Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Η απόφαση του ΔΣ της Θέμις Κατασκευαστικής που αφορά το έργο της ολοκλήρωσης του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γρεβενών

Ιούνιος 18th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3 7 2 / 0 7 – 0 6 – 2 0 1 2

Θ Ε Μ Α : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ), ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (Δ/3275/05-06-2012).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της νομοτύπως γενομένης προτάσεως το Δ.Σ.
αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθμ. 1256/30-04-2012 (ΦΕΚ 1567 Β΄/08-05-2012) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτήν, Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για έγκριση της υπ’ αριθμ. Δ/3275/05-06-2012
εισήγησης της Προϊσταμένης της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Προϊσταμένης της Τεχνικής
Διεύθυνσης της Εταιρίας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Τ Η Σ
3 7 2 / 0 7 – 0 6 – 2 0 1 2
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
ΑΔΑ: Β4Λ046ΨΧ06-ΟΛ9
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα
1. Την αποδοχή της εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Την έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ».
3. Την έγκριση του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν των 50.760,23€, πλέον
ΓΕ & ΟΕ (18%) 9.136,84€, απροβλέπτων (15%) 8.984,56€ και ΦΠΑ 23% (15.842,77€), ήτοι
σύνολο σε ακέραια ευρώ 84.724,00€.
4. Τη δημοπράτηση της έργου με Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης.
5. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΧΔΙΚ.
6. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου, ορίζεται σε σαράντα (45) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
7. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Χανδακάς, να εκτελέσει την παρούσα
απόφαση ενεργώντας όλες τις απαραίτητες προς τούτο πράξεις και να υπογράψει κάθε απαραίτητο
έγγραφο σύμφωνα με τον Κ.Α.Ε.Ε. και τη νομοθεσία που διέπει την εταιρία.
**************************************************************************************
Ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 11-06-2012

Ο Αναπληρωτής του Πρόεδρου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 18th, 2012 at 17:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply