Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό – Άσκηση ασφαλείας στη σήραγγα Παναγιάς…

20 Νοεμβρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις ∆ιατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
β. Το υπ΄αριθµ. Α341769 από 19-11-2012 έγγραφο Εγνατίας Οδού Α.Ε.
γ. Το υπ’ αριθµ. 61669/12/1495220 από 20-11-2012 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ιωαννίνων.
δ. Την υπ΄αριθµ 46978/12/1495016 από 19-11-2012 αναφορά Τ.Τ. Γρεβενών.

Αποβλέποντες στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης ασφαλείας στη σήραγγα Παναγιάς του Τµήµατος Α/Κ Παναγιάς (7Β) – Α/Κ Βενέτικου(8Α) της Εγνατίας Οδού που θα πραγµατοποιηθεί την 22-11-2012 ηµέρα Πέµπτη από την 00.00’ ώρα έως την 04.00’ ώρα, συνολικής διάρκειας περίπου 240 λεπτών (τέσσερις ώρες).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1
α. Τη ∆ΙΑΚΟΠΗ κυκλοφορίας των οχηµάτων στο τµήµα της Εγνατίας οδού από τον Α/Κ Βενέτικου (ΕΛΙΝ) µέχρι τον Α/Κ Παναγιάς και στις δυο (2) κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από την 00.00’ ώρα της 22-11-2012, ηµέρα Πέµπτη, έως 04.00’ ώρα της ιδίας, για την ασφάλεια της δηµόσιας κυκλοφορίας και του προσωπικού που θα εµπλακεί στην άσκηση ασφάλειας στη σήραγγα Παναγιάς του Τµήµατος Α/Κ Παναγιάς – Α/Κ Βενέτικου της Εγνατίας οδού.

β. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Τρικάλων και της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων. («Μουργκάνι» – Παναγιά).

γ. Τα κινούµενα επί της Εγνατίας οδού οχήµατα µε κατεύθυνση από Γρεβενά προς Ιωάννινα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ 8Β (προς Τρίκαλα) µέσω της διαδροµής: Άγιοι Θεόδωροι – Άνοιξη – «Μουργκάνι» – Α/Κ Παναγιάς.

δ. Τα κινούµενα επί της Εγνατίας οδού οχήματα µε κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Γρεβενά θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Παναγιάς (προς Τρίκαλα) µέσω της διαδροµής: «Μουργκάνι» – Άνοιξη – Άγιοι Θεόδωροι – Α/Κ 8Β Εγνατίας Οδού.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι ρυθμιστικές πινακίδες, κινητά εµπόδια και λοιπές σηµάνσεις κυκλοφορίας, να τοποθετηθούν από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, βάσει ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/09-07-2003 Απόφασης του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.

ΑΡΘΡΟ 3
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή, ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και έχει διάρκεια από την έναρξη της άσκησης

22-11-2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 04.00’.

22-11-2012 ηµέρα Πέµπτη ώρα 00.00’ µέχρι την ολοκλήρωσή

ΑΡΘΡΟ 4
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 52, 103 και 104 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

1. Τ.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

– Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων, για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή.
– Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούµενης σήµανσης τροχαίας.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών.
2. Γ.Α.∆.Π. ∆υτικής Μακεδονίας.
3. Αστυν. ∆/νση Ιωαννίνων.
4. Αστυν. ∆/νση Κοζάνης.
5. Αστυν. ∆/νση Τρικάλων.
6. κ. ∆ηµόσιος Κατήγορος Γρεβενών.
7. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8. Παρ’ ηµίν Κέντρο R/T 37.

9. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
6Ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσ/νίκη.
– Για ενηµέρωση, ενεργοποίηση µηνυµάτων σε ηλεκτρονικούς πίνακες ενηµέρωσης οδηγών και λοιπές ενέργειες σήµανσης και τη λήψη επιβαλλόμενων µέτρων

Ο Προσωρινός ∆ιευθυντής
Κωνσταντίνος ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ
Αστυν. Υποδ/ντής

 

This entry was posted on Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, 2012 at 19:37 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply