Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Και επισήμως ο Βασίλης Μιχελάκης Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας

26 Μαΐου, 2017 by Χρήστος Μίμης

∆ηµοσιεύτηκε σήµερα 26-5-2017 στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 250 τεύχος Υ.Ο.∆.∆.) η απόφαση διορισµού του Βασιλείου Μιχελάκη ως Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας,

καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προκήρυξης για την πλήρωση των επτά (7) θέσεων Συντονιστών στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας.

Αναφορικά  µε   τη  διαδικασία  της  προκήρυξης,   σηµειώνεται   ότι   η  υποβολή   των  αιτήσεων/βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων, έγινε στο ΑΣΕΠ, ενώ το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών  ∆ιευθύνσεων  που  διενήργησε  τις  συνεντεύξεις  ανά  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση,  οριστικοποίησε  την τελική βαθµολογία.


Με  απόφαση  του Υπουργού  Εσωτερικών  διορίστηκαν  στη θέση του  Συντονιστή  όσοι  επιλέχθηκαν,  έχοντας συγκεντρώσει  την  υψηλότερη  βαθµολογία  από  το  Συµβούλιο  Υπηρεσιακής  Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, για θητεία πέντε (5) ετών.

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της οποίας προΐσταται και εκπροσωπεί, εκπορεύεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Υπενθυµίζεται  ότι  η  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  ως  ενιαία  µονάδα  διοίκησης  του  κράτους  έχει  ως  κύρια αποστολή την άσκηση εκτελεστικών και εποπτικών αρµοδιοτήτων του κράτους στην περιοχή ευθύνης της και έχει γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της τοπικής αρµοδιότητάς της.

Ειδικότερα   η   Αποκεντρωµένη   ∆ιοίκηση   εφαρµόζει   δηµόσιες   πολιτικές   σε   θέµατα   ιθαγένειας,   αστικής κατάστασης,  µετανάστευσης  και  κοινωνικής  ένταξης,  δηµόσιας  περιουσίας  και  κοινωφελών  περιουσιών,  σε θέµατα  περιβαλλοντικής,  χωροταξικής  και   πολεοδοµικής  πολιτικής,   προστασίας  και   διαχείρισης  υδάτων, ορυκτών   πόρων   και    ανανεώσιµων   πηγών   ενέργειας,   ελέγχου   ποιότητας   υλικών   δηµοσίων   έργων, αντιµετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης  ζηµιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές καθώς και σε θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία και διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας. Επίσης υποστηρίζει και συντονίζει τους ΟΤΑ, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση αυτών και ασκεί εποπτεία επ΄αυτών καθώς και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

Τέλος να σηµειωθεί  προς διευκόλυνση  των ενδιαφερόµενων  φορέων και πολιτών, τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε το γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας είναι για τα Ιωάννινα :

2651360300 -301, φαξ 2651360304 και για την Κοζάνη : 2461350116-17 φαξ 2461350134, ενώ για διαδικτυακή   επικοινωνία   και   πληρέστερη   εικόνα   της   Αποκεντρωµένης   ∆ιοίκησης,   η   ιστοσελίδα   είναι   : www.apdhp-dm.gov.gr

This entry was posted on Παρασκευή, 26 Μαΐου, 2017 at 18:15 and is filed under ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply