών Υπηρεσιών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2019.

Αναλυτικά η προκήρυξη: (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

This entry was posted on Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, 2019 at 20:12 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply