Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Μάρτιος 9th, 2016 by Χρήστος Μίμης

στατιστικη αρχηΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών ή/και Στατιστικών Ανταποκριτών, για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου 2016), να υποβάλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 10η ώρα της 10ης Απριλίου 2016.
Τα Μητρώα αυτά που τηρούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχουν ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή: α) στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών και β) στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν μόνον γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-69 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτά τα Μητρώα.

Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει: Την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Το έργο του Στατιστικού Ανταποκριτή περιλαμβάνει: Την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ).

Η συλλογή γίνεται από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.), καθώς και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει, με επισκέψεις στο χώρο τους και με τη συμπλήρωση βοηθητικών ερωτηματολογίων (σε αρχεία excel).

Τ ό σο  ο ι  Ιδιώ τε ς  Συνε ργά τε ς  ό σο  κα ι  ο ι  Στ ατ ιστ ικο ί  Αντ α πο κριτ έ ς,  λα μβά νο υν μέ ρο ς   σε   μη   α με ιβό μενα   υποχ ρε ω τ ικά   ε κπα ιδε υτ ικά   σεμινά ρια   γ ια   τ η ν ε πιμό ρφω σή   το υς,   ό σο ν   α φο ρά     στο ν   τ ρό πο   συλλογ ή ς,   συμπλή ρω ση ς   κα ι ε λέγ χο υ τ ω ν ε ρωτ η ματ ο λογ ίω ν κά θε έ ρε υνα ς πο υ συμμε τέχ ο υν.

Μ ε τ ην α πο δο χή τη ς α νά θε ση ς έ ργ ο υ, τό σο ο ι ε πιλε γέ ντ ε ς Ιδιώτ ε ς Συνε ργά τε ς ό σο  κα ι  ο ι  ε πιλε γέ ντε ς  Στα τ ιστ ικο ί  Αντα πο κριτ έ ς  δε σμε ύο ντ α ι,  κα ι  ε γγ ρά φω ς, γ ια  τη ν  κα λύτε ρη  δυνα τή  κα ι  έγ κα ιρη  εκτ έ λε ση  το υ  στα τ ιστικο ύ  έ ργο υ  πο υ α να λαμβά νο υν  κα ι  γ ια  τη ν  τ ή ρη ση  το υ  στα τ ιστ ικο ύ  α πο ρρή το υ  τ ων  στο ιχε ίω ν πο υ θα χε ιριστο ύν.

Η  ε πιλο γή  Ιδιωτ ών  Συνε ργ ατ ώ ν  κα ι  Στ ατ ιστ ικώ ν  Αντα πο κριτώ ν  γ ίνε τα ι  με  έ να σύστ η μα  βα θμο λόγ ηση ς  τ έτ ο ιο ,  ώ στε  να  δια σφα λίζ ε τα ι  η  α ξιο κρα τ ία  κα ι  η α πο τε λε σμα τ ικότ ητ α τ ω ν ερε υνώ ν τη ς  ΕΛΣΤ ΑΤ .

Κά θε έ να ς α πό τ ους πα ρα πάνω α ξ ιο λο γε ίται γ ια τ ο έ ργ ο πο υ αναλα μβά νε ι, τό σο κα τ ά  τ η  διά ρκε ια  ε κτέ λε ση ς  το υ  έ ργ ο υ  τ ου  ό σο  κα ι  με τ ά  το ν  έ λεγ χο  α πό  την ΕΛΣΤ ΑΤ  τω ν  παρα δοθέ ντω ν  στ ο ιχε ίω ν  και  η  α ξ ιο λό γη σή  το υ  ε ίνα ι  ένα  α πό  τα βα σικά κριτ ήρια γ ια τη συνέ χ ιση τ η ς α πα σχό λη σή ς το υ στ η ν  ΕΛΣΤ ΑΤ .

Η   α μο ιβή   Ιδιω τ ών   Συνεργ ατ ών   κα ι   Στ ατ ιστ ικώ ν   Αντα πο κριτώ ν   κα θο ρίζε ται σύμφω να   με   προ καθο ρισμέ νο υς   κα νό νες   μέ τρη σης   τ ο υ   έργ ο υ   τ ο υς   κα ι προ κα θο ρισμέ νη ς   αμο ιβή ς   α νά   μο νά δα   έ ργ ου.   Η   α μο ιβή   γ ια   τ η   συλλογ ή ε ρωτ η μα το λογ ίω ν   γ ίνε τα ι   α νά λο γα   με   τ ο ν   α ριθμό   τ ω ν   πλή ρω ς   κα ι   ο ρθά συμπλη ρω μέ νω ν   ερω τ ημα το λογ ίω ν   πο υ   πα ρα δίδε ι   έ γ κα ιρα   ο   κά θε   Ιδιώ τ η ς Συνεργ άτ η ς ή Στ ατ ιστικό ς Αντα πο κριτή ς. Η α μο ιβή γ ια κά θε συλλε χ θέ ν κα ι ο ρθά συμπλη ρω μέ νο  ε ρωτη ματ ο λόγ ιο  έ χε ι  υπολο γ ιστε ί  α πό  τ ην  ΕΛΣΤ ΑΤ  με  βά ση το μέ σο   χρό νο   πο υ   απα ιτ ε ίτα ι   γ ια   τ η   συλλο γ ή   ενό ς   ο ρθά   συμπλη ρω μέ νο υ ε ρωτ η μα το λογ ίο υ κα ι δύνα τα ι να α να προ σα ρμόζ ετ α ι α πό τ η ν ΕΛΣΤ ΑΤ, πριν τ η ν έ ναρξη λε ιτ ο υργ ία ς το υ κά θε Μ ητ ρώ ο υ.

Η κα τ α βο λή τη ς α μο ιβή ς τ ο υς πρα γ μα το πο ιε ίτ α ι με τ ά τ η ν ο λοκλή ρω ση κα ι τ ην πα ρά δο ση τ η ς εργα σία ς τ ο υς.

Η  παρο χή  υπηρε σιώ ν  στην  ΕΛΣΤΑΤ  υπό  οπο ιαδήπο τε  από  τις  παραπάνω ι δι ό τητες , σε καμί α πε ρί πτω ση δε ν υπο κρύπτε ι σχέ ση ε ξ αρτημέ νης ε ργ ασί ας.

Επι σημαί νε ται   ό τι   η   ΕΛΣΤ ΑΤ   ε ί ναι   αναρμό δι α   γι α   το ν   καθ ο ρι σμό   το υ καθ ε στώ το ς    ανεργίας    (ό πως    σε    θέ ματα    Ο Α ΕΔ )    πο υ    αφο ρά    ό σους απασχο λ ηθ ο ύν εί τε ω ς Ι διώ τε ς Συνε ργ άτε ς ε ί τε  ως  Στατι στι κο ί Α νταπο κρι τές στην ΕΓΕ.

Οι α ιτ ή σε ις γ ια τη ν εγ γ ρα φή στ ο Μη τρώ ο Ιδιω τ ώ ν Συνε ργ α τώ ν θα υπο βλη θο ύν α πό  τ ο υς  ε νδια φε ρόμε νο υς   μό νο  ηλε κτρο νι κά  στ ην  ιστο σε λίδα  τ ης  ΕΛΣΤ ΑΤ , στ η ν η λε κτ ρο νική διεύθυνση www.st at ist ics.gr στ η ν κεντ ρική σελίδα τ ο υ P o rt al, θε ματ ική  ενότ η τα  ΕΛΣΤ ΑΤ,  έ νδε ιξ η  «Ι διώ τε ς  Συνε ργ άτες  ΕΛΣΤ ΑΤ ».  Επίση ς,  γ ια α πε υθε ία ς πρό σβα ση , η διε ύθυνση URL ε ίνα ι η:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558

Οι υπο ψ ή φιο ι θα πρέπε ι να δη λώ σο υν στ ην Αίτ η ση – Υ πε ύθυνη Δή λω σή το υς τη δια θε σιμό τη τα τ ο υς σε χ ρόνο , τη ν Πε ριφε ρε ια κή Ενότ ητ α κα ι τους Δή μο υς στο υς ο πο ίο υς θα α πα σχ ο λη θο ύν, κα θώ ς κα ι τ ην κα τ η γο ρία τω ν ερευνώ ν στη ν ο πο ία θα λά βο υν μέρο ς, αν ε πιλε γο ύν.

Γ ια   τ ο υς   ε νδια φε ρόμε νο υς   πο υ   δε   διαθέ τ ο υν   πρό σβα ση   σε   η λε κτ ρο νικό υπο λο γ ιστή κα ι In t ern et ή δε γ νω ρίζο υν το χ ε ιρισμό Ηλε κτ ρονικο ύ Υ πο λο γ ιστή , θα  υπά ρχ ε ι  η  δυνα τό τ ητ α  υπο βο λή ς  τη ς  η λε κτρο νική ς  Αίτη ση ς  –  Υ πε ύθυνη ς Δή λω ση ς   κα ι   α πό   τη ν   Κεντ ρική   Υ πη ρε σία   τ η ς   ΕΛΣΤ ΑΤ   (Δ/ νση   Διο ικη τ ική ς Υ πο στή ριξη ς – Τ μή μα Επιθε ώ ρη ση ς κα ι Ιδιω τώ ν Συνε ργ α τώ ν), κα θώ ς κα ι α πό τ ις Υ πη ρε σίε ς Στα τ ιστ ικής Νο μών.

Οι  α ιτ ή σε ις,  γ ια  την  ε γγ ρα φή  στ ο  Μη τρώ ο  Στ α τ ιστ ικώ ν  Αντ α πο κριτώ ν,  θα υπο βλη θο ύν α πό τ ο υς ε νδια φε ρόμενο υς  μό νο ηλε κτρο νι κά στ ην ιστ ο σε λίδα της ΕΛΣΤ ΑΤ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.statistics.gr στην κεντρική σελίδα τ ο υ P o rt al, θε ματ ική ε νό τη τα ΕΛΣΤ ΑΤ, ένδε ιξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ». Επίση ς, γ ια α πε υθε ία ς πρό σβα ση , η διε ύθυνση URL ε ίνα ι η:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=070316:5558

Οι ε νδια φε ρό μενο ι πο υ ε ίνα ι ή δη ε γγε γ ρα μμένο ι σε προ ηγ ο ύμε να Μ ητ ρώ α θα πρέ πε ι να υπο βά λο υν νέα Αίτ η ση – Υ πε ύθυνη Δή λω ση εγγ ρα φή ς.

Οι υπο ψ ή φιο ι θα πρέπε ι να δη λώ σο υν στ ην Αίτ η ση – Υ πε ύθυνη Δή λω σή το υς τη δια θε σιμό τη τα το υς σε χ ρό νο , κα θώ ς κα ι τ ις Δη μοτ ικέ ς Ενό τη τε ς στ ις ο πο ίε ς θα α πα σχο λη θο ύν, α ν ε πιλε γ ο ύν.

Όλο ι   ο ι   ε νδια φε ρόμε νο ι,   κα τ ά   τη ν   ημε ρο μη νία   υπο βο λής   τ η ς   Αίτη ση ς   – Υ πε ύθυνη ς  Δή λω ση ς,  θα  πρέ πε ι  να  δια θέ τ ο υν  κα ι,  ό τ αν  το υς  ζ η τη θε ί,  να υπο βά λο υν, ά με σα, πλή ρη δικα ιο λογ ητ ικά , τ α ο πο ία περιγ ρά φο ντ α ι στ ις ο δη γ ίες υπο βο λή ς στ ην Αίτ η ση – Υ πε ύθυνη Δή λω ση , κα θώ ς κα ι στ η ν ανα λυτ ική σχ ετ ική Ανα κο ίνω ση η ο πο ία ε υρίσκε τα ι στ ην ιστο σε λίδα τη ς ΕΛΣΤ ΑΤ  www.st at ist ics.gr στ η ν  κε ντ ρική  σε λίδα ,  θε ματ ική  ενότ η τα  ΕΛΣΤΑΤ ,  στ ις  α ντ ίστ ο ιχε ς  ε νδε ίξ ε ις (Ιδιώ τ ε ς    Συνε ργ άτ ες    –    Στ ατ ιστ ικο ί    Αντ α πο κριτέ ς)    κα ι    στις    α ντ ίστο ιχ ε ς διε υθύνσε ις URL:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558 ή https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=070316:5558

Πρι ν  την  υποβ ο λ ή  της  αί τησής  τους ,  όλο ι  ο ι  ε νδι αφε ρό με νο ι  καλ ούνται  να δι αβ άσουν την αναλυτι κή σχε τι κή Α νακοί νω ση Πρό σκλ ηση στην ι στο σε λ ί δα της ΕΛΣΤΑ Τ, η ο πο ί α πε ριέ χει σημαντι κές και επι και ροποι ημέ νε ς πλ ηρο φο ρίε ς και ε πι σημάνσε ι ς.

 

Γ ια ο πο ια δή πο τε διε υκρίνιση , πο υ δε ν κα λύπτ ε τα ι α πό α υτό τ ο κε ίμε νο κα ι α πό τ ις   ο δηγ ίε ς   συμπλήρω ση ς   τ η ς   Αίτ η ση ς-Υ πε ύθυνη ς   Δή λω ση ς,   ο ι   υπο ψ ή φιοι μπο ρο ύν  να  α πε υθύνο ντα ι  στο  Τ μή μα  Επιθε ώ ρη ση ς  κα ι  Ιδιωτ ώ ν  Συνε ργ α τώ ν, στ α τ η λέφω να 2 1 3 135  21 82 ,  3 03 5 ,  3 05 0,  30 6 8 γι α θ έ ματα Ι διω τώ ν Συνε ργ ατών κα ι  στ α  τ η λέ φωνα  21 3  13 5   2 04 9 ,   2 3 50 ,   2 4 57 ,   25 61  γι α  θέ ματα  Στατι στι κώ ν Α νταπο κρι τώ ν.


Πε ιρα ιά ς, 8 Μ α ρτ ίο υ 20 1 6

Ο Πρόε δρο ς τη ς ΕΛΣΤ ΑΤ Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

This entry was posted on Τετάρτη, Μάρτιος 9th, 2016 at 17:10 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply