Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις προκαταβολής των Σχεδίων Βελτίωσης…

Ιανουάριος 26th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θ. Θεοχαρόπουλο η εγκύκλιος που διευκρινίζει τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης από τους δικαιούχους

To Agronews είχε προαναγγείλει ότι οι υπογραφές στη σχετική εγκύκλιο θα είχαν μπει μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.H εγκύκλιος εστάλη ήδη σε όλες τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις Περιφερειακές Ενότητες.

Όπως προκύπτει από αυτή, προκειμένου η αίτηση πληρωμής να θεωρείται πλήρης και να οριστικοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τη σειρά που παρατίθενται:

1. Υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη του αιτήματος πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

2. Κατάλογο με αριθμημένη λίστα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται. Ο αύξων αριθμός του κάθε δικαιολογητικού που υπάρχει στη λίστα θα πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που θα αναγράφεται στο πάνω δεξί μέρος της φωτοτυπίας του δικαιολογητικού.

3. Βεβαίωση Δημάρχου ή Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας (δεν προσκομίζεται για νομικά πρόσωπα).

4. Άδεια ίδρυσης, στην υποβολή του πρώτου φακέλου πληρωμής και άδεια λειτουργίας κατά την υποβολή φακέλου αποπληρωμής. Η δυναμικότητα των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει τη δυναμικότητα που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης. Στην περίπτωση συζύγων οι αδειοδοτήσεις γίνονται αποδεκτές αν έχουν εκδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δύο ονόματα.

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα φαίνονται το όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης. Για τα νομικά πρόσωπα ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι εταιρικός (στο όνομα της εταιρείας).

6. Πίνακας με τα απαραίτητα στοιχεία των υποβαλλόμενων παραστατικών για τη δικαιολόγηση των δαπανών.

7. Για την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου θα προσκομίζονται φωτοτυπίες των οικονομικών παραστατικών. Συγκεκριμένα, θα προσκομίζεται ένας φάκελος με τα φωτοτυπημένα εκ των πρωτοτύπων οικονομικά παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λπ.).

8. Για την τεκμηρίωση της εξόφλησης των παραστατικών διευκρινίζονται τα εξής:

Για παραστατικά που αφορούν σε αγορές από το εσωτερικό της χώρας, πρέπει να υπάρχουν:
α) φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών να εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη − πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών και

β) τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.
Για τα ανωτέρω μαζί με τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής να προσκομίζονται τα σχετικά αντίγραφα συναλλαγών (επιταγών, κατάθεσης, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι η τραπεζική επιταγή θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία της Αίτησης Πληρωμής.

Για προμήθεια εξοπλισμού απευθείας από το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζεται το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού, η σχετική φορτωτική, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και, εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός, αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού.

9. Για Κτιριακές Εγκαταστάσεις, και για την πιστοποίηση των ημερομισθίων εργατών ή τεχνιτών προσκομίζονται:

Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, για την απόδειξη της δαπάνης στις περιπτώσεις απασχόλησης για μικρής κλίμακας εργασίες (για λίγα μόνο ημερομίσθια) αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για αυτές τις εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μικρής κλίμακας εργασιών από τον δικαιούχο ή μέλη της οικογένειάς του, η αμοιβή τους θα θεωρείται επιλέξιμη εφόσον δεν υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία.

10. Για μηχανολογικό εξοπλισμό, πέρα από τα παραστατικά του οικονομικού αντικειμένου, θα προσκομίζεται βεβαίωση του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται
τα ακόλουθα:

Ο τύπος, η δυναμικότητα και ο αριθμός σειράς του μηχανήματος.
Ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος.
Ότι ο εξοπλισμός διαθέτει CE. Στην βεβαίωση θα επισυνάπτεται και το CE του μηχανήματος.

11. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με το άρθρο 242, παρ. 4 του Ν. 4072/2012, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

www.agronews.gr

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο:

Σχέδια-βελτίωσης-δικαιολογητικά by

 

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 26th, 2013 at 08:32 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply